nl-NLen-GB

Uitnodiging voor de zitting bij de rechtbank heeft niet op juiste wijze plaatsgevonden

Datum: 28-09-2010
Auteur(s): I.R.J. Thijssen

Bekijk PDF

NTFR2010/2366 Uitnodiging voor de zitting bijde rechtbank heeftnietop juiste wijze plaatsgevonden
HofAmsterdam28september2010,nr.08/01322 HofAmsterdam28september2010,nr.08/01323 HofAmsterdam28september2010,nr.08/01324 HofAmsterdam28september2010,nr.08/01325 HofAmsterdam28september2010,nr.08/01326
2008Brondocument terugwijzen
Awb-art. 8:38
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden Wetsartikelen Auteur
LJN
ECLI
mr. I.R.J. Thijssen BN8641
ECLI:NL:GHAMS:2010:BN8641
Samenvatting
Ter zitting bijRechtbank Haarlem is belanghebbende nochzijngemachtigde verschenen.Belanghebbende steltdatde uitnodiging
beidennietheeftbereikt.Hethofconstateertdatde postcode gebruiktinde uitnodigingsbrievenafwijktvande postcode die is gebruikt inhetberoepschrift.De rechtbank had door navraag bijTNTPostmoetencontrolerenofde aangetekend verzondenuitnodiging op regelmatige wijze aanhetadres vanbelanghebbende (en/ofdiens gemachtigde) was aangeboden.Toende aangetekende briefbijde rechtbank werd terugontvangen,had de griffier hetadres moetenverifiërenaande hand vande GBA.Ineengevalwaarindatniet mogelijk is,zoals bijverzending aaneenpostadres vaneenonderneming,kanverificatie plaatsvindendoor (telefonisch) contactop te nemenmetde geadresseerde ofhethandelsregister te raadplegen.Hethofkomtdanook tothetoordeeldatde uitnodiging nietop de juiste wijze heeftplaatsgevonden.Nubelanghebbende rechtheeftop behandeling vanzijnzaak intwee feitelijke instanties enhij uitdrukkelijk verzoektom terugwijzing naar de rechtbank,vernietigthethofde uitspraak vande rechtbank enwijstde zaak terug.
(Hoger beroep gegrond.)
Commentaar
De zitting staatvolgens de Hoge Raad inde fiscale procedure centraalenis daarinvanessentieelbelang (HR11 oktober 2000,NTFR
2000/1776).De uitnodiging om op eenzitting vande rechtbank te verschijnenwordtdanook door de griffier op grond vanart.8:37 Awb aangetekend verzonden.Wanneer eendergelijke uitnodiging aangetekend wordtverzonden,dandientde daarmee geschapen mogelijkheid vannavraag te wordenbenut(HR9 april2009,NTFR2009/767).Inde regelzal– als eenaangetekend verstuurde uitnodiging de geadresseerde nietheeftbereiktomdathetnietis afgehaald op hetpostkantoor – de uitnodiging wordengeretourneerd
aande griffier vande rechtbank.De constatering datde uitnodiging juistis geadresseerd ennietretour is ontvangen,is evenwel onvoldoende om vastte stellendatde uitnodiging ook op regelmatige wijze is aangeboden.Indieneenpartijnietter zitting is
verschenen,zalde rechtbank door navraag bijTNTPostmoetencontrolerenofde aangetekend verzondenuitnodigingsbriefop regelmatige wijze aande niet-verschenenpartijis aangeboden.
Uitde onderhavige uitspraak vanHofAmsterdam blijktdatRechtbank Haarlem totdrie keer toe inde foutis gegaan.Rechtbank Haarlem overwoog dat:‘Nugenoemdebrievenniettergriffieretourzijnterugontvangen,gaatderechtbankervanuitdatde
uitnodigingomtezittingteverschijnenopdewettelijkevoorgeschrevenwijzeisverzonden.’ HofAmsterdam merktop datde rechtbank allereersthad dienente controlerenofde uitnodigingsbriefop regelmatige wijze aanhetadres vande gemachtigde was
aangebodendoor navraag te doenbijTNTPost.Tentweede treftHofAmsterdam inhetdossier wel eendoor Rechtbank Haarlem retour ontvangenuitnodigingsbriefaan.Tenderde blijktdatRechtbank Haarlem eenonjuiste postcode vande gemachtigde op de
uitnodigingsbriefhad vermeld.Hetis verontrustend om te ziendateendergelijke opeenstapeling vanfoutenbijRechtbank Haarlem kennelijk mogelijk is,hetgeenbijeengrondige bestudering vanhetdossier beslistvoorkomenhad kunnenworden.Wellichtdateenen ander hetgevolg is vande geldende strakke productienormenvoor – ende daarmee gepaard gaande overbelasting van– de rechterlijke macht,wanteenmeer voor de hand liggende oorzaak kanik nietbedenken.HofAmsterdam vernietigtdanook de uitspraak vanRechtbank Haarlem enwijstde zaak terug voor eennieuwe behandeling vande zaak waarbijpartijenopnieuwzullenmoetenworden uitgenodigd om op zitting te verschijnen.Nuindeze procedure enkelfoutenvanRechtbank Haarlem centraalstaan,vind ik hetoverigens onbegrijpelijk enweinig chique datde inspecteur meentzichdaarover te kunnenuitlatendoor onder meer te stellendatde gemachtigde
de uitnodigingsbriefmogelijk wel zouhebbenontvangenendatterugwijzing eenherhaling vanzettenzouopleveren.Hetware te verkiezendateeninspecteur zichinditsoortsituaties eenvoudigweg refereertaanhetoordeelvanhethof.
[1]Mr.I.R.J.Thijssenis advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010-2366 Datum:11-4-2016 16:19:01

Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie