Bezwaarschrift Belastingdienst

Klopt de belastingaanslag? Zijn de regels nageleefd?

Als u het met een belastingaanslag niet eens bent, kunt u hiertegen bezwaar maken bij de Belastingdienst. Dit doet u met een bezwaarschrift jegens de Belastingdienst. Als u het in de bezwaarfase vervolgens niet eens kunt worden met de inspecteur, dan heeft u het recht om in beroep te gaan en uw zaak voor te leggen aan de rechter. Het gaat dan niet alleen om de aanslag zelf, maar ook om de manier waarop die tot stand is gekomen. Zijn de regels daarbij wel nageleefd?

Regels bij navordering

Indien de inspecteur van mening is dat u te weinig belasting heeft betaald, dan kan hij aan u een navorderingsaanslag opleggen. Dit kan echter niet zomaar. De inspecteur kan slechts een navorderingsaanslag opleggen als hij:

  1. Het bewijs levert dat een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of tot een te laag bedrag is vastgesteld;
  2. Aantoont dat sprake is van een nieuw feit, waarmee hij niet bekend was of redelijkerwijs niet bekend mee kon zijn bij het opleggen van de oorspronkelijke aanslag;
  3. De navorderingsaanslag oplegt vóórdat vijf jaren zijn verstreken na afloop van het betreffende belastingjaar (in ‘buitenlandsituaties’ geldt twaalf jaren).

Aan al deze drie vereisten moet zijn voldaan wil de inspecteur belasting kunnen navorderen. Op het vereiste van een ‘nieuw feit’ (onder 2) zijn een aantal uitzonderingen. Ten eerste geldt dat de inspecteur geen ‘nieuw feit’ nodig heeft om te kunnen navorderen als u te kwader trouw was bij het opleggen van de (oorspronkelijke) aanslag. Hiervan is sprake als blijkt dat u bewust relevante informatie heeft achtergehouden voor de inspecteur.

Ten tweede is geen ‘nieuw feit’ nodig in de gevallen waarbij het voor u redelijkerwijs kenbaar moest zijn dat de aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld. In het geval een aanslag 30% lager is dan de werkelijk verschuldigde belasting, dan wordt aangenomen dat het voor u redelijkerwijs kenbaar was dat deze aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld.

De praktijk leert dat navorderingsaanslagen met enige regelmaat worden vernietigd door de rechter, omdat niet is voldaan aan de voorwaarden voor navordering. Van belang is dus om goed te controleren of de inspecteur zijn werk zorgvuldig heeft gedaan.

Regels bij naheffing

Voor onder meer omzetbelasting en loonbelasting geldt dat niet wordt nagevorderd, maar nageheven. Bij naheffing geldt het vereiste van een ‘nieuw feit’ in beginsel niet. Wel is het zo dat de inspecteur zich bij het opleggen van de naheffingsaanslagen moet houden aan de zogenaamde algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Zo kan bijvoorbeeld een beroep op het gelijkheidsbeginsel worden gedaan als kan worden aangetoond dat de inspecteur in vergelijkbare gevallen een begunstigend beleid heeft toepast.

Ook speelt het vertrouwensbeginsel in het belastingrecht een grote rol. Wanneer de inspecteur uitlatingen doet over uw belastingpositie, dan kan hij daar op een later moment niet zomaar terugkomen. Dit geldt ook als de inspecteur bij een controle relevante feiten constateert, maar daarvoor geen correctie toepast. Daaraan mag u het vertrouwen ontlenen dat de inspecteur het erbij laat zitten. Ook bij het naheffen van belasting heeft de inspecteur in veel gevallen dus maar één kans.

Wel of geen advocaat bij bezwaarschrift Belastingdienst

U bent niet verplicht om bij bezwaar en beroep een advocaat in te schakelen. In veel gevallen is het verstandig dat wel te doen. De advocaten van Jaeger zijn gespecialiseerd in het voeren van fiscale procedures, maar geven geen belastingadvies. Hierdoor hebben wij, in tegenstelling tot belastingadviseurs, geen belang bij een vriendschappelijke relatie met de belastinginspecteur. Deze onafhankelijke positie stelt de advocaten van Jaeger in staat een scherpere koers te varen dan uw belastingadviseur en te gaan voor maximaal resultaat. Immers, hoe beter de procedure gevoerd wordt, des te groter is de kans op een gunstige uitkomst

Is aan u een aanslag opgelegd met een fiscale boete? Bekijk hier meer informatie over het opleggen en bestrijden van fiscale boetes.

Zelf in bezwaar- of beroep gaan met een bezwaarschrift Belastingdienst?

Wilt u zelfstandig in bezwaar- of beroep gaan bij de Belastingdienst of rechtbank? Klik hier voor onze modellen of bekijk eerst onze webinar bezwaar en beroep.

Neem contact met ons op

Wij knokken keihard voor uw recht Maak uw afspraak