nl-NLen-GB

Verzet ziet ook op boete: beslissing om belanghebbende niet ambtshalve te horen is niet cassatieproof; HR 9 augustus 2013

Gepubliceerd in: NTFR 2013/1635
Datum: 09-08-2013
Auteur(s): M.H.W.N. Lammers

Bekijk PDF

NTFR2013/1635 Verzetzietook op boete: beslissing om belanghebbende nietambtshalve te horen is niet cassatieproof Hoge Raad09augustus2013,nr.12/06000 Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen Auteur BNB ECLI 2012Brondocument Awb-art. 8:55 AWR-art. 26b EVRM-art. 6 Awb-art. 8:54 mr. M.H.W.N. Lammers 2013/222 ECLI:NL:HR:2013:200 Samenvatting De rechtbank heeftinhetkader vaneenvereenvoudigde behandeling hetberoep vanbelanghebbende ongegrond verklaard.Inverzet heeftbelanghebbende nietverzochtom te wordengehoord.De rechtbank heefthetverzetongegrond verklaard zonder belanghebbende te horen.Deze uitspraak houdtincassatie geenstand.De rechtbank heeftnamelijk miskend dat– krachtens wetsfictie – ook eenboete inhetgeding is.Weliswaar is de rechter ineenboetezaak nietinalle gevallengehoudende belanghebbende ambtshalve inde gelegenheid te stellente wordengehoord naar aanleiding vandiens verzet,maar slechts indie gevallenwaarinhetvereiste vaneen behoorlijk proces exart.6 EVRM daartoe aanleiding geeft.Hier kannietwordenaangenomendatde rechtbank deze beoordeling heeft gemaakt,aangeziende rechter nietheeftonderkend dateenboete inhetgeding was.De zaak wordtteruggewezen. Feiten 3.1.Incassatie kanvanhetvolgende wordenuitgegaan. 3.1.1.Aanbelanghebbende is bijéénaanslagbiljeteenaanslag inde inkomstenbelasting opgelegd alsmede eenbestuurlijke boete.Het door belanghebbende hiertegengemaakte bezwaar heeftde Inspecteur bijuitspraak niet-ontvankelijk verklaard. 3.1.2.Belanghebbende heefttegendie uitspraak beroep ingesteld bijde rechtbank.De rechtbank heeftbijuitspraak van30 juli 2012 het beroep mettoepassing vanartikel8:54 vande Awb ongegrond verklaard zonder belanghebbende te hebbengehoord. 3.1.3.Belanghebbende heeftnietverzochtom te wordengehoord omtrenthettegendeze uitspraak gerichte verzet.De rechtbank heeft bijde incassatie bestredenuitspraak hetverzetongegrond verklaard zonder belanghebbende op diens verzette hebbengehoord. Geschil 3.2.De klachtenhoudenonder meer indatde Rechtbank niettotongegrondverklaring vanhetdoor belanghebbende gedane verzethad mogenovergaanzonder hem inde gelegenheid te hebbengesteld daarover te wordengehoord. Rechtsoverwegingen 3.3.1.Aangezienuithetberoepschriftende overige stukkenvanhetgeding nietblijktdatbelanghebbende geenberoep tegende boete heeftwilleninstellen,moethet,geletop hetbepaalde inartikel26b,lid 2,vande Algemene wetinzake rijksbelastingen,ervoor worden gehoudendathetberoep zichmede uitstrekte totde boete endatook de uitspraak op verzetmede betrekking heeftop de boete. 3.3.2.Ineengeschilover eenbestuurlijke boete is de rechter nietinalle gevallengehoudende belanghebbende ambtshalve inde gelegenheid te stellenom te wordengehoord naar aanleiding vandiens verzet,maar slechts indie gevallenwaarinhetvereiste vaneen behoorlijk proces als bedoeld inartikel6 EVRM daartoe aanleiding geeft(zie HR23 september 2011,nr.10/04259, ECLI:NL:HR:2011:BT2295,BNB 2012/114 (red.:NTFR2011/2180)).Wordtde belanghebbende ineenzodanig gevalgehoord op diens verzettegenéénuitspraak die zowelbetrekking heeftop eenaanslag als op eenboete,dankanbijdathoren(de ontvankelijkheid van) zijnberoep metbetrekking totzowelde aanslag als de boete aande orde komen. 3.3.3.Uitde uitspraak vande Rechtbank blijktnietdatzijheeftonderkend dateenboete ingeding was,zodatreeds hierom nietkan wordenaangenomendatde Rechtbank de hiervoor omschrevenbeoordeling heeftgemaaktbijhaar kennelijke beslissing om belanghebbende nietinde gelegenheid te stellenom over hetverzette wordengehoord.Evenminheeftde Rechtbank inde bestreden uitspraak vastgesteld datbelanghebbende uitdrukkelijk ofstilzwijgend afstand heeftgedaanvanhetrechtom over hetverzette worden gehoord.De kennelijke beslissing vande Rechtbank om belanghebbende nietinde gelegenheid te stellenom over hetverzette worden gehoord berustderhalve ofwelop eenonjuiste rechtsopvatting ofwelbehoefde nadere motivering,die ontbreekt. 3.4.Geletop hethiervoor in3.3.3 overwogene kande uitspraak vande Rechtbank nietinstand blijven.Verwijzing moetvolgen.Geletop hetgeenhiervoor inde slotzinvan3.3.2 is overwogen,geldtdatook voor zover die uitspraak betrekking heeftop de aanslag.De overige klachtenbehoevengeenbehandeling. (Volgtvernietiging enverwijzing.) Commentaar Lammers[1] Ditarrestvande Hoge Raad ligtinlijnmeteeneerder arrestvande Hoge Raad van1 maart2012,nr.12/04112,NTFR2013/592 over eenzelfde kwestie. Inbeide arrestenoverweegtde Hoge Raad datals eenbestuurlijke boete is opgelegd de rechter nietinalle gevallengehoudenis de betreffende belanghebbende ambtshalve inde gelegenheid te stellenom te wordengehoord naar aanleiding vandiens verzet.Ditis anders indienhetvereiste vaneenbehoorlijk proces uitart.6 EVRM daartoe aanleiding geeft.Inwelke gevallendie aanleiding zou bestaan,maaktde Hoge Raad nietduidelijk.Welmaaktde Hoge Raad duidelijk datde rechter de belangenafweging inzijnuitspraak kenbaar moetmakenenmoetmotiveren. Aandatvereiste voldoetde uitspraak op verzetvande rechtbank niet.Inde eerste plaats heeftde rechtbank tenonrechte niet onderkend datinde procedure – vanwege de wetsfictie vanart.24a,lid 2,AWRjo.art.26b AWR– ook de vergrijpboete ingeschilis. Ditleidtdirecttotde conclusie datde rechtbank danook nietde benodigde belangenafweging heeftlatenplaatsvindendie uitart.6 EVRM voortvloeit.Daarnaastheeftde rechtbank tenonrechte nietvastgesteld ofde betrokkenbelastingplichtige uitdrukkelijk of stilzwijgend afstand heeftgedaanvanzijnrechtom over hetverzette wordengehoord. Deze formele mankementenaande uitspraak brengende Hoge Raad ertoe de zaak terug te wijzennaar de rechtbank voor de verdere behandeling vande zaak metinachtneming vanditarrest.De rechtbank zalderhalve eenoordeelmoetenvellenover de vraag ofde belangenafweging ertoe dientte leidendatde belastingplichtige indeze zaak op zijnverzetmoetwordengehoord. [1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen. [1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen. Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013-1635 Datum:25-4-2016 13:05:57 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie