Algemene voorwaarden

 1. Jaeger Advocaten-belastingkundigen (hierna: het kantoor) is de handelsnaam van een te Amsterdam gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, welke vennootschap als voornaamste doelstelling heeft het uitoefenen van de praktijk van advocaat-belastingkundigen.

 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor. Vervolgopdrachten worden beschouwd als onderdeel van de oorspronkelijke opdracht.

 3. Ook indien een cliënt voor de uitvoering van de werkzaamheden naar het kantoor is gekomen met het oog op een advocaat in het bijzonder, behoudt het kantoor zich het recht voor de werkzaamheden over te dragen aan een andere kantoorgenoot – waarbij dan eveneens dezelfde afspraken gelden – indien dat wenselijk is in verband met specifieke kennis of werkdrukverdeling.

 4. Onverminderd de hierna nog volgende beperking van de aansprakelijkheid van het kantoor kan, in afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, de uitvoerende medewerker persoonlijk, noch de kantoorgenoot waaraan werkzaamheden zijn overgedragen (mede) aansprakelijk worden gesteld voor enige tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden.

 5. Het kantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolkomenheden of eventuele fouten in de uitvoering van de werkzaamheden, behoudens en voor zover de verzekeraar van de door het kantoor verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft, dan wel de oorzaak is gelegen in opzet of grove schuld van het kantoor. De afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt een maximale dekking van € 2.000.000 per schadegeval.

 6. In het geval de verzekeringsmaatschappij tot vergoeding over gaat, wordt de verzekeringsuitkering vermeerderd met het volgens de toepasselijke polisvoorwaarden verschuldigde eigen risico van het kantoor. Indien de verzekeraar geen uitkering verstrekt en aansprakelijkheid desalniettemin niet kan worden uitgesloten, is de aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium dat het kantoor heeft ontvangen voor de uitvoering van de specifieke opdracht.

 7. Het kantoor is gerechtigd een opdracht (deels) door een derde te laten uitvoeren, dan wel een derde daarbij in te schakelen en is vrij in de keuze van deze derde. Het kantoor kan alleen voor tekortkomingen in het eigen aandeel aansprakelijk worden gehouden. Bovendien kan het kantoor eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derde (mede) namens de cliënt aanvaarden.

 8. De cliënt is gehouden het kantoor te vrijwaren voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor zover deze voortvloeit uit of verband houdt met de opdracht, tenzij de aansprakelijkheid van het kantoor is veroorzaakt door opzet of grove schuld.

 9. Het kantoor is bevoegd geen gevolg te geven aan een aanwijzing omtrent de uitvoering van een opdracht, indien de aanwijzing naar het inzicht van het kantoor niet te verenigen is met de onafhankelijkheid die een advocaat dient te betrachten.

 10. Elke advocaat is op grond van zijn verschoningsrecht gerechtigd verschafte gegevens en informatie geheim te houden en hij is op grond van zijn geheimhoudingsplicht daartoe verplicht. Deze verplichting geldt niet indien er een wettelijke of beroepsplicht  rust tot openbaarmaking. Het kantoor mag zich beroepen op haar geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht ongeacht het standpunt dienaangaande van de cliënt.

 11. De opdracht wordt naar beste vermogen en zorgvuldig uitgevoerd, het kantoor staat evenwel niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Voorts wordt de opdracht uitgevoerd met inachtneming van de door de Nederlandse Orde van Advocaten opgestelde Gedragsregels voor Advocaten en overige verordeningen van voornoemde Orde, alsmede van het Reglement Beroepsuitoefening en het Reglement Tuchtzaken van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Een exemplaar van deze Gedragsregels en/of deze reglementen wordt op verzoek toegezonden.

 12. Het kantoor is bevoegd een overeenkomst terstond te beëindigen, indien de overeenkomst naar het inzicht van het kantoor niet te verenigen is met de Gedragsregels voor Advocaten of overige verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten, en/of het Reglement Beroepsuitoefening en het Reglement Tuchtzaken van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, dan wel cliënt uitdrukkelijk verzochte informatie niet verschaft, zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen jegens het kantoor niet nakomt, of anderszins het kantoor belemmert in de uitvoering van de opdracht.

 13. In beginsel wordt gedeclareerd op basis van de aan een zaak bestede tijd vermenigvuldigd met het voor de desbetreffende medewerker geldende uurtarief. Daarnaast worden de kantoorkosten, verschotten en de over de declaratie verschuldigde BTW in rekening gebracht. De uurtarieven variëren van € 130 voor de jongste medewerkers tot € 425 voor de meest ervaren. De uurtarieven worden jaarlijks in de maand januari geïndexeerd. In spoedgevallen kan het voorkomen dat wordt gedeclareerd op basis van een opslag van 25%. Voor zover de beroepsorganisaties waarbij het kantoor is aangesloten zulks toelaten, worden op verzoek tariefafspraken in afwijking van het voorgaande gemaakt.

 14. Voor zover een – om welke reden dan ook – gematigde declaratie in het kader van de geschillenregeling, dan wel een begrotingsprocedure of incassogeding wordt bestreden, mag het bedrag van de matiging worden herzien, c.q. gecompenseerd met de door cliënt verzochte vermindering.
   
 15. In verband met de te verwachten declaraties wordt in de regel verzocht een depot te betalen, welk depot uitsluitend met de laatste declaratie(s) wordt verrekend. Het depot wordt, behoudens andersluidende afspraken, gedurende de werkzaamheden niet verrekend met tussentijdse facturen. Dit depot wordt zo veel mogelijk afgestemd op de hoogte van de te verzenden declaraties over een periode van drie maanden.

 16. In het kader van de werkzaamheden wordt een financiële urenadministratie bijgehouden op basis waarvan de declaraties worden opgesteld. Daarnaast worden kosten gemaakt en bijgehouden van interne en externe aard. Interne kantoorkosten, zoals telefoon- en faxkosten, fotokopieën en reiskosten binnen Amsterdam, worden doorbelast op basis van 5% van het honorarium.

 17. Bij bovenmatige kosten, bijvoorbeeld telefoongesprekken met het buitenland, exceptioneel veel fotokopieën en faxen (meer dan 50) alsmede reiskosten buiten Amsterdam, worden deze als verschotten in rekening gebracht. Externe kosten (bijvoorbeeld griffiegelden en deurwaarderskosten) worden integraal doorberekend. Derdengelden worden beheerd op een derdenrekening ten name van een Stichting.

 18. Er wordt zo veel mogelijk eenmaal per maand gedeclareerd, te betalen binnen 14 dagen, ongeacht de reeds voldane depotbetaling. Bij niet tijdige betaling worden de wettelijke rente – bij ondernemers de wettelijke handelsrente van 9% – en buitengerechtelijke incassokosten op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht.

 19. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van cliënt zijn Jaeger Advocaten-belastingkundigen en de Stichting Derdengelden Jaeger gerechtigd voor of van de cliënt ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen cliënt aan Jaeger Advocaten-belastingkundigen verschuldigd is.

 20. Betwisting van een declaratie dient plaats te vinden binnen de betaaltermijn van 14 dagen en ontslaat de debiteur niet van zijn betalingsverplichting.

 21. Rechtsvorderingen verjaren door verloop van twaalf maanden na aanvang van de dag volgende op die waarop een opdracht is uitgevoerd, dan wel bekendheid kon bestaan met schade die verband houdt met de uitvoering van een opdracht.

 22. Ons kantoor kent een interne klachtenregeling ». Deze regeling ligt ter inzage op kantoor en is te raadplegen via onze internetsite.

 23. Tenzij de geschillenregeling van toepassing is worden alle geschillen, die ter zake van deze overeenkomst of van nadere daarmee in verband staande overeenkomsten mochten opkomen, voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens de bevoegdheid van iedere partij tot het vragen van voorzieningen in kort geding aan de President van de rechtbank.

 24. Via onze internetsite kan een cliënttevredenheidsonderzoek uitgedraaid worden en, al dan niet anoniem, ingevuld aan ons toegezonden worden.

 25. Bij sluiting van het dossier zullen de stukken gedurende zeven jaar in ons archief worden bewaard.