nl-NLen-GB

Wel recht op vergoeding proceskosten in beroep ondanks onnodig beroep

Datum: 13-03-2014
Auteur(s): I.R.J. Thijssen

Bekijk PDF

NTFR2014/1405 Welrechtop vergoeding proceskosten in beroep ondanks onnodig beroep
HofAmsterdam13maart2014,nr.13/00358
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
Auteur
2012Brondocument Awb-art. 8:15
Awb-art. 8:75a BPB-art. 2
mr. I.R.J. Thijssen
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2014:920
Samenvatting
Inde uitspraak op bezwaar tegende WOZ-waarde heeftde heffingsambtenaar aanbelanghebbende de kostenvoor eentaxatierapport
vergoed,zonder rekening te houdenmetbtw.Belanghebbende heeftberoep ingesteld,omdatde heffingsambtenaar tenonrechte geen btwheeftvergoed.Hangende hetberoep heeftde heffingsambtenaar aanbelanghebbende alsnog de btwvergoed.Belanghebbende heefthetberoep ingetrokkenentegelijkertijd Rechtbank Noord-Holland verzochtom de heffingsambtenaar te veroordeleninde door belanghebbende gemaakte proceskosteninde beroepsfase.Ditverzoek heeftde rechtbank afgewezen,omdatde rechtbank het inroepenvanrechtsbijstand voor behandeling vaneendergelijk geringe kwestie nietredelijk acht.Hethofkomttoteenander oordeel,
namelijk datnietkanwordengezegd dathetinstellenvanberoep uitsluitendaanbelanghebbende is te wijten.Belanghebbende heeft danook rechtop eenvergoeding vande proceskosteninberoep.Hethofpastwelwegingsfactor 0,25 toe.
(Hoger beroep gegrond.)
Commentaar
Wanneer eenbelanghebbende geheelofgedeeltelijk inhetgelijk wordtgesteld,geldtals regeldatde door hem in(hoger) beroep
gemaakte kostenop de voetvanart.8:75 Awb voor vergoeding inaanmerking komen(HR5 januari 2007,nr.42.548,NTFR2007/119). Vandeze regelmag wordenafgewekenindiende noodzaak tothetinstellenvanberoep uitsluitend voortvloeide uitde handelwijze van de belanghebbende (HR12 mei 2006,nr.42.449,NTFR2006/717 enHR5 oktober 2007,nr.43.329,NTFR2007/1825).Hof Amsterdam maaktduidelijk dathetinstellenvanberoep nietuitsluitend aanbelanghebbende is te wijtenenveroordeeltde heffingsambtenaar vangemeente Oostzaantotvergoeding vande kostenvande beroepsprocedure (wegingsfactor 0,25).Vervolgens oordeelthethofdatwatbetreftde proceskostenvergoeding voor de hoger beroepsprocedure afgewekenwordtvande richtlijnvan gerechtshoven(Stcrt.18 december 2012,nr.26039) om eenwegingsfactor van0,5 toe te passeningevalhetgeschiluitsluitend betrekking heeftop de proceskosten.Hethofkwalificeertde onderhavige hoger beroepsprocedure namelijk als zeer licht(dus wegingsfactor 0,25),maar gaatvervolgens inhetdictum (abusievelijk) tochuitvanwegingsfactor 0,5.
[1]Mr.I.R.J.Thijssenis verbondenaanJaeger Advocaten-belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-1405 Datum:11-4-2016 16:28:34
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie