Privacybeleid & cookies

Ons privacybeleid is van toepassing op alle dienstverlening, overeenkomsten en websitebezoeken met Jaeger Advocaten-belastingkundigen, gevestigd te Amsterdam, Weteringschans 237.

Omschrijving persoonsgegevens

Jaeger Advocaten-belastingkundigen verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
– NAW-gegevens
– geslacht
– e-mailadres
– (mobiel) telefoonnummer
– faxnummer
– geboortedatum
– geboorteplaats
– BSN
– gegevens KVK
– BTW-nummer
– IBAN-nummer 

Doeleinden persoonsgegevens

Jaeger Advocaten-belastingkundigen verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
– de werving- en selectie van medewerkers;
– het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
– het verbeteren en innoveren van onze dienstverlening;
– het bepalen van strategie en beleid;
– het uitvoeren van marketingactiviteiten en communicatie met onze cliënten en andere partijen, waaronder het versturen van onze nieuwsbrief;
– het uitvoeren van wettelijke verplichtingen (o.a. WWFT);
– zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking Jaeger Advocaten-belastingkundigen, haar relaties en haar medewerkers. 

De verwerkingsgrondslagen

Wij bewaren en gebruiken de persoonsgegevens in één of meerdere van de navolgende gevallen:
– wanneer gegevens rechtstreeks door betrokkene worden opgegeven;
– wanneer sprake is van toestemming van de betrokkene;
– wanneer de verwerking noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
– wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons als verwerkingsverantwoordelijke rust;
– wanneer bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

Verwerking van persoonsgegevens

We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens. We verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij u hiervoor toestemming heeft verleend, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, transactie en dienst of wanneer we dit op basis van de wet moeten of mogen doen. 

Uw wettelijke rechten

U kunt Jaeger Advocaten-belastingkundigen vragen om inzage in de gegevens die van u zijn vastgelegd. Ook kunt u ons verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsen, aan te vullen of te verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via mail (info@jaeger.nl) of door telefonisch contact op te nemen via (020) 676 04 81. 

Gegevensbeveiliging

Jaeger Advocaten-belastingkundigen maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens en de toegang van de systemen waarin deze gegevens verwerkt worden. Datalekken lossen we op, registeren we en melden we aan de toezichthouder en aan u als het nodig is. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. 

Cookies

Voor het gebruik van cookies op deze internetpagina verwijzen we u naar ons Cookie Beleid. 

Links naar andere websites van derden

Op onze internetpagina wordt ook verwezen naar andere websites middels links. Ons privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacybeleid van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Data voortkomend uit het uitvoeren van overeenkomsten worden bewaard conform de wettelijk benodigde termijn. Motivatiebrieven en curricula vitae worden tot vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure bewaard en daarna vernietigd. 

Wijzigingen in privacybeleid

De regelgeving op het gebied van privacy verandert regelmatig. Wijzigingen in ons privacybeleid zullen we op onze website publiceren.  

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.