Belastingrechter volgt oordeel strafrechter dat geen sprake is van inkomsten uit hennepteelt

 NTFR2015/2400 Belastingrechter volgtoordeelstrafrechter datgeen sprake is van inkomsten uithennepteelt Rechtbank Gelderland06augustus2015,nr.15/111 Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden Wetsartikelen 2009Brondocument ontnemingsprocedure AWR-art. 27e AWR-art. 25 Auteur mr. M.H.W.N. Lammers ECLI ECLI:NL:RBGEL:2015:5154 Samenvatting Inde woning vanbelanghebbende (X) is eenhennepkwekerijaangetroffen.X is door de strafrechter veroordeeld voor hennepteelten diefstalvanenergie.InhetBOOM-rapportis hetwederrechtelijk verkregenvoordeelvastgesteld op ruim € 50.000.X heeftaangifte IB/PVV voor hetjaar 2009 gedaannaar eenbelastbaar inkomenuitwerk enwoning van€ 2.069.Bijhetopleggenvande aanslag IB/PVV 2009 heeftde inspecteur hetbelastbaar inkomenverhoogd methetbedrag aanwederrechtelijk verkregenvoordeelvolgens het BOOM-rapport.Bijde uitspraak op bezwaar is hetbelastbaar inkomenverminderd.Inde strafprocedure heefthethof,na verwijzing door de Hoge Raad,de ontnemingsvordering afgewezen,omdatonvoldoende is geblekendatX financieelvoordeelheeftgenoten.Ingeschil is ofX inkomstenheeftgenotenuithennepteelt. Rechtbank Gelderland sluitzichaanbijhetoordeelvande rechter inde strafrechtelijke ontnemingsprocedure datnietbewezenis datX inkomstenheeftgenotenuithennepteelt.De inspecteur heeftgeenandere ofnieuwe feitenaangevoerd dandie zijnbeoordeeld door de strafkamers vanhethofende Hoge Raad.Ook zijngeenandere argumentennaar vorengebracht.Nude inspecteur uitsluitend heeft verwezennaar de strafrechtelijke procedure,zietde rechtbank geenaanleiding om toteenander oordeelte komenomtrentde vraag of hetaannemelijk is datX inkomstenheeftgenotenuithennepteelt.De inspecteur heeftaldus nietaannemelijk gemaaktdatX de vereiste aangifte nietheeftgedaanofdatX aangifte heeftgedaantoteente laag bedrag.De aanslag wordtverminderd conform de aangifte van X. (Beroep gegrond.) Commentaar De omkering enverzwaring vande bewijslastkan– onder andere – wordentoegepastals de belastingplichtige nietde vereiste aangifte heeftgedaan.Vanhetnietdoenvande vereiste aangifte is sprake als de belastingplichtige (i) inhetgeheelgeenaangifte doethoewel hijdaartoe door de inspecteur is uitgenodigd,(ii) de aangifte retour stuurt,maar daarinformeelonjuiste gegevens verwerktof(iii) zowel absoluutals relatiefbezieneenaanzienlijk te lage aangifte indient. Deze laatste optie deed zichindeze zaak voor,aldus de inspecteur.Daarbijis vanbelang datde inspecteur volgens de normale regels vanstelplichtenbewijslastaannemelijk moetmakendatde belastingplichtige nietde vereiste aangifte heeftgedaan.De inspecteur stelde daartoe,onder verwijzing naar hetpolitiedossier enhetstrafrechtelijk onderzoek,datde belastingplichtige inkomstenuiteen hennepkwekerijhad genoten. Inde strafzaak is de belastingplichtige door de strafrechter veroordeeld voor hennepteeltendiefstalvanelektriciteit.De strafrechter oordeelde dat‘wettig enovertuigend’ is bewezendatde belastingplichtige deze feitenheeftbegaan.De strafrechter moestechter ook eenoordeelvellenover de vraag ofde belastingplichtige voordeelhad genotenuitdeze strafbare feiten(ontnemingsprocedure). Ineenontnemingsprocedure geldtdatniet‘wettig enovertuigend’ moetwordenbewezendatvoordeelis genoten,maar datdit aannemelijk is geworden.De bewijslastwordtop redelijke enbillijke wijze verdeeld tussenhetOpenbaar Ministerie ende belastingplichtige.De strafrechter oordeelde ineerste instantie dataannemelijk was gewordendatde belastingplichtige voordeelhad genoten.Over ditoordeelheeftde belastingplichtige totaande Hoge Raad geprocedeerd.De Hoge Raad vernietigde de eerder veroordelende vonnissenenverwees de zaak terug naar hethof.Hethofoordeelde intweede instantie datonvoldoende was gebleken datde belastingplichtige financieelvoordeelheeftgenotenuitde hennepkwekerij.De ontnemingsvordering werd afgewezen. Op basis vandezelfde feitenenomstandighedenwilde de inspecteur vervolgens tocheenvoordeeluitde hennepkwekerijbijde belastingplichtige inde heffing betrekken.Rechtbank Gelderland oordeeltinde onderhavige beroepsprocedure datde inspecteur niet totdeze belastingheffing kanovergaan.De rechtbank achtdaarbijvanbelang datals inde strafzaak op basis vandezelfde feitenen omstandighedennietaannemelijk is gewordendatvoordeelis genotenénde inspecteur geennieuwc.q.ander bewijs aanlevert,de fiscale rechter de strafrechter volgtinzijnoordeel. InHR27 april2012,nr.11/02847,NTFR2012/1366,is geoordeeld datgeenrechtsregelertoe verplichtom aante sluitenbijhetoordeel vande rechter inde ontnemingsprocedure.Daarmee laatde Hoge Raad de mogelijkheid opendateenfiscale rechter welaansluiting zoekt.Vandie mogelijkheid heeftRechtbank Gelderland indeze zaak terechtgebruikgemaakt. [1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam. Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-2400 Datum:25-4-2016 14:08:39 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.
Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur