Beslissing inzake proceskostenvergoeding ten onrechte niet genomen bij uitspraak op bezwaar maar bij afzonderlijke brief: te late indiening beroep verschoonbaar

 NTFR2014/2117 Beslissing inzake proceskostenvergoeding ten onrechte nietgenomen bijuitspraak op bezwaar maar bij afzonderlijke brief: te late indiening beroep verschoonbaar Conclusie A-G Hammerstein01juli2014,nr.14/00760 Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen Auteur 2012Brondocument Awb-art. 7:15 Awb-art. 6:11 Awb-art. 3:2 Awb-art. 3:46 mr. M.H.W.N. Lammers ECLI ECLI:NL:PHR:2014:1179 Samenvatting Bijbeschikking heeftde heffingsambtenaar de WOZ-waarde vaneendoor belanghebbende verhuurde bovenwoning vastgesteld.Na bezwaar heeftde heffingsambtenaar bijuitspraak van8 mei 2012 de waarde op eenlager bedrag vastgesteld.Bijseparate briefvan11 juni 2012 heefthijaanbelanghebbende ter zake vaneendoor belanghebbende ingeschakelde taxateur eenproceskostenvergoeding toegekend ter hoogte vaneendeelvande gemaakte taxatiekosten.Naar aanleiding vandie briefheeftbelanghebbende beroep ingesteld.Rechtbank Haarlem heeftdatberoep ongegrond verklaard.Belanghebbende heefthoger beroep ingesteld bijHof Amsterdam.Dithofheeftde zaak overgedragenaanHofDenHaag.Dithofheeftbelanghebbende eenintegrale kostenvergoeding toegekend.De gemeente heeftberoep incassatie ingesteld endaarbijvier cassatiemiddelenaangevoerd. Inde onderhavige conclusie bespreektA-GHammersteinde cassatiemiddelen.Anders daninheteerste cassatiemiddelwordt betoogd,stond hetHofAmsterdam volgens de advocaat-generaalvrijom de zaak,kennelijk wegens persoonlijke betrokkenheid,over te dragennaar HofDenHaag.Naar aanleiding vanhettweede cassatiemiddel,waarinwordtbetoogd dathetberoep bijde rechtbank te laatis ingediend,zetde advocaat-generaaluiteendatde briefvan11 juni 2012 inzake de proceskostenvergoeding weliswaar geen ‘voor bezwaar vatbare beschikking’ vormt,maar dat,geletop de gang vanzakenindeze zaak (de gemeente heeftart.7:15,lid 3,Awb tenonrechte niettoegepast),de te late indiening vanhetberoepschriftdoor belanghebbende verschoonbaar is inde zinvanart.6:11 Awb. Hetderde cassatiemiddelvande gemeente faalt,omdathetzichrichttegeneentenovervloede gegevenoordeelvanhethof. Naar aanleiding vanhetvierde middelzetde advocaat-generaaluiteendathethofterechteenintegrale vergoeding vande kostenvan hetdoor belanghebbende overgelegde taxatierapportheeftgegeven. A-GHammersteinconcludeerttotongegrondverklaring vanhetcassatieberoep. Commentaar Indeze zaak staatde vraag centraalofaande belastingplichtige terechteenintegrale kostenvergoeding is toegekend voor de gemaakte kostenvanhettaxatierapport. De belastingplichtige heefthettaxatierapportlatenopstellenomdatde gemeente Amsterdam ineerdere jarennietbereid was om op basis vanzijntoelichting de WOZ-waarde vande bovenwoning naar benedenbijte stellen.Om bijdeze nieuwe WOZ-beschikking goed beslagentenijs te komen,heeftde belastingplichtige hettaxatierapportlatenopstelleneningebrachtinde procedure. Inde bezwaarprocedure heeftde gemeente Amsterdam de WOZ-waarde vande bovenwoning alnaar benedenbijgesteld.De motivering die de gemeente daarvoor gaf,overtuigde de belastingplichtige niet.Temeer nudeze motivering nietaanslootop de door hem geuite grieventegende WOZ-beschikking. Kennelijk,zo blijktuitonderzoek vande rechtbank ende gemeentelijke ombudsman,is ditvaste praktijk binnende gemeente Amsterdam.Kernoverweging voor deze werkwijze zijnkostenbesparende motieven.De gemeente Amsterdam wilniette veeltijd,geld enenergie stekeninde bezwaarprocedures over WOZ-beschikkingen.Des te opmerkelijker is hetdandatde gemeente totincassatie procedeertover de vraag ofaande belastingplichtige terechtde volledige kostenvanhettaxatierapportmoetenwordenvergoed.Het gaatindeze zaak om eenvergoeding vanintotaal€ 870,55.Hetvoerenvaneencassatieprocedure over deze vergoeding kostde Staatder Nederlandenhetveelvoudige.Kennelijk houdende kostenbesparende motievenop bijde gemeentegrens. Terug naar de vraag ofterechteenintegrale proceskostenvergoeding is toegekend.Om toteeninhoudelijke beoordeling vandie vraag te kunnenkomen,hebbenzowelde rechtbank,hethofals thans de advocaat-generaaleenformeelpuntmoetentackelen.De gemeente Amsterdam heeftnamelijk nietinde uitspraak op bezwaar,maar ineenafzonderlijke briefhaar beslissing neergelegd over de toe te kennenproceskostenvergoeding.Tegendie briefis de belastingplichtige inbezwaar,beroep enhoger beroep gekomen.De rechtbank oordeelde datde belastingplichtige konwachtentotde ontvangstvande briefendatpas op datmomentde beroepstermijnging lopen. Die visie werd door hethofovergenomen.De advocaat-generaaladviseertechter,mijns inziens terecht,datzo’nbriefvande gemeente – geletop hetsysteem vande Awb ende AWR– nietkwalificeertals eenvoor bezwaar vatbare beschikking.Ditbetekentdatals uitgangspuntvoor de beroepstermijnheeftte geldende uitspraak op bezwaar over de WOZ-beschikking (dus zonder de beslissing over de proceskostenvergoeding).Metdituitgangspuntheeftde belastingplichtige ver buitende beroepstermijnberoep ingesteld.Terecht merktde advocaat-generaalechter op datinditgevalde belastingplichtige door de gemeente Amsterdam op hetverkeerde beenis gezet,zodatsprake is vaneenverschoonbare termijnoverschrijding.Nudeze formele hobbelis genomen,wordtaande inhoudelijke kantvande zaak toegekomen. Inde bezwaarfase geldtdatop grond vanart.7:15 Awb eenkostenvergoeding kanwordentoegekend indienvoldaanwordtaande dubbele redelijkheidstoets.Zowelhetmakenvande kostenmoetredelijk zijn,alsook de hoogte vande kosten.Zoals hethofterecht heeftoverwogen,wordtindeze zaak aanbeide criteria voldaan.De advocaat-generaalsluitzichdanook terechtbijditoordeelaan. [1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen. Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-2117 Datum:28-4-2016 12:00:01 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.
Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur