Mediation

De belastingdienst en de rechterlijke macht organiseren steeds vaker mediation. Vanaf 2005 wordt mediation ingezet met als doel een geschil in onderling overleg tussen partijen op te lossen. De advocaten-belastingkundigen van Jaeger zijn frequent betrokken bij fiscale mediations.

Wat is mediation?

Mediation is onderhandelen onder begeleiding van een onafhankelijke derde: de mediator.

Wanneer speelt mediation?

Mediation kan spelen bij conflicten bij partijen die hun onenigheid anders dan via een beslissing van een rechter of andere geschilbeslisser, zoals een arbiter of een geschillencommissie, willen oplossen.

Waarom mediation?

Een geschilbeslisser geeft een bindend oordeel in het voorgelegde geschil. Maar vaak is dat geschil onderdeel van een breder conflict, bijvoorbeeld een verstoorde persoonlijke en/of zakelijke relatie. Met de beëindiging van het geschil is het conflict niet uit de wereld en het volgende geschil ligt op de loer. Mediation is gericht op beëindiging van het hele conflict. De mediator probeert de conflictproblematiek die ligt onder het acute geschil, te onderkennen en tussen partijen aan de orde te krijgen.

Voordelen van mediation

  • Mediation biedt partijen zeggenschap over hun conflict; zij geven het niet (deels) uit handen aan een derde-beslisser (rechter of arbiter).
  • Mediation herstelt zo mogelijk de relatie tussen de strijdende partijen en is gericht op de oplossing van het tussen hen bestaande conflict. De rechterlijke procedure is gebaseerd op een strijdmodel, waarbij de beslissing van de rechter de uitkomst van de strijd bepaalt.
  • Mediation is ten opzichte van de gemiddelde rechterlijke procedure korter van duur en lager in kosten.

Nadelen van mediation

  • Omdat mediation plaats vindt op vrijwillige basis, is het niet zeker dat een oplossing wordt bereikt. Bij geschilbeslissing door een rechter of arbiter komt er een beslissing in het voorgelegde geschil.
  • Een mislukte mediation verlengt de duur van het geschil, omdat daarna een rechterlijke of arbitrale procedure gaat lopen.
  • Mediation heeft een geringe slagingskans bij zeer sterk geëscaleerde conflicten.

Wat is bijzonder aan fiscale mediation?

In een vastgelopen discussie met de Belastingdienst kan zowel de medewerker van de Belastingdienst als de burger (of zijn gemachtigde) mediation voorstellen. De Belastingdienst heeft zelf mediators, die met een zekere onafhankelijkheid in het conflict kunnen optreden, in dienst. Het kan echter ook zijn dat de burger liever een onafhankelijke mediator in de arm neemt. Dat kan hij dan kenbaar maken aan de medewerker van de Belastingdienst. Een mediation met de Belastingdienst is vaak gericht op verbetering van de relatie tussen de burger en de Belastingdienst om te komen tot een (gedeeltelijke) oplossing van het bestaande conflict. Als partijen elkaar vinden wordt in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd waarover men het eens is geworden. De Belastingdienst houdt zich aan een vaststellingsovereenkomst.

Geheimhouding goed gewaarborgd

De Belastingdienst houdt zich ook aan de bij mediation vereiste geheimhouding. Dat is belangrijk omdat de informatie die u tijdens de mediation verstrekt niet mag worden gebruikt in bijvoorbeeld een tevens lopende strafzaak. Voor de Belastingdienst is geheimhouding ook belangrijk omdat dit ruimte biedt om te kijken naar afspraken die buiten de gebaande paden liggen.

Vragen over mediation?

Wij hebben de antwoorden Maak uw afspraak