nl-NLen-GB

Zwitserse banktegoeden; geen succesvol beroep op vrijheid van kapitaalverkeer

Datum: 20-03-2014
Auteur(s): I.R.J. Thijssen

Bekijk PDF

NTFR2014/1411 Zwitserse banktegoeden; geen succesvol beroep op vrijheid van kapitaalverkeer
RechtbankGelderland20maart2014,nr.13/01461 RechtbankGelderland20maart2014,nr.13/01462 RechtbankGelderland20maart2014,nr.13/01463 RechtbankGelderland20maart2014,nr.13/01464 RechtbankGelderland20maart2014,nr.13/01465 RechtbankGelderland20maart2014,nr.13/01466 RechtbankGelderland20maart2014,nr.13/01467 RechtbankGelderland20maart2014,nr.13/01468 RechtbankGelderland20maart2014,nr.13/01469 RechtbankGelderland20maart2014,nr.13/01470
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
Auteur
1997-2005Brondocument AWR-art. 16
Awb-art. 8:73 VWEU-art. 56 VWEU-art. 57 VWEU-art. 63
mr. I.R.J. Thijssen
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2014:1823
Samenvatting
Aanbelanghebbende zijndiverse navorderingsaanslagenIB opgelegd vanwege verzwegentegoedenop eenZwitserse bankrekening.
Ingeschilis ofde verlengde navorderingstermijnmag wordentoegepastenofbelanghebbende rechtheeftop eenimmateriële schadevergoeding.
Volgens Rechtbank Gelderland rechtvaardigtde tekstvande standstillbepaling inbeginselde conclusie dathetaanhoudenvan banktegoedenals de onderhavige als ‘hetverrichtenvanfinanciële diensten’ kwalificeert.De rechtbank achtevenwelnietboven redelijke twijfelverhevendathet(enkel) aanhoudenvaneenofmeerdere bankrekeningenonder hetbegrip ‘hetverrichtenvanfinanciële diensten’ valt.Die twijfelwordtook nietweggenomendoor HvJ 25 juni 2009,zaak C-356/08 (Commissie-Republiek Oostenrijk),omdat nietduidelijk is ofhetbegrip ‘diensten’ binnende vrijheid vandienstverlening zonder meer overeenkomtmethetbegrip ‘financiële diensten’ binnende vrijheid vankapitaalverkeer.De rechtbank zietevenwelgeenaanleiding voor hetstellenvanprejudiciële vragenen oordeeltdatbelanghebbende zichnietmetsucces kanberoepenop de vrijheid vankapitaalverkeer.Belanghebbende heeftwelrechtop eenimmateriële schadevergoeding van€ 2.500.De beroepenworden(deels) gegrond verklaard vanwege eenherberekening van enkele navorderingsaanslagendoor de inspecteur.
(Beroepen(deels) gegrond.)
Commentaar
Wederom eenuitspraak over de vraag ofeeninspecteur – inhetkader vande Europeesrechtelijke vrijheid vankapitaalverkeer –
voortvarend te werk moetgaaninhetgevalhijop de hoogte geraaktvanaanwijzingendateenbelastingplichtige beschiktover een
verzwegenbanktegoed datwordtaangehoudenineenland buitende EU.Rechtbank Gelderland beslist– innavolging vanHofArnhem-Leeuwarden8 januari 2014,nr.13/00532,NTFR2014/790 – dathetaanhoudenvaneenbuitenlandse bankrekening kanworden
aangemerktals ‘hetverrichtenvanfinanciële diensten’ inde zinvande standstillbepaling van(thans) art.64 VWEUals gevolg waarvan belanghebbende zichnietkanberoepenop de uit(thans) art.63 VWEUvoortvloeiende vrijheid vankapitaalverkeer.Het(on)voortvarend optredenvande inspecteur speeltindatgevalgeenrol.Evenals HofArnhem-LeeuwardenzietRechtbank Gelderland geenaanleiding tothetstellenvanprejudiciële vragenaanhetHvJ over de reikwijdte vande standstillbepaling omdatditmeer op de weg vande Hoge Raad zouliggen.Aangezientegende uitspraak vanHofArnhem-Leeuwardenvan8 januari 2014 cassatie is ingesteld zalafgewacht moetenwordenofde Hoge Raad over deze kwestie explicietduidelijkheid gaatverschaffen.Omwille vande rechtseenheid en rechtszekerheid is duidelijkheid over de reikwijdte vande standstillbepaling gewenstgezienhetfeitdatandere (lagere) rechters van oordeelzijndatinvergelijkbare gevallende standstillbepaling toepassing mist(vgl.HofDenHaag,17 juli 2013,nr.12/00702,NTFR 2014/1098).
[1]Mr.I.R.J.Thijssenis verbondenaanJaeger Advocaten-belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-1411 Datum:15-4-2016 11:02:51
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie