nl-NLen-GB

Terechte vaststelling informatiebeschikkingen wegens niet verstrekken informatie buitenlandse rekeningen

Datum: 22-08-2012
Auteur(s): I.R.J. Thijssen

Bekijk PDF

NTFR2013/859 Terechte vaststelling informatiebeschikkingen wegens nietverstrekken informatie buitenlandse rekeningen
RechtbankHaarlem22augustus2012,nr.12/00831 RechtbankHaarlem22augustus2012,nr.12/00832
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden
Wetsartikelen
Auteur
LJN
2011Brondocument dwangsom,
meewerkverplichting AWR-art. 27e
AWR-art. 47 AWR-art. 49 AWR-art. 52a
mr.dr. R.M.P.G. Niessen-Cobben
BY9842
ECLI
ECLI:NL:RBHAA:2012:BY9842
Samenvatting
De inspecteur heeftbijbeschikking vastgesteld datbelanghebbendenniethebbenvoldaanaande meewerkverplichtingenvanart.47 en
49 AWR(informatiebeschikkingen).Belanghebbendenkomenhiertegeninbezwaar enstellenberoep inwegens hetuitblijvenvaneen uitspraak op bezwaar.De inspecteur heeftalsnog uitspraak op bezwaar gedaan,waarna belanghebbendenhunberoep nader motiveren.De inspecteur had belanghebbendenvoor hetvaststellenvande inkomstenbelastingschuld over hetjaar 2008 gevraagd om informatie metbetrekking totbuitenlandse bankrekeningen.BijHofAmsterdam lopennog procedures vanbelanghebbendenvanwege deze rekeningenover de jarentotenmet2005.Nietingeschilis datde inspecteur heeftverzuimd tijdig uitspraak te doenop de ingestelde bezwaarschriften.Nuhijditalsnog heeftgedaan,wordende beroepenmede geachtte zijngerichttegende uitsprakenop bezwaar.Voorts is de rechtbank vanoordeeldatde inspecteur de jaarlijkse belastingschuld op zorgvuldige wijze dientvastte stellen.Hij mochtdaarom ook vragenstellenover de buitenlandse bankrekeningenmetbetrekking tothetjaar 2008.Vanstrijd methetbeginselvan ‘equalityofarms’ enhetverbod op zelfincriminatie is geensprake.Op grond vanart.27e,lid 2,AWRgeeftde rechtbank belanghebbendenachtwekenvanafde datum vande rechtbankuitspraak om de door de inspecteur gevraagde informatie alsnog te verstrekken.De beroepenwordenongegrond verklaard,maar voor zover zijzijngerichttegenhetuitblijvenvande uitsprakenop bezwaar wordteenproceskostenvergoeding toegekend.
Commentaar
Voorafgaand aanhetoordeelover de vraag ofde informatiebeschikking terechtis vastgesteld overweegtRechtbank Haarlem –
verrassend – datals gevolg vaneenvergissing aande zijde vanbelanghebbendenhetberoep is ingesteld bijeenonbevoegde rechtbank.Betekentditnudatde rechtsmiddelverwijzing bijde informatiebeschikking onjuistis geweest? Enals de foutdoor belanghebbendenis gemaakt,waarom heeftRechtbank Haarlem dangeenuitvoering gegevenaanhetinart.6:15 Awb bepaalde en wordtpas bijde mondelinge behandeling hieraanaandachtgeschonken? De procespartijenwenseneeninhoudelijk oordeelvandeze rechtbank enop basis vanproceseconomie wordtde behandeling voortgezet.Naar de redenhiervoor kan,bijgebrek aanmeer informatie,alleenwordengegist.
Ineeninformatiebeschikking is opgenomenwelke informatie moetwordenverstrektenmetwelk doeldie informatie wordtgevraagd. Doordatsprake is vaneenbeschikking dientvande zijde vande Belastingdiensteenmotivering te wordengegevenvoor hetvragenvan die informatie.Die motivering is metname relevantindienbelanghebbende metgebruikmaking vaneenrechtsmiddelde informatiebeschikking willatentoetsen.
Inditgevalachtenbelanghebbendende informatiebeschikking instrijd metbeginselenvangoede procesorde nutenaanzienvan dezelfde problematiek – nietaangegevenvermogeninhetbuitenland – voor diverse voorgaande jarenprocedures wordengevoerd over de opgelegde belastingaanslagenmetvergrijpboeten.Belanghebbendenvrezendat,indienzijde nugevraagde informatie voor hetjaar 2008 verstrekken,deze wordtgebruiktinde procedures voor die voorgaande jaren.Vanwege de aanwezige vergrijpboetenzoudit kunnenbetekenendatzijzichzelfincrimineren.
Rechtbank Haarlem oordeeltvolstrektzuiver datelk belastingjaar op zichzelfstaatendatde gevraagde informatie betrekking heeftop hetop eenjuiste wijze vaststellenvande verschuldigde belasting.Datde gevraagde informatie mogelijk kanwordengebruiktinreeds gestarte procedures voor de voorgaande jarenheeftgeeninvloed op de beslissing die nutenaanzienvan2008 moetwordengenomen. Indienmochtblijkendatde Belastingdienstde voor hetjaar 2008 verstrekte informatie daadwerkelijk inzetindie andere procedures, dientop datmomentte wordenbeoordeeld ofdaarmee instrijd metde beginselenvanbehoorlijk procesrechtwordtgehandeld. Belanghebbendenzullendanook aande verplichting moetenvoldoen,tenzijbetrokkene de omkering vande bewijslastals consequentie vanhetnietvoldoenaccepteert.
[1]Mr.dr.R.M.P.G.Niessen-Cobbenis specialistformeelbelastingrechtbijRSM Wehrens MennenDe Vries Belastingadviseurs N.V. te Eindhoven,tevens fiscaaladvocaatbijBoskamp & Willems advocatente Eindhoven.

Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013-859 Datum:11-4-2016 15:40:19
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie