nl-NLen-GB

Persoonlijk aansprakelijk (bijv als bestuurder)

Bestuurdersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid

Als (ex-)bestuurder kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gehouden voor niet betaalde (belasting)schulden van de onderneming: van een BV, als vennoot van een VOF of als maat van een maatschap. Dit gaat vaak om grote bedragen, en dus kunnen de gevolgen groot zijn. De Belastingdienst heeft daarbij mogelijkheden u via een civiele procedure aansprakelijk te stellen, of een fiscale (bestuursrechtelijke) procedure op grond van de Invorderingswet op te starten. Op deze pagina worden een paar aspecten van de fiscale (bestuursrechtelijke) aansprakelijkheidsprocedure besproken.

WANNEER AANSPRAKELIJK?

Voor de BV en de NV geldt dat u persoonlijk aansprakelijk gehouden kunt worden als het niet-betalen van belasting door de vennootschap is te wijten aan uw kennelijk onbehoorlijk bestuur. Volgens de Hoge Raad is van kennelijk onbehoorlijk bestuur slechts sprake, indien geen redelijk denkend bestuurder (onder dezelfde omstandigheden) op de betreffende wijze gehandeld zou hebben. Dit duidt op een zware bewijslast voor de Belastingdienst. Daarbij geldt wel dat onbehoorlijk bestuur door uw medebestuurders, in beginsel aan u kan worden toegerekend. Voor de belastingschulden die zijn belopen door samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid (zoals de VOF, de maatschap en de commanditaire vennootschap) geldt niet dat sprake moet zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur (als voorwaarde voor aansprakelijkheid). Een bestuurder of vennoot van een dergelijk lichaam is enkel niet-aansprakelijk voor zover hij kan bewijzen dat het niet aan hem te wijten is dat de belasting niet is voldaan. Onderstaande over de melding betalingsonmacht is niet van toepassing op deze vennoot of maat.

MELDING BETALINGSONMACHT

Om het de Belastingdienst makkelijker te maken (voormalig) bestuurders aansprakelijk te stellen voor niet-betaalde belasting, heeft de wetgever een meldingsregeling bij betalingsonmacht ingevoerd. Indien de bestuurder nalaat tijdig aan de Belastingdienst te melden dat de BV een omzet- of loonbelastingschuld niet kan betalen, dan treedt het wettelijk vermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur in. De melding betalingsonmacht moet binnen 14 dagen na het ontstaan van de betalingsonmacht zijn gedaan om als tijdig te worden aangemerkt.

KENNELIJK ONBEHOORLIJK BESTUUR

In het geval betalingsonmacht niet-tijdig is gemeld geldt als uitgangspunt in een procedure over aansprakelijkheid dat het niet (kunnen) betalen van belasting door de BV aan het kennelijk onbehoorlijk bestuur van u als (ex-)bestuurder van de vennootschap te wijten is. In dat geval wordt u slechts toegelaten tot het leveren van tegenbewijs, indien u aannemelijk kunt maken dat het niet (tijdig) melden van de betalingsonmacht niet aan u te wijten is. Het niet (tijdig) melden van eventuele betalingsonmacht levert u dus een nadelige bewijspositie op in de procedure over aansprakelijkheid voor belastingschulden van de BV.

 

Neem contact op met onze specialisten

Bestuurders aansprakelijkheid

AANSPRAKELIJKHEID INLENERS EN AANNEMERS

Een andere variant van de fiscale aansprakelijkheid is de zogenaamde ketenaansprakelijkheid. Deze geldt bij het ‘inlenen’ van personeel en het aannemen van werk. Voor arbeidskrachten die niet bij u in dienst zijn, maar wel werken onder uw ‘toezicht of leiding’, bent u in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de afdracht van loonheffingen. Bij het aannemen van werk geldt een vergelijkbare regeling dat de hoofdaannemer aansprakelijk is voor de juiste afdracht van loonheffingen door alle onderaannemers. Hiermee heeft de wetgever geprobeerd misbruik van besloten en naamloze vennootschappen tegen te gaan. Betaalt u als ‘inlener’ of hoofdaannemer de vergoedingen voor het werk gedeeltelijk op een zogenaamde G-rekening, dan bent u in beginsel gevrijwaard van aansprakelijkheid. Daarnaast geldt dat u niet aansprakelijk bent indien het niet afdragen van belasting door de ‘uitlener’ of onderaannemer niet aan u te wijten is. De praktijk leert dat dit vaak lastig is te bewijzen. Het inschakelen van deskundige bijstand is in zo’n geval in veel gevallen bittere noodzaak.  

AANSPRAKELIJKHEID VENNOOTSCHAPSBELASTING

Voor de vennootschapsbelasting geldt dat de Belastingdienst op grond van de Invorderingswet voormalig aandeelhouders van ‘beleggingsvennootschappen’ aansprakelijk kan stellen. Indien een dergelijke vennootschap over fiscale reserves beschikt waarover door de nieuwe aandeelhouders niet fiscaal wordt ‘afgerekend’, dan kunnen de vorige aandeelhouders onder omstandigheden aansprakelijk worden gesteld voor (een evenredig deel van) die belastingclaim. Ook bij deze regeling geldt een mogelijkheid tot het leveren van (tegen)bewijs (dat het niet aan u als voormalig aandeelhouder is te wijten is dat de belasting niet is voldaan).

HOE KAN EEN FISCAAL ADVOCAAT U HELPEN?

Omdat de gevolgen van een persoonlijke aansprakelijkheid groot kunnen zijn, is het belangrijk om tijdig deskundige hulp in te schakelen. De advocaten van Jaeger zijn gespecialiseerd in procedures over belastingen en hebben al veel (ex-)bestuurders bijgestaan in procedures over fiscale aansprakelijkstelling.

NEEM CONTACT OP

Bent u persoonlijk aansprakelijk gesteld voor onbetaald gebleven belastingen? Klik dan hier om contact met ons op te nemen.

GERELATEERD      

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie