nl-NLen-GB

Verlengde navorderingstermijn van toepassing voor buitenlandse beleggingen die in Nederland worden beheerd

Gepubliceerd in: NTFR 2015/2708
Datum: 09-11-2015
Auteur(s): V.S. Huygen van Dyck-Jagersma

Bekijk PDF

NTFR2015/2708 Verlengde navorderingstermijn van toepassing voor buitenlandse beleggingen die in Nederland worden beheerd
Hoge Raad9oktober2015,nr.14/06127
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen Auteur
2001Brondocument AWR-art. 16
Mr. V.S. Huygen van Dyck-Jagersma
BNB
2015/225
ECLI
ECLI:NL:HR:2015:2991
Formele relatiesIn cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2014:4492, Bekrachtiging/bevestiging
Samenvatting
Belanghebbende is inhetvoorjaar 2001 eenbeleggingsverzekering aangegaanbijeeninLuxemburg gevestigde vennootschap.
Daaraanvoorafgaand heeftbelanghebbende belegd ineenbeleggingsfonds datwas gevestigd op de Britse Maagdeneilanden.Het beheer vandeze beleggingenvond plaats door eenvennootschap die inNederland was gevestigd.Belanghebbende had deze beleggingennietaangegeveninzijnaangifte IB.De inspecteur heeftmettoepassing vande verlengde navorderingstermijninseptember 2011 eennavorderingsaanslag IB 2001 opgelegd.De Hoge Raad achtde verlengde navorderingstermijnvantoepassing.De enkele omstandigheid dathetbeheer vanbeleggingenplaatsvindtinNederland,staatnietinde weg aantoepassing vande verlengde navorderingstermijnvanart.16,lid 4,AWR.
Feiten
2.1.Incassatie kanvanhetvolgende wordenuitgegaan.
2.1.1.A (hierna:erflater) is overledenop 20 juni 2010.Erflater nam vanafvoorjaar 2001 totenmet2004 deelaanC (hierna:C) onder de klantnummers 002 en003.Inde daaraanvoorafgaande periode was hijrechthebbende vanparticipaties inhetC-fonds datgevestigd was op de Britse Maagdeneilanden.Erflater heeftde waarde vandeze participaties nietaangegeveninzijnaangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringenvoor de jaren2001 totenmet2004.In2003 heefterflater mettoepassing vande inkeerregeling zijnparticipaties onder nummer 002 aangegeven.De participaties onder klantnummer 003 heefthijechter niet aangegeven.
2.1.2.Inseptember 2007 heeftde FIOD-ECD eeninvalgedaanbijvermogensbeheerder D bv(hierna:D),eeninNederland gevestigde vennootschap die tevens eenvestiging inQ(België) heeft.Op 27 juli 2010 heeftde Officier vanJustitie de gegevens vande beleggers vanD ter beschikking gesteld aande Belastingdienst.De Inspecteur heeftdeze gegevens verkregenop ofkortna 14 januari 2011.Naar aanleiding daarvanheeftde Inspecteur aanerflater op 21 januari 2011 eenvragenbriefgestuurd metbetrekking totde participaties onder de klantnummers 002 en003.Belanghebbendenhebbendaarop geantwoord bijbriefvan27 januari 2011 endaarbijverwezen naar de inkeer.Bijbriefvan3 februari 2011 heeftde Inspecteur belanghebbendenberichtdatbijde hiervoor in2.1.1 vermelde inkeer slechts éénrekening aande orde is geweestendater eentweede rekening blijktte zijn.
2.1.3.Metdagtekening 30 september 2011 heeftde Inspecteur mettoepassing vande verlengde navorderingstermijnvanartikel16,lid 4,AWRaanbelanghebbendende navorderingsaanslag ende beschikking inzake heffingsrente opgelegd.
Geschil
2.2.HetHofheeftaannemelijk geoordeeld daterflater vanafhetvoorjaar van2001 eenovereenkomstvanbeleggingsverzekering is
aangegaanmetde inLuxemburg gevestigde vennootschap E S.A.endathijinde daaraanvoorafgaande periode heeftbelegd in participaties ineenbeleggingsfonds datwas gevestigd op de Britse Maagdeneilanden.Mitsdienwas sprake vaninhetbuitenland aangehoudenvermogen.Hetenkele feitdathetbeheer mogelijk plaatsvond door D inNederland doetdaaraannietaf,aldus hetHof. HetHofheeftop deze grondende verlengde navorderingstermijnvanartikel16,lid 4,AWRvantoepassing geacht.
Rechtsoverwegingen
2.3.1.De eerste drie middelenkomenop tegenvoormelde oordelenvanhetHof.
2.3.2.Deze middelensteunentendele op de stelling dathetbeheer vande hiervoor bedoelde beleggingenvanerflater plaatsvond in Nederland.De middelenfaleninzoverre omdat,water zijvande feitelijke grondslag voor die stelling,de enkele omstandigheid dathet beheer vanbeleggingenplaatsvindtinNederland nietaantoepassing vanartikel16,lid 4,AWRinde weg staat(vgl.HR13 augustus 2004,nr.39.287,ECLI:NL:HR:2004:AQ6911,BNB 2004/367 (red.:NTFR2004/1235)).
2.4.De middelenkunnenvoor hetoverige evenmintotcassatie leiden.Ditbehoeft,gezienartikel81,lid 1,vande Wetop de rechterlijke organisatie,geennadere motivering,nude middeleninzoverre nietnopentotbeantwoording vanrechtsvrageninhetbelang vande rechtseenheid ofde rechtsontwikkeling.
(Volgtongegrondverklaring.)
Commentaar
De belastingplichtige (inmiddels erflater) indeze zaak had zijnvermogenondergebrachtbijeenNederlandse beheerder enstelde zich
daarom op hetstandpuntdatgeensprake was van‘inhetbuitenland aangehoudenvermogen’.Geletdaarop zouslechts vijfinplaats van

twaalfjaar kunnenwordennagevorderd.Voor hethofwas mede ingeschilofhetbeheer inderdaad mede (ofzelfs uitsluitend) vanuit Nederland plaatsvond,aangezienhethoofdkantoor vande vennootschap waarvoor de vermogensbeheerder werkte – enwaarbij belastingplichtige de beleggingsverzekering had afgesloten– inLuxemburg was gevestigd.De Hoge Raad maakter weinig woorden aanvuilenverwijstnaar eenspiegelbeeldig arrestvan13 augustus 2004 (nr.39.287,NTFR2004/1235),waarineenbuitenlandse beheerder onvoldoende is geoordeeld voor de kwalificatie ‘buitenlandse bron’.De enkele omstandigheid dathetbeheer vanuit Nederland plaatsvindt,is onvoldoende om vaneenNederlandse bronte kunnenspreken.De overeenkomstvanbeleggingsverzekering is aangegaanmetde inLuxemburg gevestigde vennootschap.Hetvermogenis derhalve inhetbuitenland aangehoudenzodatde verlengde navorderingstermijnvanart.16,lid 4,AWRvantoepassing is.
[1]Vanessa HuygenvanDyck-Jagersma is verbondenaanJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-2708 Datum:27-9-2016 10:42:44
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie