Autohandel opnieuw onder vuur door naheffingsaanslagen BPM

Als er één sector is die bij de Belastingdienst de afgelopen jaren onder een vergrootglas ligt, dan is het de autohandel wel. Mij bereikte het bericht dat meerdere autobedrijven recentelijk naheffingsaanslagen BPM hebben ontvangen. Waarover gaat het en wat kunt u doen als u een van de ongelukkigen bent?


Geen BPM-teruggave bij doorexport?

Bij uitvoer van een voertuig uit Nederland kan de “rest-BPM” worden teruggevraagd als aan een aantal eisen wordt voldaan. Een van de voorwaarden is dat het voertuig wordt ingeschreven in een andere lidstaat van de Europese Unie of EER en als bewijs van die inschrijving door de bevoegde autoriteit een kentekenbewijs is afgegeven. Het moet gaan om een duurzame registratie, een tijdelijke registratie volstaat niet. Bij export naar een land buiten de Europese Unie/EER is (nog) geen teruggaaf van BPM mogelijk.

Wat als een duurzame inschrijving in een andere lidstaat – met opzet – korte tijd later wordt gevolgd door een doorexport buiten de EU? Over deze vraag zijn in het verleden al eens procedures gevoerd. In een procedure bij de Rechtbank Den Haag ging het om een ‘doorexport’ naar Albanië (geen EU) nadat Duitsland voor de auto een (niet tijdelijk) kentekenbewijs had afgegeven. De auto was daarbij rechtstreeks van Nederland naar Albanië vervoerd.

De rechtbank overwoog in die procedure dat de wettekst in beginsel de mogelijkheid biedt een teruggaaf van BPM te verzoeken bij doorexport en dat die mogelijkheid ook is onderkend door de wetgever. Onder verwijzing naar doel en strekking van de wet en het feit dat het voertuig rechtstreeks naar Albanië was vervoerd (en dus niet via Duitsland) was volgens de rechtbank toch terecht geen teruggaaf BPM aan de belastingplichtige verleend. Het Gerechtshof heeft de uitspraak van de rechtbank bevestigd. Het beroep in cassatie is ingetrokken, de casus is daarom niet inhoudelijk voorgelegd aan de Hoge Raad, de hoogste gerechtelijke instantie van Nederland. De Hoge Raad heeft zich over een dergelijke situatie dus nog niet uitgelaten.

Dat biedt perspectief, helemaal in het licht dat uit de wettekst geen belemmering volgt om ingeval van ‘doorexport’ om BPM-teruggave te verzoeken. Sterker nog: de uitwerking is onderkend bij het wijzigen van de wettekst en de wetgever heeft geen aanleiding gezien om de wettekst aan te passen!

Voor meer informatie over dit onderwerp: zie ook het artikel van Automotive uit 2021 over dat de Belastingdienst de teugels aantrekt bij teruggaaf rest-bpm en deze bpm alleen nog betaalt als een geëxporteerd voertuig fysiek is overgebracht naar het EU-land waar het wordt ingeschreven. Ik deel hierbij de opvatting van de BOVAG dat deze eisen “overbodig en bovendien belemmerend” zijn.

De BOVAG heeft overigens een aanbeveling gedaan richting de overheid om de bpm-teruggave eenvoudiger te maken, namelijk door teruggave in alle gevallen te verlenen waarin het voertuig niet langer in Nederland geregistreerd is. Helaas is die aanbeveling (dus) nog niet gevolgd.

Maak bezwaar!

Bent u een van de ongelukkigen die een naheffingsaanslag BPM heeft ontvangen, maak dan bezwaar tegen deze naheffingsaanslag om zo uw rechten veilig te stellen. Houd daarbij goed de termijn van zes weken in de gaten! Stuur de brief naar het adres dat op de aanslag staat en vermeld in elk geval:

  • De datum waarop u het bezwaar verstuurt;
  • Uw naam en adres;
  • De aanslag of beslissing waar u (namens welke vennootschap) bezwaar tegen maakt;
  • Het aanslagnummer of kenmerk van de beslissing. Aan te bevelen is om een kopie te maken van de aanslag en deze bij het bezwaarschrift te voegen;
  • De reden van uw bezwaar. U kunt daarbij verwijzen naar deze blog;
  • Uw naam en handtekening onderaan de brief;
  • Aan te bevelen is een kopie of scan te maken van het ondertekende bezwaarschrift.

Zorg dat u een bewijs heeft van (tijdige) verzending. Indien gewenst kunnen wij u bij het opstellen van het bezwaarschrift assisteren.

NB: Als u bezwaar maakt, mag u overigens wachten met het betalen van de naheffingsaanslag. U betaalt dan wel rente over het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen. Wilt u voorkomen dat u rente moet betalen? Maak dan géén gebruik van uitstel van betaling en betaal op tijd. Als u gelijk krijgt, dan krijgt u het geld terug (overigens dan – heel oneerlijk – zonder rente). Indien u de aanslag niet (ineens) kunt betalen, doet u dan (tijdig) een melding betalingsonmacht.

Conclusie

De Belastingdienst strooit aan het einde van het jaar met naheffingsaanslagen BPM alsof het pepernoten zijn. Bent u een van de ongelukkige autobedrijven die een naheffingsaanslag BPM heeft ontvangen vanwege gestelde “doorexport” naar een land buiten de EU/EER, maak dan tijdig bezwaar om zo uw rechten veilig te stellen.

Stuur een reactie naar de auteur