nl-NLen-GB

Verklaringen dat belanghebbende niet de economische gerechtigde tot de KB-Luxrekening is, zijn ongeloofwaardig

Gepubliceerd in: NTFR 2015/973
Datum: 03-02-2015
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2015/973 Verklaringen datbelanghebbende nietde economische gerechtigde totde KB-Luxrekening is,zijn ongeloofwaardig
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden03februari2015,nr.13/00521 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden03februari2015,nr.13/00526 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden03februari2015,nr.13/00522 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden03februari2015,nr.13/00523 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden03februari2015,nr.13/00524 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden03februari2015,nr.13/00525
1991-1996Brondocument Wet IB 1964-art. 24
mr. M.H.W.N. Lammers
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen Auteur
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2015:709
Samenvatting
Belanghebbende,inmiddels overleden,krijgtover de jaren1991 totenmet1996 navorderingsaanslageninkomstenbelasting opgelegd
wegens verzwegeninkomstenuiteenbankrekening bijde KB-Lux.Zijnervenbetwistennietdatbelanghebbende de juridische eigenaar vande bankrekening is geweest,maar stellendatde uiteindelijke economische gerechtigde eenzakelijk afnemer vanhetbedrijfvan belanghebbende inhetMidden-Oostenis geweest.Nochde rechtbank (4 april2013,10/2332 totenmet10/2342,NTFR2013/1053), nochhethofachtde verklaring vanQ,die de ervendaartoe overleggen,geloofwaardig.Deze verklaring vindtgeensteuninde overgelegde bewijzenenis zelfs op bepaalde puntendaarmee instrijd.Verder is hethofvanoordeeldatde inspecteur zowelinde identificatiefase,inde onderzoeksfase als inde fase vanaanslagoplegging voldoende voortvarend heeftgehandeld.Na de vragenbrief is zeer regelmatig mondeling enschriftelijk contactgeweesttussende ervenende inspecteur.Er is geenonverklaarbare vertraging van meer danzes maandenopgetreden.
(Hoger beroep ongegrond.)
Commentaar
De afgelopenjarenzienwe metgrote regelmaatuitsprakenvanbelastingrechters voorbijkomenover buitenlandse bankrekeningen.De
hoofdmootwordtdaarbijgevormd door bankrekeningenbijde Kredietbank Luxemburg.Zo ook deze zaak.Voor hethofwas inde eerste plaats ingeschilofde inspecteur voldoende voortvarend heeftgehandeld bijhetvaststellenvande navorderingsaanslagen.De overwegingendie hethofhieraanwijdt,bevattengeennieuwe inzichten.Aande hand vande eerdere jurisprudentie overweegthethof datde inspecteur voortvarend heeftgehandeld.
Daarnaastis ingeschilofde inspecteur de hoogte vanhetvermogenvande belastingplichtige correctheeftvastgesteld.Vanbelang hierbijis datde ervenvande belastingplichtige inmiddels hebbenerkend datbelastingplichtige de juridischeigenaar vande bankrekening was,maar dathijnietde economischgerechtigde zouzijn.UitHR24 december 1957,nr.13.378 volgtdat‘wiliemand als ‘‘economischeigenaar’’ vaneenzaak,waarvande eigendom naar burgerlijk rechtaaneenander toebehoort,kunnenworden aangemerkt,vereistis,dateconomischhetbelang bijdie zaak geheelaanhem toekomt,hetgeeninsluit,dathetrisico vande waardeveranderingenenheteventuele tenietgaanvande zaak tenvolle door hem wordtgedragen’.
De bewijslastdatde belastingplichtige nietde economische gerechtigde vande rekening is,rustop de belastingplichtige.Daartoe is in deze zaak eenverklaring overgelegd vaneenvoormalig zakenpartner vande belastingplichtige.Uitdie verklaring,ondersteuntmet enkele stukken,zoumoetenblijkendatde bankrekening toebehoorde aaneenzakelijke afnemer vande belastingplichtige.Hethof maaktkorte mettenmetde verklaring enlegtdeze als nietgeloofwaardig ter zijde.Hethofoverweegtdaartoe datde verklaring geen samenhang vertoontmetde stukken,de verklaring op sommige punteninstrijd is metde inhoud vande stukkenenhetniet geloofwaardig is datde belastingplichtige gedurende enkele jareneenbedrag vanf 14 miljoencontantheeftbewaard.Hethof concludeertdanook datde belastingplichtige nietalleende juridischeigenaar vande bankrekening is geweest,maar ook de economische gerechtigde.De inspecteur heeft,aldus hethof,de bankrekening danook terechtaande belastingplichtige toegerekend.
[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-973 Datum:28-4-2016 13:53:10
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie