nl-NLen-GB

Toekenning schadevergoeding inzake bezwaarfase, bestaande uit vergoeding voor interne kosten en kosten voor externe adviseurs

Datum: 31-05-2012
Auteur(s): I.R.J. Thijssen

Bekijk PDF

NTFR2012/1749 Toekenning schadevergoeding inzake bezwaarfase,bestaande uitvergoeding voor interne kosten en kosten voor externe adviseurs
HofAmsterdam31mei2012,nr.11/00820
2000Brondocument Awb-art. 8:73
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen Auteur
LJN
ECLI
mr. I.R.J. Thijssen BW8035
ECLI:NL:GHAMS:2012:BW8035
Samenvatting
Ingeschilis enkelnog de omvang vande aanbelanghebbende te vergoedenschade inde bezwaarfase metbetrekking totde
schriftelijke afwijzing door de inspecteur vanhetverzoek tottoepassing vande bedrijfsfusievrijstelling (kapitaalsbelasting).Hethofstelt voorop datsprake is vaneenonrechtmatige overheidsdaad indieneenbestuursorgaaneenbesluitneemten(bijuitspraak op bezwaar) handhaaftdatnaderhand door de rechter wordtvernietigd wegens strijdigheid methetrecht.Inzo’ngevalis de schuld vanhet bestuursorgaandaarmee inbeginselgegeven.Hetonrechtmatige besluitdatals uitgangspuntmoetwordengenomenvoor de periode waarop de schadeplichtbetrekking heeftis de schriftelijke afwijzing vanhetverzoek tottoepassing vande bedrijfsfusievrijstelling.Het hofkenteendeelvande door belanghebbende gevraagde schadevergoeding toe,bestaande uitvergoeding voor interne kosten– salariskostenvandrie interne medewerkers – enkostenvoor hetinschakelenvanexterne adviseurs.Ditschadevergoedingsbedrag wordtvermeerderd metde wettelijke rente daarover,inditgevalgerekend vanafde datum vande uitsprakenop bezwaar.
(Beroep gegrond.)
Commentaar
Voorafgaande aande inwerkingtreding vande Wetkostenbestuurlijke voorprocedures kondende door eenbelanghebbende gemaakte
kostenvaneenbezwaarschriftprocedure ruimhartig wordenvergoed onder de noemer ‘schadevergoeding’ exart.8:73 Awb.De onderhavige schadestaatprocedure is hetvervolg vanHofAmsterdam 6 januari 2011,nr.09/00259 (NTFR2011/1663). Belanghebbende enhaar belastingadviseur hebbentenbewijze vande gemaakte kostenvaneenbezwaarschriftprocedure eenzevental declaraties uitde jaren2000 totenmet2003 overgelegd vanintotaal€ 133.656,maar vanwege hettijdsverloop was de belastingadviseur nietmeer instaateenurenspecificaties te producerenzodatonduidelijk was welke deelvande gedeclareerde kosten betrekking haddenop de voor vergoeding inaanmerking komende werkzaamheden.Hetwektenige verbazing datde belastingadviseur nietreeds tentijde vande startde beroepsprocedure heeftgeanticipeerd op zijneigenverzoek om schadevergoeding enniettoen reeds urenspecificaties heeftgeproduceerd enbewaard.Hethofschatdanook ingoede justitie de voor vergoeding inaanmerking komende kostenvande belastingadviseur op € 52.500 (150 uur x€ 350 per uur).
Sinds 12 maart2002 moetenbelastingplichtigenhetingevolge art.7:15,lid 4,Awb slechts doenmetkarige forfaitaire vergoedingenregeling vanhetBesluitproceskostenbestuursrecht(Bpb),ook welschertsend aangeduid als hetFooienbesluit.Een integrale vergoeding vande kostenvaneenbezwaarschriftprocedure is thans enkelnog aande orde ingevalvanbijzondere omstandigheden(art.2,lid 3,Bpb),bijvoorbeeld ‘indienhetbestuursorgaanhetverwijttreftdatheteenbeschikking ofuitspraak geeft respectievelijk doetofinrechte handhaaft,terwijlop datmomentduidelijk is datdie beschikking ofuitspraak ineen(de) daartegen ingestelde procedure geenstand zalhouden’ (NTFR2007/711).Maar ook ineendergelijk gevalzalveelaleenurenspecificatie nodig zijnom de voor (integrale) vergoeding inaanmerking komende kostente kunnenvaststellen.
[1]Mr.I.R.J.Thijssenis verbondenaanJaeger Advocaten-belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2012-1749 Datum:14-4-2016 14:46:44
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie