A-G IJzerman adviseert Hoge Raad prejudiciële vraag aan EHRM te stellen over inkeerregeling

Nederla n ds T ijd sch rift v o or F is ca al R ech t 2 018/1 614
A-G I J ze rm an a dvis e ert H oge R aad p re ju dic ië le v ra ag a an E H RM t e s te lle n o ver
in k eerre gelin g; P ark et b ij d e H oge R aad, n r. 1 7/0 4086
Bela stin gja ar/t ijd v ak
2013
Bro ndo cum en te n
Bero ep sc h rif t in c assa tie b ij H R n r. 1 7/0 4086
Conclu sie A -G I Jz erm an 1 4 ju n i 2 018, n r. 1 7/0 4086
Wetsa rtik ele n
AW R – a rt. 6 7e
AW R – a rt. 6 7n
EVRM – a rt. 7
Aute ur
Mr. V .S .
Huy gen v an D yck -Ja gersm a
[1 ]
Public atie datu m N TFR
12-7 -2 018
Afle v erin gsn um mer
28
Rubrie k
Form eel b ela stin gre ch t
ECLI
ECLI:N L:P H R:2 018:6 88
Sam en va ttin g
D e c o nclu sie is g en om en in d e ( s p ro ng)c assa tie v an d e s ta ats se cre ta ris v an F in an cië n te gen R ech tb an k G eld erla n d 1 4 ju li 2 017, n r.
16/1 332,
NTFR 2 017/2 061
. B ela n gh eb ben de h eeft o p 3 0 d ecem ber 2 014 a ls n og m eld in g g em aak t v an v erz w egen b an kre k en in gen
bij e en Z w it s e rs e b an k, m et e en b ero ep o p d e in keerre gelin g in a rt. 6 7n A W R. I n d e v asts te llin gso vere en kom st is a fg esp ro ken d at
voor a lle ja re n 2 001 to t e n m et 2 011 é én a an sla g I B /P V V 2 013 w ord t o pgele gd , in clu sie f e en v erg rij p boete v an €  1 9.6 39, z ij n de
30% v an d e n agev ord erd e b ela stin g. D e v ra ag is n aar w elk m om en t d e to en g eld en de in keerre gelin g m oet w ord en to egep ast.
D e a d vocaat- g en era al o nders c h eid t d e v olg en de r e le v an te f a se n :

Wette lij k e f a se 1 : v an 1 998 to t ( o p g ro nd v an o verg an gsre ch t) 1 ja n uari 2 010 w erd b ij in keer g een b oete o pgele gd .

Wette lij k e f a se 2 : v an af ( h ad den m oete n z ij n g ed aan o f z ij n g ed aan v óór) 1 ja n uari 2 010 w ord t w el e en ( to t 3 0% ) g em atig d e
boete o pgele gd . T en zij d e in keer b in nen tw ee ja ar n a d e o nju is te a an gif te p la ats v in dt, w ord t ( o ver d at d eel) g een b oete
opgele gd .

Bele id sm atig e f a se 3 : o p g ro nd v an h et B eslu it tij d elij k e v erru im in g is d e in keerre gelin g in d e p erio de v an 2 s e p te m ber 2 013 to t
en m et 3 0 ju ni 2 014 d oor d e s ta ats se cre ta ris tij d elij k v erru im d, w aard oor in d eze p erio de ( c o nfo rm o ude in keerre gelin g) g een
verg rij p boete w erd o pgele gd . D at g o ld o ok v oor a lle g ev alle n v an in keer v óór d it b eslu it w aarin n og g een s p ra k e w as v an
onherro ep elij k v asts ta an de b oete b esc h ik kin gen .

Bele id sm atig e f a se 4 : n ad ie n is d e b oete v erh oogd e n w ord t f a se 2 d us w eer to egep ast.
B ela n gh eb ben de v erla n gt d at o p h aar d e in keerre gelin g v an to ep assin g b lij f t z o als d ie w as te n tij d e v an h et d oen v an d e o nju is te
aan gif te n . N u d e in sp ecte u r d e in keerre gelin g h eeft to egep ast z o als d ie g o ld te n tij d e d at z ij in f e it e to t in keer is g ek om en , o p 3 0
decem ber 2 014, z ie t b ela n gh eb ben de d aarin e en z w aard ere b estr a ffin g v an e erd er b egan e f e it e n , a ls v erb oden d oor a rt. 7 E V RM e n
art. 1 5 I V BPR . H et g aat d aarb ij o m d e b oete o ver d e v óór 1 ja n uari 2 010 g ed an e ( o nju is te ) a an gif te n , d us o ver 2 001 to t e n m et
2008.
V olg en s d e a d vocaat- g en era al is d e te r b eslis sin g v oorlig gen de v ra ag: h eeft h et f e it d at d e b eb oetb are f e it e n ( h et n ie t a an gev en v an d e
Z w it s e rs e b an kre k en in gen ) z ic h h eb ben v oorg ed aan in ja re n w aarin d e o ude in keerre gelin g ( g een b oete ) g o ld , to t g ev olg d at d ie o ude
in keerre gelin g m oet w ord en to egep ast e n d us g een b oete k an w ord en o pgele gd ? D it o ndan ks h et f e it d at d e in keer n ad ie n h eeft
pla ats g ev onden o nder e en v oor b ela n gh eb ben de m in der g u nstig e n ie u w e N ed erla n dse w ette lij k e in keerre gelin g ( 3 0% b oete )? D e
gro ndsla g h ie rv oor b etr e ft a rt. 7 E V RM e n a rt. 1 5 I V BPR , in houden de d at g een z w aard ere s tr a f w ord t o pgele gd d an te n tij d e v an
het p le gen v an h et b eb oetb are f e it v an to ep assin g w as.
O p 2 o kto ber 2 013 is h et Z estie n de P ro to co l b ij h et E V RM to t s ta n d g ek om en e n te r o nderte k en in g o pen geste ld . D it P ro to co l b ie d t

aan d e h oogste n atio nale g ere ch te n , z o als d e H oge R aad , d e m ogelij k heid o m , a lv ore n s in e en a an han gig e z aak a rre st te w ij z en ,
pre ju dic ie el a an h et E H RM a d vie s te v ra gen ( n ie t b in den d) o ver d e u it le ggin g v an h et E V RM , in d e c o nte xt v an e en a an han gig e
zaak . H et m oet in d at k ad er g aan o m p rin cip ië le v ra gen te n a an zie n v an d e r e ch te n e n v rij h ed en d ie in h et E V RM e n d e p ro to co lle n
zij n v astg ele gd . D e d esb etr e ffe n de N ed erla n dse g o ed keu rin gsw et is th an s n og in b eh an delin g b ij d e E ers te K am er. D e a d vocaat-
gen era al s te lt v oor d at d e H oge R aad d e v oorlig gen de v ra ag, z o m ogelij k , p re ju dic ie el z al v oorle ggen a an h et E H RM .
O verig en s k om t h et d e a d vocaat- g en era al v oor d at h et b estr e d en o ord eel v an d e r e ch tb an k n ie t ju is t is . D e e v en tu ele to ep assin g v an
de in keerre gelin g is , z o als b lij k t u it d e w ette lij k e f o rm ule rin g, v oorw aard elij k v an a ard . D e to ep assin g is n am elij k a fh an kelij k v an h et
in f e it e to t in keer z ij n g ek om en , d us v an h et h eb ben v erric h t v an d e ( v olt o oie n de) h an delin g v an d e in keer. V oord ie n k an e en
beb oetb are b ela stin gp lic h tig e, z o als d e o nderh av ig e v erz w ij g ste r, v olg en s d e a d vocaat- g en era al a an g een e n kele N ed erla n dse
in keerre gelin g e n ig r e ch t o ntle n en .
T en s lo tte h eeft d e a d vocaat- g en era al n og d e a an dach t g ev estig d o p e en m ogelij k e r e d en v oor a m bts h alv e c assa tie . H et lij k t n am elij k
m ogelij k d at te n o nre ch te is n agev ord erd e n b eb oet o ver e en la n gere te rm ij n d an tw aalf ja re n . A ls d at in derd aad z o is , lij k t h et d e
ad vocaat- g en era al d at d e v asts te llin gso vere en kom st d aara an n ie t k an a fd oen , o m dat h et le galit e it s b egin se l v erb ie d t d at e n ig e s tr a f k an
w ord en o pgele gd s le ch ts o p g ro nd v an e en o vere en kom st, z o nder v old oen de d ek kin g in d e w et.
Com men ta ar
D e in keerre gelin g is e en u nie k e r e gelin g b in nen h et ( fis c ale ) r e ch t. I n h et ‘ g ew one’ s tr a fre ch t is h et n ie t m ogelij k o m e en g ep le egd
str a fb aar f e it o nged aan te m ak en d oor to t in keer te k om en e n je zelf a ls n og a an te g ev en v oord at d e a u to rit e it e n je o p d e k orre l
nem en . I n h et f is c ale r e ch t is h et w el m ogelij k o m d oor v rij w illig e v erb ete rin g s tr a fv erv olg in g te v oork om en . W an neer e en
bela stin gp lic h tig e g eb ru ik m aak te v an d e o ude in keerb ep alin g ( v an v oor 2 010), k re eg h ij g een v erg rij p boete o pgele gd .
O ok R ech tb an k G eld erla n d o ord eeld e in d e h ie r d oor d e s ta ats se cre ta ris b estr e d en u it s p ra ak d at d eze b ep erk in g v an d e in keerre gelin g
nie t g eld t v oor p ers o nen d ie n a 1 ja n uari 2 010 to t in keer k om en , v oor z o ver h et o nju is te a an gif te n v an v oor 2 010 b etr e ft. D e
overw egin g is d at z ij h ard er g estr a ft w ord en v oor o nju is te a an gif te n to t 2 010, te rw ij l te n tij d e v an h et d oen v an d ie a an gif te n d e
in keerre gelin g s o ep ele r w as. O m dat d it e en s tr a fv erz w arin g o ple v ert, is te ru gw erk en de k ra ch t in s tr ij d m et h et le galit e it s b egin se l. D it
begin se l h oudt in d at te n tij d e v an h et p le gen v an e en f e it z o w el d e s tr a fb aars te llin g a ls d e o p te le ggen s tr a f in d e w et d ie n t te z ij n
opgen om en . E en v erh ogin g v an d e m axim um str a f g eld t a lle en v oor f e it e n g ep le egd n á d ie w ets w ij z ig in g. D e in keerre gelin g is e ch te r
fo rm eel g een s a n ctie b ep alin g, m aar e en v erv olg in gsu it s lu it in gsg ro nd.
D e r e d en d at d e n ie u w e in keerre gelin g v olg en s d e r e ch tb an k e en s tr a fv erz w arin g in houdt, is d at d e in keerb ep alin g z ie t o p h et
verv alle n v an h et r e ch t v an d e B ela stin gd ie n st to t h et o ple ggen v an e en b oete ( u it s lu it in g v an s tr a fv erv olg in g). D e in keerre gelin g is
volg en s d e r e ch tb an k e en a lg em en e v erv olg in gsu it s lu it in g ‘ in d e s fe er v an h et m ate rië le b oete re ch t’ , w aard oor d e r e gelin g in
sa m en han g m oet w ord en g ezie n m et d e b oete b ep alin gen . B oven die n h eeft d e s tr a fk am er v an d e H oge R aad in z ij n a rre st v an 1 2 ju li
2011, n r. 1 0/0 5151,
EC LI:N L:H R:2 011:B P6878
, o nder v erw ij z in g n aar h et E H RM -S co ppola -a rre st o verw ogen d at z o w el r e gels m et
betr e k kin g to t h et s tr a fm axim um a ls d ie m et b etr e k kin g to t s a n ctie o ple ggin g o nder d e c ate go rie ‘ s tr a fb ep alin g’ v alle n . O m d ie
re d en en d ie n t d e in keerre gelin g z elf o ok a ls e en s o ort s tr a fb ep alin g te w ord en g ezie n , a ld us ( o ok) R ech tb an k G eld erla n d. D aaro m is
de n ie u w e in keerre gelin g v olg en s d e r e ch tb an k in s tr ij d m et h et le galit e it s b egin se l, h etg een b ete k en t d at b ij in keer v oor ‘ o ude’
aan gif te n d e o ude ( b oete v rij e ) in keerre gelin g v an to ep assin g is .
H R 2 m ei 2 001, n r. 3 6.1 99,
NTFR 2 001/6 94
b etr e ft d e s p ie gelb eeld ig e s it u atie : d e v ra ag o f g eb ru ik k an w ord en g em aak t v an d e
ru im ere in keerre gelin g v oor b ela stin gja re n v óór d atu m in voerin g d aarv an . O m dat d e p er 1 998 in gev oerd e in keerre gelin g v oor d e
bela stin gp lic h tig e g u nstig er w as d an h et d aarv óór g eld en de s te ls e l, m oest d eze d ir e ct a ls v oor d e v erd ach te g u nstig e s tr a fb ep alin g
w ord en to egep ast, a ld us d e H oge R aad . D it lij k t e ro p te w ij z en d at d e in keerre gelin g a ls ( o nderd eel v an ) d e s tr a fb ep alin g m oet
w ord en g ezie n . D e v ra ag is n u o f d it o ok in h et k ad er v an d e h uid ig e s p ie gelb eeld ig e s it u atie e rto e le id t d at d e b ep erk te re
in keerm ogelij k heid v oor o ude ja re n h aar w erk in g b eh oudt.
H et c assa tie b ero ep sc h rif t v an d e s ta ats se cre ta ris le u nt s te rk o p d e g ed ach te d at – o ok v óór 2 010 – d e in keerre gelin g n ie t m eer d an
een ‘ m atig in g’ v an d e b oete b etr o f. M et 1 00% w elis w aar, m aar to ch e en m atig in g. D at lij k t m e o nju is t. V oor 2 010 – e n s in dsd ie n ,
voor v erb ete rin g b in nen tw ee ja ar – is v astg ele gd d at g een b oete w ord t o pgele gd . D ie b ev oegd heid o ntb re ek t d erh alv e, e n d us k an
van e en ‘ m atig in g’ n ie t w ord en g esp ro ken . D e s ta ats se cre ta ris c it e ert v erv olg en s S co ppola ( E H RM 1 7 d ecem ber 2 009), v oor z ij n
ste llin g d at h et a lle en g aat o m h et w ette lij k e m axim um ( ‘th e lim it s f ix ed b y th at p ro vis io n’) e n d us n ie t o m d e ‘ m atig in g’ o p g ro nd
van in keer. D e d is c u ssie is n u ju is t: is ‘ th at p ro vis io n’ u it s lu it e n d a rt. 6 7e A W R o f in c o m bin atie m et a rt. 6 7n A W R? D e
sta ats se cre ta ris c o nclu deert d at d e in keerh an delin g ( le es: d e in keerre gelin g) n ie t s a m en m et d e s tr a f-/b oete b ep alin g m oet w ord en
besc h ouw d v oor to ep assin g v an h et le galit e it s b egin se l z o als v astg ele gd in a rt. 7 E V RM . M och t a rt. 7 E V RM w el v an to ep assin g z ij n ,
dan b eto ogt d e s ta ats se cre ta ris d at d it a ) a lle en h et m axim um r a ak t e n b ) n ie t z ie t o p te n uit v oerle ggin g v an s tr a ffe n . B ij a ) s te lt h ij d at

‘v erz ach te n de o m sta n dig h ed en , z o als b ij in keer’ n ie t o nder a rt. 7 E V RM v alle n . E en w ette lij k e s tr a fu it s lu it in gsg ro nd k an e ch te r
bezw aarlij k a ls ‘ v erz ach te n de o m sta n dig h eid ’ w ord en g ezie n . B ij z ij n a rg u m en t b ) v erg elij k t d e s ta ats se cre ta ris in keer m et e en
‘p aro le ’ o f e en s tr a fv erm in derin g w egen s la te r g o ed g ed ra g. D at z ie t e ch te r o p d e te n uit v oerle ggin g n á o ple ggin g v an d e s tr a f, e n is
om d ie r e d en n ie t v erg elij k baar m et e en w ette lij k e s tr a fu it s lu it in gsg ro nd.
D iv ers e r e ch tb an ken h eb ben o p d it p unt g eo ord eeld , in p osit ie v e e n n egatie v e z in . D e a d vocaat- g en era al n oem t d eze r e ch ts p ra ak in
par. 4 .2 1-4 .2 5. V an w ege h et ‘ g at’ d oor d e b ele id sm atig b oete v rij e p erio de s e p te m ber 2 013-ju ni 2 014 v alt e v en een s e en g at in d eze
re ch ts p ra ak . E n is te v erk la re n w aaro m d ie o ude z ak en n ooit z ij n d oorg ep ro ced eerd , n u d e b ela n gh eb ben den o nder h et b ele id o ok
re ed s v erlo st w erd en v an h un b oete s.
D e r e ch tb an ken o ord eeld en :

Rech tb an k B re d a 2 0 s e p te m ber 2 012, n r. 1 2/0 1168,
NTFR 2 013/3 86
, m et c o m men ta ar v an V an d er V egt) : n ie u w e r e gelin g v an
to ep assin g, w an t ‘ d at d e in keerre gelin g in 2 009 d oor d e w etg ev er is a an gesc h erp t, h oudt n ie t in d at d e s tr a fb ep alin g in a rtik el
67e A W R is v erz w aard ’.

Rech tb an k H aarle m 6 d ecem ber 2 012, n r. 1 2/0 3459,
NTFR 2 013/3 47
: n ie u w e r e gelin g v an to ep assin g, w an t: ‘ D e g ew ra ak te
wij z ig in g v an d e in keerre gelin g le id t e r, n u d e b ep alin g w aaro p d e b oete is g eb ase erd o ngew ij z ig d is g eb le v en e n v oorts v an e en
vera n derin g v an in zic h t v an d e w etg ev er o m tr e n t d e s tr a fw aard ig h eid v an d e v óór d e w ij z ig in g v an a rtik el 6 7n v an d e A W R
began e b eb oetb are f e it e n n ie t is g eb le k en ’, g ele t o p E H RM K afk aris te gen C ypru s, n ie t to e d at e r s p ra k e is v an e en ‘ h eav ie r
pen alt y ’ e x a rt. 7 E V RM e n a rt. 1 5 I V BPR .

Rech tb an k N oord -H olla n d 1 9 f e b ru ari 2 013, n r. 1 2/0 2511,
NTFR 2 013/7 62
, m et c o m men ta ar v an V an N en t) : o ude r e gelin g
van to ep assin g, w an t: ‘ N aar h et o ord eel v an d e r e ch tb an k d ie n t a rt. 6 7n A W R te w ord en g esc h aard o nder h et b egrip “ p en alt y ”
nu d e b ep alin g z ie t o p h et v erv alle n v an h et r e ch t v an v erw eerd er to t h et o ple ggen v an e en b oete ( s tr a fv erv olg in g) v oor d ie gen e
die o nvolle d ig a an gif te h eeft g ed aan , o f a an gif te h ad m oete n d oen , m aar d ie a ls n og e en ju is te e n v olle d ig e a an gif te d oet, d an w el
ju is te e n v olle d ig e in lic h tin gen , g egev en s o f a an w ij z in gen v ers tr e k t. A rtik el 6 7n v an d e A W R lig t a ld us a ls a lg em en e
verv olg in gsu it s lu it in gsg ro nd in d e s fe er v an h et “ m ate rië le ” b oete re ch t e n m oet a ls z o dan ig e n in s a m en han g m et a rtik el 6 7e v an
de A W R e n a rtik el 6 9, d erd e lid , v an d e A W R a ls e en s tr a fb ep alin g w ord en b esc h ouw d e n n ie t a ls e en b ep alin g m et b etr e k kin g
to t d e u it v oerin g o f h an dhav in g v an d e s tr a f.’

Rech tb an k Z eela n d-W est- B ra b an t 3 0 o kto ber 2 017, n r. 1 6/2 873,
NTFR 2 018/1 98
, m et c o m men ta ar v an T en B ro ek ): n ie u w e
re gelin g v an to ep assin g, w an t: ‘ B ela n gh eb ben de w is t, a lt h an s m oet h eb ben g ew ete n , d at h et in kere n v olg en s d e n ie u w e
in keerre gelin g n a h et v ers tr ij k en v an d e d aarb ij g egev en o verg an gste rm ij n n ie t m eer s tr a ffe lo os z o u k unnen . A rtik el 7 E V RM e n
artik el 1 5 I B VPR v erz ette n z ic h d an n ie t te gen d e k eu ze v an d e w etg ev er o m in z o ’n g ev al d e n ie u w e in keerre gelin g v an
to ep assin g te a ch te n .’

Rech tb an k D en H aag 1 5 m ei 2 018 in d rie z ak en ( n r. 1 7/4 338,
EC LI:N L:R BD HA:2 018:5 931
e n n r. 1 7/2 821,
EC LI:N L:R BD HA:2 018:5 928
): o ude r e gelin g v an to ep assin g, w an t z ie d e o verw egin gen h ie rv oor v an R ech tb an k N oord -H olla n d
19 f e b ru ari 2 013 – o ok te n a an zie n v an d e b ele id sm atig e s tr a fv erh ogin gen n a 2 010 ( n r. 1 7/3 400,
EC LI:N L:R BD HA:2 018:5 929
).

Rech tb an k G eld erla n d 1 4 ju li 2 017 – d e h ie r b estr e d en u it s p ra ak : o ude r e gelin g v an to ep assin g, m et v erg elij k bare m otiv erin g a ls
Rech tb an k N oord -H olla n d e n R ech tb an k D en H aag.
D e a d vocaat- g en era al a d vis e ert p rim air d at d e H oge R aad a d vie s z o u m oete n v ra gen a an h et E H RM . D ie m ogelij k heid m oet d an w el
eers t w ord en a an vaard e n h et d esb etr e ffe n de Z estie n de P ro to co l E V RM z o u m oete n w ord en g era tif ic eerd . D at P ro to co l b ie d t d e
hoogste n atio nale g ere ch te n d e m ogelij k heid o m , a lv ore n s in e en a an han gig e z aak a rre st te w ij z en , p re ju dic ie el a an h et E H RM a d vie s
te v ra gen ( n ie t b in den d) o ver d e u it le ggin g v an h et E V RM , in d e c o nte xt v an e en a an han gig e z aak . H et m oet g aan o m p rin cip ië le
vra gen te n a an zie n v an d e r e ch te n e n v rij h ed en d ie in h et E V RM e n d e P ro to co lle n z ij n v astg ele gd . H et v oors te l v an d e
go ed keu rin gsw et lig t th an s b ij d e E ers te K am er, w aar o p 2 2 ju ni 2 018 e en n ad er v oorlo pig v ers la g is u it g eb ra ch t d oor d e
K am erc o m mis sie . O m dat h et n og w el e v en k an d ure n v oord at d e m ogelij k heid ‘ o pen gaat’ , v erw ach t ik n ie t d at d e H oge R aad d eze
ro ute k ie st.
Subsid ia ir c o nclu deert d e a d vocaat- g en era al d at h et o ord eel v an d e r e ch tb an k n ie t ju is t is . D e in keerre gelin g is v olg en s h em e en
str a fu it s lu it in gsg ro nd. U it s lu it e n d in d at g ev al ( in keer) is v erv olg in g/b eb oetin g n ie t m eer m ogelij k . D e h ogere b oete k an d us w ord en
opgele gd , a ld us d e a d vocaat- g en era al. D e a d vocaat- g en era al g aat h ela as n ie t in o p d e h ie rb oven a an geh aald e a rre ste n v an d e H oge
R aad , w aarin d eze d e in keerre gelin g – a lt h an s ‘ re gels o ver s a n ctie o ple ggin g’ – in d e ‘ s fe er v an h et m ate rië le b oete re ch t’ p la ats t
(a rre st 2 001) e n in d e s p ie gelb eeld ig e v aria n t im plic ie t o ord eelt d at d e in keerre gelin g a ls ( o nderd eel v an ) d e s tr a fb ep alin g m oet
w ord en g ezie n ( a rre st 2 011). D e c o nclu sie is in ie d er g ev al n ie t te r ij m en m et d e o ord ele n v an R ech tb an k N oord -H olla n d, R ech tb an k
D en H aag e n R ech tb an k G eld erla n d o p b asis v an d ie a rre ste n . D e v ra ag o f d e in keerre gelin g a ls o nderd eel v an d e s tr a f/b oete b ep alin g
m oet w ord en g ezie n e n d us n ie t m et te ru gw erk en de k ra ch t k an w ord en g ew ij z ig d te n a an zie n v an r e ed s g ep le egd e f e it e n ( in ged ie n de
aan gif te n ), is d us n og g een g elo pen r a ce. H et o ord eel v an d e H oge R aad w ord t d an o ok m et s p an nin g a fg ew ach t.

H et a m bts h alv e c assa tie p untje d at d e a d vocaat- g en era al n oem t, lij k t m ij te re ch t. W elis w aar is d e h oofd re gel d at b ela n gh eb ben de z ic h
op o vers c h rij d in g v an ( n av ord erin gs)te rm ij n en m oet b ero ep en , m aar d at is a n ders te n a an zie n v an d e b oete . N ie t te re ch t lij k t m ij d e
‘o plo ssin g’ o m d e H oge R aad d e d esb etr e ffe n de b oete s a m bts h alv e te la te n v ern ie tig en . O f d e te rm ij n en z ij n o vers c h re d en , h an gt
im mers a f v an e v en tu eel g en ote n u it s te l v oor h et d oen v an a an gif te o ver 2 001 e n 2 002. D at u it s te l – a n ders d an a ch te ra f v erle en d
‘c o ntr a ctu eel’ u it s te l – v erle n gt n am elij k w el d e w ette lij k e a an sla gte rm ij n en . D at b ete k en t d at n og f e it e lij k o nderz o ek is n aar m ogelij k
uit s te l e n a m bts h alv e v ern ie tig in g d us te k ort d oor d e b och t is .
[1 ]
Van essa H uygen v an D yck -J a gers m a is v erb onden a an J a eger a d vocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .
NAAR B O VEN
Bro n:
http :/ /w ww.n dfr.n l/ lin k/N TFR 2018-1 614
Datu m : 1 2-7 -2 018 1 2:5 0:4 9
Alle r e ch te n v oorb eh ouden . A lle a u te u rs re ch te n e n d ata b an kre ch te n v an d eze t e kst w ord en u it d ru kkelijk v oorb eh ouden . D eze r e ch te n b eru ste n b ij S du U it g ev ers .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v erv eelv oudig d, o pgesla g en in e en g eau to m atis eerd g eg ev en sb esta n d o f o pen baar g em aakt in e n ig e v orm o f o p e n ig e w ijz e , h etz ij
ele ktro nis ch ,m ech an is ch , d oor f o to ko pie ën , o pnam en o f e n ig e a n dere m an ie r, z o nder v oora fg aan de s ch rif te lijk e t o este m min g v an d e u it g ev er.
All r ig hts r e serv ed . N o p art o f t h is p ublic atio n m ay b e r e p ro duced , s to re d in a r e trie v al s y ste m , o r t ra n sm it te d in a n y f o rm o r b y a n y m ean s, e le ctro nic , m ech an ic al, p hoto co pyin g,
re co rd in g o r o th erw is e, w it h out t h e p ublis h er’s p rio r c o nsen t.
«
Dit bericht werd geplaatst in: Inkeerregeling

Stuur een reactie naar de auteur