nl-NLen-GB

Terechte vergrijpboete aan adviseur als medepleger.

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018/500
Datum: 01-03-2018
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

Nederla n ds T ijd sch rift v o or F is ca al R ech t 2 018/5 00
Tere ch te v erg rijp boete a an a dvis e u r a ls m edeple ger; R ech tb an k N oord -H olla n d, n r. A W B -
16 _ 4 596
Bela stin gja ar/t ijd v ak
2016
Bro ndo cum en te n
Rech tb an k N oord -H olla n d 3 0 n ovem ber 2 017, n r. 1 6/4 596
Tre fw oord en
bo ek en onderz o ek , s u p ple tie aan gif te
Wetsa rtik ele n
Awb
AW R - a rt. 1 0a
Uit v .b esl. O B 1 968 - a rt. 1 5
Aute ur
mr. M .H .W .N .
Lam mers
[1 ]
Public atie datu m N TFR
1-3 -2 018
Afle v erin gsn um mer
9
ECLI
ECLI:N L:R BN HO:2 017:9 859
Sam en va ttin g
B ela n gh eb ben de is a d vis e u r v an e en v of w aar e en b oek en onderz o ek O B o ver d e ja re n 2 011 e n 2 012 h eeft p la ats g ev onden . O ver d ie
ja re n h eeft b ela n gh eb ben de n am en s e n in s a m en sp ra ak m et d e v of v oorn am elij k n ih ila an gif te s in ged ie n d, v an w ege d e s le ch te
fin an cië le s it u atie v an d e v of. D e v of h ad g een f in an cië le r u im te o m d e b tw te v old oen e n h et n ie t d oen v an a an gif te n v ond
bela n gh eb ben de g een o ptie , o m dat d an a m bts h alv e a an sla gen z o uden v olg en . O ok n ad at d e ja arre k en in gen w are n o pgeste ld , w aaru it
ble ek d at d e a an gif te s n ie t c o rre ct w are n , h eeft m en g een s u pple tie aan gif te s o ver d e ja re n 2 011 e n 2 012 in ged ie n d. D e r e ch tb an k
ach t d e in sp ecte u r g esla agd in d e o p h em d ru kken de b ew ij s la st: h ij h eeft a an geto ond d at a an b ela n gh eb ben de, a ls m ed ep le ger,
te re ch t e en v erg rij p boete is o pgele gd w egen s h et o pzette lij k n ie t in die n en v an s u pple tie aan gif te s.
(B ero ep o ngegro nd.)
Com men ta ar
O p g ro nd v an a rt. 1 0a A W R in c o m bin atie m et a rt. 1 5 U it v .b esl. O B 1 968 is e en b ela stin gp lic h tig e m et in gan g v an 1 ja n uari 2 012
verp lic h t z o s p oed ig m ogelij k n a c o nsta te rin g v an e en o nju is t g ed an e a an gif te o m zetb ela stin g b ij w ij z e v an s u pple tie d aarv an m eld in g
te m ak en b ij d e b ela stin gd ie n st. I n h et ja ar 2 011 b esto nd d eze s u pple tie p lic h t n og n ie t. D e o pgele gd e v erg rij p boete a an d e a d vis e u r
heeft e ch te r o ok b etr e k kin g o p h et a ls m ed ep le gen o pzette lij k n ie t d oen v an d e s u pple tie aan gif te n v oor h et ja ar 2 011. D e b oete h ad –
voor z o ver d eze b etr e k kin g h eeft o p h et ja ar 2 011 – d an o ok v ern ie tig d m oete n w ord en v an w ege d eze s tr ij d ig h eid m et h et
le galit e it s b egin se l ( z ie o ok d e u it s p ra ak v an R ech tb an k O ost- B ra b an t v an 2 7 s e p te m ber 2 016,
EC LI:N L:R BO BR:2 016:5 247
). D e
re ch tb an k b este ed t h ie r g een e n kele a an dach t a an , e n la at te n o nre ch te d e v olle d ig e b oete in s ta n d. H opelij k h eeft d e a d vis e u r h oger
bero ep in geste ld te gen d e b eslis sin g v an d e r e ch tb an k, z o dat d it a ls n og k an w ord en h ers te ld .
D e r e ch tb an k b este ed t v erd er w ein ig a an dach t a an d e te gen str ij d ig h ed en in h et f e it e n re la as. O nduid elij k is o f n u w el o f n ie t d oor d e
bela stin gad vis e u r a an d e b ela stin gp lic h tig e is v erte ld d at s u pple tie aan gif te n m oeste n w ord en in ged ie n d. V oor z o ver d e
bela stin gp lic h tig e h ie r n ie t v an o p d e h oogte w as, z al h ij n ie t a ls p le ger k unnen w ord en a an gem erk t. H ie rd oor k om t o ok h et
‘m ed ep le gen ’ v an d e b ela stin gad vis e u r o p lo sse s c h ro ev en te s ta an . D uid elij k is w el d at in s a m en sp ra ak m et d e b ela stin gp lic h tig e
nih ila an gif te s z ij n in ged ie n d. W aaro m d an n ie t v oor d e m ak kelij k ere w eg, n am elij k h et o ple ggen v an v erg rij p boete s w egen s h et
opzette lij k o nju is t in die n en v an a an gif te s, is g ek ozen , is m ij e en r a ad se l.
[1 ]
Mr. M .H .W .N . L am mers is a d vocaat b ij J a eger a d vocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .
NAAR B O VEN
Bro n:
http :/ /w ww.n dfr.n l/ lin k/N TFR 2018-5 00
Datu m : 1 -3 -2 018 1 0:3 3:5 0
Alle r e ch te n v oorb eh ouden . A lle a u te u rs re ch te n e n d ata b an kre ch te n v an d eze t e kst w ord en u it d ru kkelijk v oorb eh ouden . D eze r e ch te n b eru ste n b ij S du U it g ev ers .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v erv eelv oudig d, o pgesla g en in e en g eau to m atis eerd g eg ev en sb esta n d o f o pen baar g em aakt in e n ig e v orm o f o p e n ig e w ijz e , h etz ij
ele ktro nis ch ,m ech an is ch , d oor f o to ko pie ën , o pnam en o f e n ig e a n dere m an ie r, z o nder v oora fg aan de s ch rif te lijk e t o este m min g v an d e u it g ev er.
All r ig hts r e serv ed . N o p art o f t h is p ublic atio n m ay b e r e p ro duced , s to re d in a r e trie v al s y ste m , o r t ra n sm it te d in a n y f o rm o r b y a n y m ean s, e le ctro nic , m ech an ic al, p hoto co pyin g,
re co rd in g o r o th erw is e, w it h out t h e p ublis h er’s p rio r c o nsen t.
«Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie