nl-NLen-GB

Vergrijpboete overdrachtsbelasting voor aannemers-bv vanwege wederinkoop-constructie is terecht

Gepubliceerd in: NTFR 2017/1055
Datum: 14-03-2017
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR 2 017/1 055 V erg rijp boete o verd ra ch ts b ela stin g v o or
aan nem ers -b v v an w eg e w ed erin ko op-c o nstr u ctie is t e re ch t
Gere ch ts h of A rn hem -L eeuw ard en 1 4 m aart 2 017,
nr. 1 6/0 0122


Bela stin gja ar/tijd va k
2007

Bro ndocu m en t
Tre fw oord en
ju rid is ch e n fe it e lijk
hers te l, p le it b aar
sta ndpunt, r e cht v a n
wederin ko op
Wets artik e le n
AW R-a rt. 6 7f
WBR V-a rt. 1 5.1 r
WBR V-a rt. 1 9
Aute ur
mr. M .H .W .N .
L am mers

EC LI
EC LI: N L:G HAR L:2 017:2 098
Form ele r e la tie s
Eers te a anle g:
NTFR 2016/6 70
, ( G edeelt e lijk e ) v e rn ie tig in g
met te ru gw ijz en
Datu m p ublic atie
24-3 -2 017
Sam en vattin g
Bouw bedrijf b v b eza t a lle a and ele n in b ela ng he bbend e. In 2 007 h e eft G o nro ere nd e z a ke n a an b ela ng he bbend e v e rk o cht e n g ele ve rd
vo or €  1 .2 00.0 00. D e n o ta ris h e eft €  7 2.0 00 a an o ve rd ra chts b ela stin g v o ld aan. E r is d oor G e n b ela ng he bbend e e en a kte ‘r e cht v a n
wederin ko op’ o pgem aakt a ls o ok e en a kte ‘a anvu lli n g r e cht v a n w ederin ko op’. B ela ng he bbend e h e eft o p 1 2 n o ve m ber 2 008 d e
onro ere nd e z a ke n v e rk o cht a an J v o or €  1 .5 00.0 00. B ij a kte v a n 3 1 m aart 2 009 ( 1 1.3 2 u ur) z ijn d e o nro ere nd e z a ke n d oor
bela ng he bbend e te ru g gele ve rd ( o p b asis v a n h e t r e cht v a n w ederin ko op) a an G v o or €  1 .2 00.0 00. D aarb ij is d e v rijs te lli n g e x a rt. 1 5, li d
1, o nd erd eel r , W et B RV in g ero epen. B ij a kte v a n le ve rin g v a n 3 1 m aart 2 009 ( 1 1.4 2 u ur) is v a stg ele gd d at G a ls e ig ena ar d e
onro ere nd e z a ke n v o or €  1 .2 00.0 00 h e eft v e rk o cht a an B ouw bedrijf b v e n d at d eze v e nno ots cha p d e o nro ere nd e z a ke n v o or €  
1.5 00.0 00 h e eft v e rk o cht a an J . D aarb ij is e en b ero ep g edaan o p d e v e rm in d erin g sre geli n g e x a rt. 1 3, li d 1 , W et B RV. O p v e rz o ek v a n
de n o ta ris h e eft d e in sp ecte ur te ru g gaaf v e rle end v a n €  7 2.0 00 o ve rd ra chts b ela stin g b etr e ffe nd e d e le ve rin g in 2 007. N adie n h e eft h ij
dat e chte r g eco rrig eerd d oor o ple ggin g v a n d e o nd erh a vig e n a he ffin g sa ansla g v a n €  7 2.0 00 m et e en v e rg rijp boete v a n €  3 6.0 00. In
ho ger b ero ep is n ie t in g eschil d at te re cht is n a geve n. V olg ens b ela ng he bbend e m oet d e b oete w egens e en p le itb aar s ta nd punt e chte r
word en v e rn ie tig d. H et h o f d eelt d ie v is ie n ie t. V an e en ju rid is ch e n fe ite li jk h e rs te l is in d it g eva l n a m eli jk g een s p ra ke g ew eest o m dat G
nie t o pnie uw h e t g eno t v a n d e o nro ere nd e z a ke n h e eft g ekre gen e n b ela ng he bbend e d e o nro ere nd e z a ke n r e eds h a d d oorv e rk o cht a an
J. V oorts a cht h e t h o f d e in sp ecte ur e rin g esla agd o pze t a an d e z ijd e v a n b ela ng he bbend e a anne m eli jk te m ake n. V an b ela ng a cht h e t
ho f d aarb ij o nd er m eer d at b ela ng he bbend e, g ele t o p h a ar a ctiv ite ite n a ls a anne m er, n ie t a ls e en le ek o p h e t g ebie d v a n d e
ove rd ra chts b ela stin g k a n w ord en b escho uw d. V erd er a cht h e t h o f a anne m eli jk d at d e a kte ‘a anvu lli n g r e cht v a n w ederin ko op’ a lle en o p
in stig atie v a n b ela ng he bbend e to t s ta nd k a n z ijn g eko m en. In h e t k a der v a n s tr a fto em etin g m atig t h e t h o f d e b oete e chte r to t €  1 5.0 00,
ond er m eer o m dat b ela ng he bbend e in m id dels is o ntb ond en.
(H oger b ero ep g egro nd .)
Com men ta ar
Deze z a ak h a ng t s a m en m et H of A rn he m -L eeuw ard en 1 4 m aart 2 017, n r. 1 6/0 0123, N TF R 2 017/1 054. In d ie z a ak g in g h e t o ve r d e
vra ag o f a an d e s child er e en v e rg rijp boete k o n w ord en o pgele gd. In d eze z a ak g aat h e t o ve r d e v ra ag o f a an d e a anne m ers -b v e en
boete k a n w ord en o pgele gd. W aar h e t in d e z a ak v a n d e s child er g oed a flo opt, g aat h e t h ie r m is in d ie z in d at d e v e rg rijp boete in s ta nd
word t g ela te n. D aarb ij z ijn v o ora l tw ee p unte n in te re ssa nt.
In d e e ers te p la ats h e t p le itb are s ta nd punt. D e b ela stin g pli c htig e d oet h ie ro p e en b ero ep o m dat z ij v a n m enin g is d at h a ar s ta nd punt
ple itb aar w as. In d ie n h e t h o f d it s ta nd punt o m arm t, k a n v a n e en v e rg rijp boete g een s p ra ke z ijn . V an e en p le itb aar s ta nd punt is , z o le ert
ons H R 2 1 a pril 2 017, n r. 1 5/0 5278 e .a ., E C LI: N L:H R:2 017:6 38, s p ra ke a ls a an d e a ang ifte e en s ta nd punt te n g ro nd sla g li g t d at k a n
word en g ebase erd o p e en p le itb are u itle g v a n h e t ( fis ca le ) r e cht, in d ie z in d at d e b ela stin g pli c htig e te n tijd e v a n h e t d oen v a n d e
aang ifte – n a ar o bje ctie ve m aats ta ve n g em ete n – r e deli jk e rw ijs k o n e n m ocht m ene n d at d eze u itle g e n d aarm ee d e d oor h e m g edane
aang ifte ju is t w as. O m dat d e p le itb aarh e id v a n h e t s ta nd punt n a ar o bje ctie ve m aats ta ve n m oet w ord en b eoord eeld , is in d it v e rb and n ie t
va n b ela ng o f d e b ela stin g pli c htig e b ij h e t d oen v a n d e a ang ifte d e p le itb are m aar la te r o nju is t b evo nd en u itle g v o or o gen h e eft g esta an.
Het is d us n ie t v a n b ela ng o f d e b ela stin g pli c htig e z e lf h e t b etr e ffe nd e p le itb are s ta nd punt h a d o f d at d it e r la te r b ij is g eha ald . In d eze
za ak o ord eelt h e t h o f d at g ele t o p d e fe ite n e n o m sta nd ig he den a fg eze t te gen d e ju ris p ru d entie v a n e en p le itb aar s ta nd punt g een
sp ra ke is .
De b ela stin g pli c htig e m oet d us m et a nd ere a rg um ente n k o m en o m d e v e rg rijp boete o nd eru it te h a le n. D at b re ng t m ij o p h e t tw eede
punt. D e b ela stin g pli c htig e p ro beert z ic h te v e rs chuile n a chte r d e n o ta ris o m a an d e v e rg rijp boete te o ntk o m en. Z oals ik in h e t

co m menta ar b ij d e u its p ra ak v a n d e s child er h e b v e rw oord , is h e t s in d s 1 d ece m ber 2 006 v a n b ela ng o f e r s p ra ke is v a n ‘e ig en
ve rw ijt b aarh e id ’ v a n d e b ela stin g pli c htig e. A lle en a ls d aarv a n s p ra ke is , k a n e en v e rg rijp boete w ord en o pgele gd. H et h o f g aat e ig enli jk
vo lle dig v o orb ij a an h e t s ta nd punt v a n d e b ela stin g pli c htig e. H et h o f b eoord eelt d ir e ct o f d e b ela stin g pli c htig e e en v e rw ijt k a n w ord en
gem aakt. In d ie n d at h e t g eva l is , is h e t n ie t ( m eer) v a n b ela ng o f d e a dvis e ur o ok e en v e rw ijt v a lt te m ake n. B ij d eze b eoord eli n g n e em t
he t h o f in o genscho uw d at ( i) d e b ela stin g pli c htig e g een le ek is o p h e t te rre in v a n d e o ve rd ra chts b ela stin g , ( ii) d e c o nstr u ctie o p
in stig atie v a n d e b ela stin g pli c htig e o p p ote n is g eze t, ( iii) d e b ela stin g pli c htig e o nju is te in fo rm atie a an d e B ela stin g die nst h e eft v e rs tr e kt
en ( iv ) d e b ela stin g pli c htig e w is t d at d e o nro ere nd e z a ke n r e eds w are n v e rk o cht z o dat d e te ru g le ve rin g g een e nke l fis ca al d oel d ie nd e.
Het h o f c o nclu d eert d at d e b ela stin g pli c htig e e en v e rw ijt v a lt te m ake n in d e z in v a n v o orw aard eli jk o pze t. A ls g evo lg d aarv a n k a n d e
bela stin g pli c htig e z ic h n ie t v e rs chuile n a chte r d e a dvis e ur e n k a n a an h a ar e en v e rg rijp boete w ord en o pgele gd.
[1 ] M r. M .H .W .N . L am mers is a dvo ca at b ij J a eger a dvo ca te n-b ela stin g kund ig en te A m ste rd am .
Bro n:
http ://w ww.n d fr .n l/ li n k/N TF R 2017-1 055
Datu m : 1 5-5 -2 017 1 1:4 2:2 8
Alle re chte n v o orb ehouden. A lle a ute urs re chte n e n d ata bankre chte n v a n d eze te kst w ord en u it d ru kkelijk v o orb ehouden. D eze re chte n b eru ste n b ij S du U it g eve rs .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v e rv e elv o udig d, o pgesla gen in e en g eauto m atis eerd g egeve nsbesta nd o f o penbaar g em aakt in e nig e v o rm o f o p e nig e w ijz e, h etz ij
ele ktro nis ch,m echanis ch, d oor fo to kopie ën, o pnam en o f e nig e a ndere m anie r, z onder v o ora fg aande s chrift e lijk e to este m min g v a n d e u it g eve r.
All rig hts re serv e d. N o p art o f th is p ublic atio n m ay b e re pro duced, s to re d in a re trie va l s yste m , o r tra nsm it te d in a ny fo rm o r b y a ny m eans, e le ctro nic , m echanic al,
photo copyin g, re cord in g o r o th erw is e, w it h out th e p ublis her’s p rio r c onsent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie