Internationale problemen (arbitrage/MAP)

Internationale geschillen

De vraag of door ondernemingen met een internationale structuur voldoende belasting wordt betaald heeft volop de aandacht. Niet alleen nationaal, zoals bijvoorbeeld in december 2016 werd benadrukt met de installatie van de Commissie Parlementaire Ondervraging Fiscale Constructies, maar ook al langer internationaal. Denk hierbij aan:

  • de discussie over BEPS (base erosion and profit shifting)
  • de niet overal even enthousiast ontvangen plannen over een Europese belastinggrondslag voor de winstbelasting
  • de inmiddels tussen Europese Lidstaten ingevoerde uitwisseling van gegevens over afspraken waarmee bedrijven vooraf zekerheid is gegeven over de nationale heffing van winstbelasting
  • de ‘mandatory disclosure’, de meldplicht voor grensoverschrijdende fiscale constructies waardoor minder belasting wordt betaald

De strijd tegen belastingontwijking zal niet snel meer verstommen. Internationale geschillen over in welk land belasting moet worden geheven en of wel op juiste wijze tegemoet wordt gekomen aan de regels ter voorkoming van dubbele belasting zullen door deze aandacht en ontwikkelingen steeds vaker voorkomen.

Staatssteun

Bovendien laat de Europese Commissie zich niet onbetuigd in haar oordeel over belastingafspraken en het aanzetten van nationale overheden om een belastingtekort alsnog na te vorderen en daadwerkelijk te innen. De eerste grote en spraakmakende zaken zijn reeds een feit. De verwachting is dat ook bepaalde ‘fiscale constructies’ als staatssteun zullen worden aangemerkt. In dat geval zullen ook kleinere internationale ondernemingen in het vizier komen. Verwacht wordt dat het aantal geschillen hierover exponentieel zal toenemen.

Rechtsbescherming

Met de rechtsbescherming is het bij dit soort procedures slecht gesteld. En dat wordt door het akkoord in de Europese Raad over de Richtlijn fiscale geschillenbeslechting ter voorkoming van dubbele belasting niet snel anders. Niet alleen duren dit soort geschillen buitengewoon lang. Vooral gaat veel ook buiten de belastingplichtige om omdat het (deels) gezien wordt als een geschil van inzicht tussen Staten, dan wel de Europese Commissie en een betreffende lidstaat. Bovendien lijkt het HvJ EU elementaire rechtsbeginselen ondergeschikt te achten bij het tot stand brengen van ‘een juiste heffing’.

Rechtsbijstand (arbitrage/Mutual Agreement Procedure)

Het ageren bij dit soort geschillen, voor zover het al gebeurde uit vrees voor imago schade, leek lang voorbehouden aan de ‘grote’ kantoren. Vanwege de toename van het aantal van dit soort geschillen, maar zeker ook vanwege de aanscherping van de regels over onafhankelijkheid, verschuift dit ‘domein’ hoe langer hoe meer naar de niche kantoren. Zoals de onze. Wij werken daarbij veelal samen met ofwel de ‘eigen’ belastingadviseur, danwel gerenommeerde specialisten in de branche van de cliënt, of het specifieke materiële belastingspecialisme.

Heeft u internationale problemen?

Wij komen op voor uw recht Maak uw afspraak