Berekenening rentevergoeding over teruggaaf BPM moet op de voet van de Invorderingswet

 NTFR2016/2166 Berekenening rentevergoeding over teruggaafBPM moetop de voetvan de Invorderingswet Rechtbank Zeeland-West-Brabant26mei2016,nr.15/4636 Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden Wetsartikelen Auteur ECLI Brondocument arrest Irimie, Irimie-rente, werkelijke proceskostenvergoeding IW 1990-art. 28c Awb-art. 6:22 BPB-art. 2 Mr. V.S. Huygen van Dyck-Jagersma ECLI:NL:RBZWB:2016:3442 Samenvatting Belanghebbende heeftaangifte gedaanter zake vande registratie vaneenpersonenauto afkomstig uiteenandere lidstaatvande EU. De BPM is berekend op € 2.599.De inspecteur heeftvervolgens eennaheffingsaanslag BPM opgelegd van€ 225.Belanghebbende heefthetbedrag betaald.Na bezwaar is de naheffingsaanslag vernietigd.Ingeschilis ofrente vergoed dientte wordenover de terugbetaalde BPM.De rechtbank steltvastdatgeenrente is vergoed ensteltzelfeenrentevergoeding vast.De inspecteur dientrente te vergoedenover hetbedrag vande vermindering,te berekenenover de periode vande dag vanbetaling totaande dag voorafgaand aande terugbetaling.De rentevoetwordtvastgesteld conform de systematiek vanart.28c IW 1990.Naar hetoordeelvande rechtbank voldoetdeze vergoeding aande uitgangspuntenvanhetarrestMariana Irimie. (Beroep gegrond.) Commentaar De rechtbank oordeeltdatde op grond vanart.28c IW 1990 te vergoedenrente ‘Irimie-conform’ is.InhetarrestMariana Irimie (HvJ 18 april2013,zaak C-565/11) oordeelde hetHvJ datvoor belasting die instrijd metgemeenschapsrechtis geheven– enbetaald – aan een‘passende (rente)vergoeding’ moetzijnvoldaan.Inafwijking vande regeling voor rentevergoeding bijoverige belastingenis daarom per 1 januari 2015 inart.28c IW 1990 geregeld datin‘gemeenschapsgevallen’ rente vanafde dag na betaling totde dag van terugbetaling door de fiscus wordtvergoed. [1]Vanessa HuygenvanDyck-Jagersma is verbondenaanJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam. Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2016-2166 Datum:27-9-2016 10:24:38 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.
Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur