Inkeerregeling

Hulp bij problemen met inkeerregeling

Heeft u (buitenlandse) inkomsten, vermogen? Of een schenking of erfenis niet of onvolledig opgegeven aan de Belastingdienst? Dan is dat een misdrijf. De Belastingdienst doet er alles aan om verzwegen (buitenlandse) inkomsten en vermogens op te sporen.

Samen met 95 andere landen heeft Nederland zich verbonden aan een internationaal verdrag op basis waarvan automatisch financiële gegevens worden uitgewisseld. Dit onder andere met Zwitserland en Luxemburg. Daar komt bij dat in veel landen het bankgeheim ter discussie staat.

Zo heeft Zwitserland (onder internationale druk) besloten om met ingang van 1 januari 2018 het bankgeheim geheel af te schaffen. De Belastingdienst maakt ook gebruik van de mogelijkheid inlichtingen op verzoek te verkrijgen, bijvoorbeeld door diverse ‘groepsverzoeken’ aan Zwitserland. Daarnaast maakt de Nederlandse Belastingdienst gebruik van onderzoeksmethoden waarvan de rechtmatigheid ter discussie staat, bijvoorbeeld door – al dan niet tegen betaling – via gestolen informatie aan bankgegevens te komen.

Inkeerregeling: Wij kunnen vooraf berekenen wat u moet betalen. Daarna regelen wij de volledige afstemming met de Belastingdienst voor u. Het resultaat is dat u daarna weer vrij kunt beschikken over uw vermogen.

Cryptovaluta

De opkomst van cryptovaluta zal niemand zijn ontgaan. Deze digitale valuta is (nog) niet aangemerkt als wettig betaalmiddel. Ook bestaat er nog veel onduidelijkheid over de fiscale duiding van cryptovaluta, zoals de geografische locatie van het vermogen (in welk land mogen zij worden belast) of hoe de waarde daarvan moet worden berekend voor de belastingheffing. Toch bestaat volgens de Belastingdienst wel een verplichting om het cryptovermogen op te nemen in de belastingaangifte.

Cryptovaluta moet worden opgegeven als bezitting in box 3. De consequenties van het niet verantwoorden van cryptovermogen kunnen groot zijn en zelfs leiden tot strafrechtelijke vervolging. Wat dat betreft kan een zekere parallel worden getrokken met het niet opgeven van vermogen.

Boetes of strafrechtelijke vervolging

Wat nu als de Belastingdienst ontdekt dat u vermogen en/of inkomen hebt verzwegen? Er kunnen dan alsnog aanslagen én hoge boetes (tot wel 300%!) worden opgelegd. Ook kunt u strafrechtelijk worden vervolgd voor belastingfraude en witwassen. Bij veroordeling bestaat het risico dat de officier van justitie ‘fiscale archeologie’ bedrijft, waardoor ook de niet-betaalde belasting over (veel) oudere jaren wordt afgepakt, ondanks dat de bevoegdheden van de fiscus allang zijn verjaard. Voor meer informatie over fiscale boetes klikt u hier.

Beperking inkeerregeling per 1 januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 is de ‘inkeerregeling’ afgeschaft voor de verbetering van aangiften met betrekking tot buitenlands vermogen (box 3). Deze beperking hield in dat in die gevallen geen garantie meer werd gegeven dat na een vrijwillige melding geen strafrechtelijke vervolging kon volgen. Dat gold overigens alleen voor aangiften die ná 1 januari 2018 werden ingediend.

Verdere beperking inkeerregeling per 1 januari 2020

Let op! Met ingang van 1 januari 2020 is de inkeerregeling ingrijpend gewijzigd. Vanaf 1 januari 2018 werd de regeling al aanzienlijk beperkt voor de verbetering van nieuwe aangiften met betrekking tot buitenlands vermogen (box 3). De wijziging per 1 januari 2020 houdt in dat de inkeerregeling is afgeschaft voor:

  • binnenlands- en buitenlands box 3-vermogen; en
  • voor inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 (aandelen)

Anders dan de per 1 januari 2018 ingevoerde maatregel, geldt de nieuwe regeling voor álle jaren, dus ook aangiftes ingediend vóór 2020. Dit betekent het verval van de vrijwaring van strafrechtelijke vervolging ook van toepassing is op aangiften die al jaren geleden zijn ingediend.

Het ‘strafrechtvrij’ verbeteren van aangiften geldt voor de Inkomstenbelasting dus nog alleen voor niet aangegeven inkomen in box 1. Voor andere belastingen bestaat nog wel de waarborg dat de kwestie na vrijwillige verbetering fiscaal zal worden afgedaan. Denk aan vennootschapsbelasting, schenk- en erfbelasting, omzetbelasting of loonbelasting –

Het is van belang om op te merken dat  het vrijwillig verbeteren van aangiften in alle gevallen wel een strafverminderende omstandigheid is, waarmee rekening zal worden gehouden bij de keuze tussen fiscale of strafrechtelijke afdoening en daaropvolgend bij de hoogte van de (fiscale) boete of strafrechtelijke sancties (zie: wijziging BBBB per 1 januari 2020).  

Boetes of strafrechtelijke vervolging

Wat nu als de Belastingdienst ontdekt dat u vermogen en/of inkomen hebt verzwegen? Dan kunt u alsnog aanslagen én hoge boetes (tot wel 300%!) ontvangen. Ook kunt u strafrechtelijk worden vervolgd voor belastingfraude en witwassen. Bij veroordeling bestaat het risico dat de officier van justitie ‘fiscale archeologie’ bedrijft, waardoor ook de niet-betaalde belasting over (veel) oudere jaren wordt afgepakt, ondanks dat de bevoegdheden van de fiscus allang zijn verjaard. Voor meer informatie over fiscale boetes klikt u hier.

Begeleid verbeteren

Het (vrijwillig) verbeteren van aangiften is complex. Bovendien vraagt de aanzienlijke beperking van de inkeerregeling vanaf 2020 en de strengere aanpak van belastingplichtigen die volgens de Belastingdienst onvoldoende meewerken om een zorgvuldige aanpak. De advocaten van Jaeger hebben hier veel ervaring mee.

Wij kunnen vooraf berekenen wat u moet betalen. Daarna regelen wij de volledige afstemming met de Belastingcontrole voor u. Het resultaat is dat u daarna weer vrij kunt beschikken over uw vermogen. Zoals gezegd blijft vrijwillige verbetering van aangiften vanaf 2020 ook van belang bij de keuze tussen fiscale of strafrechtelijke afdoening.

Problemen met de fiscus of FIOD?

Wij komen op voor uw recht Maak uw afspraak