Beslissing op suppletieaangifte is geen voor bezwaar vatbare beslissing

Nederla n ds T ijd sch rift v o or F is ca al R ech t 2 018/2 205
Beslis sin g o p s u pple tie aan gif te is g een v oor b ezw aar v atb are b eslis sin g; G ere ch ts h of
Am ste rd am , n rs. 1 7/0 0165 e n 1 7/0 0172
Bela stin gja ar/t ijd v ak
2012 e n 2 013
Bro ndo cum en te n
Gere ch tsh of A m ste rd am 2 9 m ei 2 018, n rs. 1 7/0 0165 e n 1 7/0 0172
Tre fw oord en
versc h oonbare t e rm ijn oversc h rijd in g
Wetsa rtik ele n
Awb
AW R – a rt. 1 0a
Aute ur
mr. M .H .W .N .
Lam mers
[1 ]
Public atie datu m N TFR
27-9 -2 018
Afle v erin gsn um mer
39
Rubrie k
Form eel b ela stin gre ch t
ECLI
ECLI:N L:G H AM S:2 018:1 694
Sam en va ttin g
B ela n gh eb ben de h eeft s u pple tie s o m zetb ela stin g in ged ie n d v oor d e ja re n 2 012 e n 2 013. D e in sp ecte u r h eeft d e s u pple tie s
aan gem erk t a ls e en b ezw aar te gen d e a an gif te 2 012 e n n ah effin gsa an sla g 2 013. D e in sp ecte u r h eeft d e b ezw aars c h rif te n n ie t-
ontv an kelij k v erk la ard e n d e s u pple tie aan gif te n in b eh an delin g g en om en a ls e en v erz o ek o m a m bts h alv e v erm in derin g. D e in sp ecte u r
heeft d it v erz o ek a fg ew ezen . H et h of is m et R ech tb an k N oord -H olla n d v an o ord eel d at d e in sp ecte u r d e b ezw are n te re ch t n ie t-
ontv an kelij k h eeft v erk la ard . H etg een b ela n gh eb ben de d aarte gen h eeft in geb ra ch t, n am elij k d at te rm ij n overs c h rij d in g h et g ev olg is
van f in an cië le , m aats c h ap pelij k e e n p ers o onlij k e o m sta n dig h ed en , d oet d aara an n ie t a f. H et h of o ord eelt d at a rt. 1 0a A W R, n och
en ig e a n dere w ette lij k e b ep alin g v oors c h rij f t d at o p e en s u pple tie w ord t b eslis t b ij v oor b ezw aar v atb are b esc h ik kin g. V erd er h eeft
bela n gh eb ben de n og g este ld d at n u d e te la at in ged ie n de b ezw aars c h rif te n z ij n b eh an deld a ls v erz o ek en o m a m bts h alv e
verm in derin g, d e in sp ecte u r o p d eze v erz o ek en h ad b eh ore n te b eslis se n b ij v oor b ezw aar v atb are b esc h ik kin g. O ok d eze s te llin g
w ord t v erw orp en , o m dat d eze g een s te u n v in dt in h et r e ch t.
(H oger b ero ep o ngegro nd.)
Com men ta ar
In d eze z aak lo opt d e b ela stin gp lic h tig e te gen h et g eslo te n s y ste em v an r e ch ts m id dele n a an o m dat z ij n v erz o ek s le ch ts in d e
am bts h alv e s fe er w ord t b eh an deld . D e r e d en d aarv oor is d at e en s u pple tie d ie le id t to t e en te b eta le n b ed ra g w ord t a fg ew ik keld m et
een n ah effin gsa an sla g, te rw ij l e en s u pple tie d ie le id t to t e en te ru ggav e in d e a m bts h alv e s fe er w ord t a fg ew ik keld . V an b ela n g d aarb ij
is d at te gen e en b eslis sin g v an e en in sp ecte u r o p e en v erz o ek o m a m bts h alv e v erm in derin g g een f is c aal r e ch ts m id del o pen sta at,
te rw ij l d it b ij e en n ah effin gsa an sla g w él h et g ev al is . D e v ra ag is o f d it o nders c h eid w el z o te re ch t is e n o f d e c iv ie le r e ch te r in e en
derg elij k g ev al d e e n ig e u it w eg z o u m oete n z ij n .
H et n atio nale s y ste em k an in d erg elij k e g ev alle n e rv oor z o rg en d at h et e en b ela stin gp lic h tig e u it e rs t m oeilij k o f z elf s o nm ogelij k
w ord t g em aak t o m r e ch te n d ie k unnen w ord en o ntle en d a an h et U nie re ch t u it te o efe n en . D it is in s tr ij d m et h et b egin se l v an
doelt r e ffe n dheid ( o ok w el e ffe ctiv it e it s b egin se l) . H et m oet v oor e en b ela stin gp lic h tig e n am elij k m ogelij k z ij n o m d aad w erk elij k e n
bin nen e en r e d elij k e te rm ij n e en r e ch t o p te ru ggaaf te k rij g en in gev al in s tr ij d m et h et u nie re ch t ( te v eel) b ela stin g is b eta ald . H ela as
besta at e r in N ed erla n d in d erg elij k e g ev alle n g een a lg em en e p ro ced ure v oor te ru gb eta lin gen e n is d e b ela stin gp lic h tig e d us
aan gew ezen o p e en a m bts h alv e v erm in derin g o f te ru ggav e in gev olg e a rt. 6 5 A W R. G ev olg : d e to egan g to t d e f is c ale r e ch te r is in
m ij n o gen te n o nre ch te n ie t m ogelij k . I k m een d at h et g eslo te n s te ls e l v an r e ch ts m id dele n m et h et U nie re ch t a l is a ch te rh aald . T ij d
voor v era n derin g?
[1 ]
Mr. M .H .W .N . L am mers is a d vocaat b ij J a eger a d vocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .
NAAR B O VEN
Bro n:
http :/ /w ww.n dfr.n l/ lin k/N TFR 2018-2 205
Datu m : 4 -1 0-2 018 1 2:1 1:5 9
«

Alle r e ch te n v oorb eh ouden . A lle a u te u rs re ch te n e n d ata b an kre ch te n v an d eze t e kst w ord en u it d ru kkelijk v oorb eh ouden . D eze r e ch te n b eru ste n b ij S du U it g ev ers .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v erv eelv oudig d, o pgesla g en in e en g eau to m atis eerd g eg ev en sb esta n d o f o pen baar g em aakt in e n ig e v orm o f o p e n ig e w ijz e , h etz ij
ele ktro nis ch ,m ech an is ch , d oor f o to ko pie ën , o pnam en o f e n ig e a n dere m an ie r, z o nder v oora fg aan de s ch rif te lijk e t o este m min g v an d e u it g ev er.
All r ig hts r e serv ed . N o p art o f t h is p ublic atio n m ay b e r e p ro duced , s to re d in a r e trie v al s y ste m , o r t ra n sm it te d in a n y f o rm o r b y a n y m ean s, e le ctro nic , m ech an ic al, p hoto co pyin g,
re co rd in g o r o th erw is e, w it h out t h e p ublis h er’s p rio r c o nsen t.
Dit bericht werd geplaatst in: Commentaren

Stuur een reactie naar de auteur