nl-NLen-GB

Vijftien verschillende woningen zijn geen samenhangende zaken voor de proceskosten

Datum: 04-06-2015
Auteur(s): I.R.J. Thijssen

Bekijk PDF

NTFR2015/2290 Vijftien verschillende woningen zijn geen samenhangende zaken voor de proceskosten
Gerechtshof Amsterdam04juni2015,nr.14/00578
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
Auteur
2013Brondocument Awb-art. 7:15
Awb-art. 8:75 BPB-art. 3
Wet OB 1968-art. 11.1g
mr. I.R.J. Thijssen
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2015:2676
Samenvatting
Ineenbezwaarprocedure over vijftienWOZ-beschikkingenheefteenhoorzitting plaatsgevonden.Tijdens die hoorzitting zijnin155
minutende woningenwaarop de vijftienbeschikkingenzienvolgtijdelijk besproken.Inberoep heeftRechtbank Noord-Holland (27 juni 2014,nr.14/334) de vergoeding voor hethoreninde bezwaarfase wegens bijzondere omstandigheden(geringe tijdsduur per zaak) vastgesteld op € 30.Hethofkomttoteenander oordeel.Eenzuiver forfaitair bepaalde vergoeding is nietdermate disproportioneeldat aanleiding bestaatdie vergoeding te matigen.Bijzijnoordeellaathethofonder meer meewegendatde woningenvanelkaar verschillen endatde zakengeensterke inhoudelijke samenhang hadden,zodatde proceshandelingengeenuniform karakter hadden.Nude uitspraak vande rechtbank vernietigd moetwordenenhethofde heffingsambtenaar moetveroordeleninde kosten,is op grond vanhet overgangsrechthetgewijzigde besluitproceskostenvergoeding bestuursrechtvantoepassing.Ook op grond vandatgewijzigde besluit is volgens hethofgeensprake vansamenhangende zaken.Vanwege de verschillentussende tijdens de hoorzitting besproken woningenzijnde door de gemachtigde volgtijdelijk op de bezwarengegeventoelichtingendusdanig verschillend geweestdatniet gezegd kanwordendat‘dezelfde rechtsbijstandverlener nagenoeg identieke werkzaamhedenkonverrichteniniedere zaak’.De (enkele) omstandigheid datde argumentatie inalle zakenwas gebaseerd op eenwaardebepaling volgens de vergelijkingsmethode, doethieraannietaf.
(Hoger beroep gegrond.)
Commentaar
Zie mijncommentaar bijHofAmsterdam 4 juni 2015,nr.14/00797,NTFR2015/2289.
[1]Igor Thijssenis verbondenaanJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-2290 Datum:15-4-2016 10:35:33
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie