Bekendmaking uitspraak op bezwaar aan vertegenwoordiger volstaat

 NTFR2013/812 Bekendmaking uitspraak op bezwaar aan vertegenwoordiger volstaat HofArnhem-Leeuwarden19maart2013,nr.12/00475 HofArnhem-Leeuwarden19maart2013,nr.12/00476 HofArnhem-Leeuwarden19maart2013,nr.12/00477 HofArnhem-Leeuwarden19maart2013,nr.12/00478 HofArnhem-Leeuwarden19maart2013,nr.12/00479 Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen Auteur LJN ECLI 2004 – 2006Brondocument Awb-art. 6:17 Awb-art. 3:41 Awb-art. 6:9 Awb-art. 6:8 Awb-art. 3:2 mr. I.R.J. Thijssen BZ5888 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ5888 Samenvatting Aanbelanghebbende zijnbelastingaanslagenopgelegd.Inbezwaar heeftbelanghebbende eenadvocaatingeschakeld om hem te vertegenwoordigen.De uitsprakenop bezwaar,metdagtekening 3 oktober 2011,zijnper postverzondenaande advocaatenop 5 oktober 2011 op diens kantoor ontvangen.De beroepschriftenzijngedagtekend 16 november 2011.Zijzijndoor de rechtbank per fax ontvangenop 17 november 2011 enper postop 18 november 2011.De rechtbank heeftde beroepenwegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.Volgens hethofis datterecht.Anders danbelanghebbende stelt,is de inspecteur nietgehoudenom,naast de bekendmaking vande uitsprakenop bezwaar aande advocaat,ook de uitsprakennaar belanghebbende zelftoe te zenden.De inspecteur maaktaannemelijk datde uitsprakenuiterlijk 4 oktober 2011 ter postzijnbezorgd.De beroepstermijneindigde derhalve op 15 november 2011.Ditbetekentdatde beroepente laatzijningediend.Verschoonbare redenenzijnnietaande orde,aldus hethof. (Hoger beroep ongegrond.) Commentaar Inart.6:17 Awb is neergelegd dat,indieneenpartijzichineenbezwaarprocedure laatvertegenwoordigen,de op de zaak betrekking hebbende stukken‘inieder geval’ aande gemachtigde wordenverstuurd.Eenuitspraak op bezwaar die – instrijd metart.6:17 Awb – nietaande gemachtigde is verzonden,is nietop de voorgeschrevenwijze bekendgemaaktwaardoor de beroepstermijnnietaanvangt. Uitde bewoordingen‘inieder geval’ kanwordenafgeleid datde desbetreffende stukkenook aande belanghebbende zelfkunnen wordengezonden.Er zijngevallendenkbaar dathetonzorgvuldig ofonbehoorlijk is om eenuitspraak op bezwaar niettevens aande belanghebbende te verzenden,bijvoorbeeld inhetgevaler bijde inspecteur twijfelbestaatover de vraag ofer (nog) welsprake is van vertegenwoordiging. Belanghebbende stelde inhetonderhavige gevaldatde bekendmaking vande uitspraak op bezwaar nietconform art.3:41 Awb aan hemzelf(als belanghebbende) heeftplaatsgevondenendatbijgevolg de beroepstermijnpas is aangevangenop hetmomentdathijvia zijngemachtigde eenafschriftvande desbetreffende uitspraak onder ogenkreeg.Art.6:17 Awb behelstevenweleenbijzondere wijze vanbekendmaking enfunctioneertals lexspecialis tenopzichte vanart.3:41 Awb.Aangeziener geentwijfels bestondenover hetfeitdat belanghebbende zichheeftlatenvertegenwoordigendoor de gemachtigde aanwie de uitspraak op bezwaar was toegestuurd,oordeelt HofArnhem terechtdatde inspecteur nietgehoudenwas om de uitspraken(tevens) aanbelanghebbende toe te zenden. Nuverder nietingeschilwas datde desbetreffende uitspraak op bezwaar op 5 oktober 2011 ook daadwerkelijk op hetkantoor vande gemachtigde is ontvangen,is duidelijk dathetop 17 november 2011 aande rechtbank gefaxte beroepschriftte laatis ingediend en bijgevolg niet-ontvankelijk is.Hetfeitdatde gemachtigde vanwege de door hem gestelde drukte op zijnadvocatenkantoor nietinstaat was de beroepschrifteneerder inte dienen,maaktdeze termijnoverschrijding nietverschoonbaar. [1]Mr.I.R.J.Thijssenis verbondenaanJaeger Advocaten-belastingkundigen. Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013-812 Datum:11-4-2016 16:08:11 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.

Stuur een reactie naar de auteur