nl-NLen-GB

Verplichting om op korte termijn uitspraak op bezwaar te doen heft hoorplicht niet op

Gepubliceerd in: NTFR 2017/502
Datum: 20-10-2016
Auteur(s): V.S. Huygen van Dyck-Jagersma

Bekijk PDF

NTFR 2 017/5 02 V erp lic h tin g o m o p k o rte t e rm ijn u it s p ra ak o p
bezw aar t e d oen h eft h oorp lic h t n ie t o p
Rech tb an k Z e ela n d-W est-B ra b an t 2 0 o kto ber 2 016,
nr. 1 5/5 309, 1 5/5 310


Bela stin gja ar/tijd va k
2009

Bro ndocu m en t
Tre fw oord en
bestu urlijk e lu s,
dw angsom ,
hoorg espre k,
tu ssenuit s pra ak
Wets artik e le n
Aw b-a rt. 7 :2
Aw b-a rt. 8 :5 5
Aw b-a rt. 6 :2 2
Aw b-a rt. 8 :5 1a
AW R-a rt. 2 5
Aute ur
Mr. V .S . H uyg en v a n
Dyc k-J a gers m a

EC LI
EC LI: N L:R BZW B:2 016:6 654
Datu m p ublic atie
5-1 -2 017
Sam en vattin g
Bela ng he bbend e h e eft b ero ep in g este ld w egens h e t n ie t tijd ig b esli s se n o p tw ee b ezw are n. D e r e chtb ank h e eft o p 2 4 ju ni 2 015 b esli s t
dat d e in sp ecte ur, o p s tr a ffe v a n e en d w ang so m , b in ne n tw ee w eke n n a v e rz e nd in g v a n d e r e chtb ankuits p ra ak ( 2 5 ju ni 2 015) a ls no g
uits p ra ak o p b ezw aar m oet d oen. O p 3 0 ju ni 2 015 h e eft d e in sp ecte ur te le fo nis ch c o nta ct g eha d m et g em achtig de v a n b ela ng he bbend e
waarin h ij a ang eeft d at h ij u ite rli jk 6 ju li 2 015 w il h o re n. G em achtig de g eeft a an d at d at n ie t lu kt, p as o p z ijn v ro egst o p 1 3 ju li 2 015. D e
in sp ecte ur d oet o p 7 e n 8 ju li u its p ra ak o p b ezw aar. D e r e chtb ank o ord eelt d at h e t h o orre cht is g escho nd en. B ela ng he bbend e h e eft
aang egeve n g eho ord te w ille n w ord en. D e v e rp li c htin g o m tijd ig u its p ra ak te d oen, la at d e v e rp li c htin g to t h o re n n ie t v e rv a lle n. D e
in sp ecte ur h a d in d e e erd ere p ro ce dure im mers k unne n v e rz o eke n o m e en r u im ere te rm ijn o m u its p ra ak te d oen. D e r e chtb ank s te lt b ij
tu sse nuits p ra ak d e in sp ecte ur in d e g ele genhe id h e t g ebre k d at a an d e b estr e den b eslu ite n k le eft, te h e rs te lle n m et to epassin g v a n d e
zo geno em de b estu urli jk e lu s ( a rt 8 :5 1a A wb).
(B esli s sin g a ang eho ud en.)
Com men ta ar
De te le urs te lle nd e c o nclu sie is d at h e t g een u itz o nd erin g m eer is : d e in sp ecte ur d ie v ia e en d w ang so m d oor d e r e chtb ank g edw ong en
moet w ord en o m n u to ch e cht u its p ra ak te g aan d oen o p h e t b ezw aar. O ok h ie r is d at h e t g eva l e n m oet d e in sp ecte ur u its p ra ak o p
bezw aar d oen b in ne n tw ee w eke n n a 2 5 ju ni 2 015 – n a dat h ij a l o p 2 3 fe bru a ri 2 015 e en in g ebre ke ste lli n g v a n b ela ng he bbend e h a d
ontv a ng en. In d ie p erio de k o m t d e in sp ecte ur in d e k no ei m et h e t a ls no g v o ld oen a an z ijn v e rp li c htin g o m d e b ela ng he bbend e te h o re n,
waaro p h ij o nd er d re ig in g v a n d e d w ang so m men d an m aar u its p ra ak d oet z o nd er h o org esp re k.
Als e en b ela ng he bbend e n ie t in d e g ele genhe id is g este ld o m te w ord en g eho ord , z ijn e r tw ee s m ake n. O fw el a anne m eli jk is d at d e
bela ng he bbend e d aard oor n ie t is b ena deeld , z o dat e x a rt. 6 :2 2 A wb a an d e s che nd in g v o orb ij k a n w ord en g egaan. O fw el h ij is m ogeli jk
wel b ena deeld , z o dat h e t h o re n a ls no g z a l m oete n p la ats vin d en. D at is h ie r h e t g eva l. O m p ro ce se co no m is che r e dene n m aakt d e
re chtb ank g ebru ik v a n d e z o geno em de ‘b estu urli jk e lu s’. D at h o ud t in d at d e r e chte r h e t b estu urs o rg aan o p g ro nd v a n a rt. 8 :5 1a A wb in
de g ele genhe id s te lt e en g ebre k in h e t b estr e den b eslu it te h e rs te lle n. D aarn a z a l d e r e chtb ankp ro ce dure w ord en v o ortg eze t.
Dit is e en b egrijp eli jk e o plo ssin g v a n d e r e chtb ank, m aar h e t b estu urs o rg aan w ord t h ie rm ee w el ‘g ere d’. D e in sp ecte ur h e eft u its p ra ak
gedaan z o nd er d aarb ij te v o ld oen a an d e e is v a n h e t h o org esp re k e n k rijg t e en h e rk a nsin g . S te rk e r n o g, h ij k rijg t m eer tijd d an in d e
‘d w ang so m pro ce dure ’: z e s w eke n in p la ats v a n d e e erd ere tw ee w eke n. H oew el d e r e chtb ank d aar in d eze p ro ce dure n ie t o ve r g aat,
li jk t d e im pli c ie te c o nclu sie d at d e in sp ecte ur g edekt is v o or d e d w ang so m men. V erd edig baar li jk t m ij o m te c o nclu d ere n d at d e
in sp ecte ur n o g a lt ijd n ie t v o ld aan h e eft a an h e t d ic tu m v a n d e d w ang so m re chte r o m u its p ra ak te d oen – w at im mers im pli c e ert d at d e
bela ng he bbend e w ord t g eho ord . D at z o u b ete ke ne n d at d e in sp ecte ur d w ang so m men v e rb eurt to t o p h e t m om ent d at a ls no g a an d ie
ve rp li c htin g is v o ld aan.
[1 ] V ane ssa H uyg en v a n D yc k-J a gers m a is v e rb ond en a an J a eger a dvo ca te n-b ela stin g kund ig en te A m ste rd am .

Bro n:
http ://w ww.n d fr .n l/ li n k/N TF R 2017-5 02
Datu m : 1 0-4 -2 017 1 5:3 4:1 0
Alle re chte n v o orb ehouden. A lle a ute urs re chte n e n d ata bankre chte n v a n d eze te kst w ord en u it d ru kkelijk v o orb ehouden. D eze re chte n b eru ste n b ij S du U it g eve rs .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v e rv e elv o udig d, o pgesla gen in e en g eauto m atis eerd g egeve nsbesta nd o f o penbaar g em aakt in e nig e v o rm o f o p e nig e w ijz e, h etz ij
ele ktro nis ch,m echanis ch, d oor fo to kopie ën, o pnam en o f e nig e a ndere m anie r, z onder v o ora fg aande s chrift e lijk e to este m min g v a n d e u it g eve r.
All rig hts re serv e d. N o p art o f th is p ublic atio n m ay b e re pro duced, s to re d in a re trie va l s yste m , o r tra nsm it te d in a ny fo rm o r b y a ny m eans, e le ctro nic , m echanic al,
photo copyin g, re cord in g o r o th erw is e, w it h out th e p ublis her’s p rio r c onsent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie