nl-NLen-GB

Terechte navorderingsaanslagen vanwege kwade trouw

Gepubliceerd in: NTFR 2011/1920
Datum: 04-07-2011
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2011/1920 Terechte navorderingsaanslagen vanwege kwade trouw
RechtbankHaarlem14juli2011,nr.10/00578 RechtbankHaarlem14juli2011,nr.10/00579 RechtbankHaarlem14juli2011,nr.10/00580 RechtbankHaarlem14juli2011,nr.10/00581
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
Auteur LJN
ECLI
2004Brondocument AWR-art. 16
EVRM-art. 6
mr. M.H.W.N. Lammers BR1329
ECLI:NL:RBHAA:2011:BR1329
Samenvatting
X enYhaddeninde vorm vaneenmaatschap eenadministratiekantoor enbelastingadviesbureau.Eénvande twee matenhad inzijn
aangifte IB/PVV 2004 aangegevendatdeze nietcompleetwas endathijaangevuld zouworden.De andere niet.Uiteindelijk zijngeen vanbeide aangiftes ooitaangevuld enhad de inspecteur,naar aanleiding vande aangifte IB/PVV 2005,hetvermoedendatde in2004 aangegevenwinstdoor beide matennietvolledig was,ondanks dataldefinitieve aanslagenopgelegd waren.De rechtbank is van oordeeldatbelanghebbendententijde vanhetdoenvande aangiftes zichervanbewustwarendatdeze nietvolledig waren.Ondanks de gedane toezegging,zijnde aangiftes nooitaangevuld.Ditleidttotde conclusie datsprake is vanopzettelijk onthoudenvande juiste inlichtingenaande inspecteur.De boetes van25% zijnpassend engeboden,maar worden,vanwege overschrijding vande redelijke termijn,verminderd met20%.Vanwege ditlaatste wordende beroepengegrond verklaard.
Commentaar
1.De Hoge Raad is vanoordeeldatvankwade trouwsprake is wanneer de belastingplichtige de inspecteur opzettelijk onjuiste
inlichtingenheeftverstrektofdeze opzettelijk de juiste inlichtingenheeftonthouden(HR11 juni 1997,BNB 1997/384 enHR20 december 2002,nr.37.722,NTFR2003/45).
2.Deze opzetomvatook voorwaardelijk opzet(HR31 januari 2003,nr.37.511,NTFR2003/274).Hiervanis sprake als de belastingplichtige zichervanbewustis geweestdater eenaanmerkelijke kans bestond datde aangifte onjuistwas,maar hijzich daardoor nietheeftlatenweerhoudende aangifte te doenzoals hijheeftgedaanenhijzichdus willens enwetens heeftblootgesteld aan de aanmerkelijke kans eenonjuiste aangifte te doen(HR13 februari 2004,nr.39.477,NTFR2004/235).
3.De vraag ofeenbelastingplichtige te kwader trouwwas moetwordenbeoordeeld aande hand vande gedraging vande belastingplichtige bijhetdoenvanaangifte.(HR3 december 2010,nr.09/04514,NTFR2010/2830).
4.Inditgevalheeftde belastingplichtige aangifte gedaanover hetjaar 2004.Indeze aangifte heeftde belastingplichtige opgemerkt ‘Door tijdsdruk is de aangifte onvolledig ingediend enzijntevens de gegevens nog nietgeheelcorrect.Op korte termijnzaleen aanvulling inde vorm vanhetopnieuwelektronischinzendenvande aangifte plaatsvinden.’
5.De aanvulling op de aangifte heeftde belastingplichtige nimmer ingediend.
6.De rechtbank is vanoordeeldatde belastingplichtige geletop de volledigheid vande administratie instaatwas om bijde aangifte de juiste omzet- enwinstgegevens inte vullen.Vandie mogelijkheid heeftde belastingplichtige echter geengebruik gemaakt.Ook overweegtde rechtbank datde letterlijke tekstvande toezegging inde aangifte vande belastingplichtige weliswaar duidtop de wilalle benodigde informatie te verstrekken,maar datde feitelijke gang vanzakenanders is geweest.De rechtbank concludeertop deze grondendatde belastingplichtige opzettelijk nietde juiste aangifte heeftingediend.
7.Hetis de vraag ofde rechtbank bijde beoordeling vande opzethetjuiste toetsingskader heeftgebruikt.Zoals alis opgemerktmoet de kwade trouwwordenbeoordeeld aande hand vande gedraging vande belastingplichtige bijhetdoenvanaangifte.
8.Inde aangifte merktde belastingplichtige op dathijde wilheeftom alsnog de juiste inlichtingente verstrekken,maar dathem datdoor tijdsdruk nog nietis gelukt.Alleendeze gedraging is derhalve relevantinde beoordeling voor hetopzetennietde conclusie datlater is geblekendatde feitelijke gang vanzakenanders is geweest.De conclusie is danook gerechtvaardigd datde rechtbank deze omstandigheid tenonrechte inde beoordeling heeftmeegenomen.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.

Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2011-1920 Datum:28-4-2016 13:22:51
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie