Betekeningskosten van dwangbevel inzake aanslag leges terecht in rekening gebracht

Samenvatting

Wegens de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van twee woningen is aan belanghebbende op 3 januari 2013 eenaanslag leges van € 17.082,15 opgelegd. Belanghebbende heeft tijdig bezwaar gemaakt en heeft de aanslag niet betaald. Op 20 maart2013 heeft de ontvanger van de gemeente Dantumadiel een dwangbevel uitgereikt, waarbij € 1.172 aan betekeningskosten in rekeningzijn gebracht. De rechtbank stelt vast dat belanghebbende weliswaar heeft aangekondigd de aanslag niet terstond te zullen betalen, maar dat hij geen verzoek tot uitstel van betaling heeft gedaan. Belanghebbende wist of heeft redelijkerwijs moeten weten waarop deaanslag zag. Nu belanghebbende geen uitstel van betaling heeft gevraagd, de ontvanger geen uitstel heeft verleend en belanghebbendeis aangemaand tot betaling, zijn volgens de rechtbank de betekeningskosten terecht in rekening gebracht.
(Beroep ongegrond.)

Commentaar

Art. 7 Kw.Inv.Rb. biedt een belastingplichtige de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de in rekening gebrachte kosten vanvervolging (incasseren belastingschuld). Deze wet is niet van toepassing op de invordering van heffingen van lokale overheden. Dieoverheden hebben hiervoor allemaal afzonderlijk beleidsregels opgesteld. De kern van die beleidsregels komt overeen met de kern vande Kostenwet invordering rijksbelastingen.
Deze belastingplichtige heeft de mogelijkheid benut om bezwaar te maken en beroep in te stellen tegen de in rekening gebrachtekosten van betekening. Ter ondersteuning van deze rechtsmiddelen voert de belastingplichtige aan dat bezwaar is gemaakt tegen deaanslag leges.
Voor rijksbelastingen is op dit punt helder beleid aanwezig in de Leidraad invordering 2008. Paragraaf 25.2.2 van deze leidraadbepaalt dat een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de belastingaanslag geldt als een verzoek om uitstel van betaling. Voor lokaleoverheden geldt echter weer dat de Leidraad invordering 2008 niet op hen van toepassing is. Elke lokale overheid heeft weer haareigen beleid op dit punt gemaakt. Voor de gemeente Dantumadiel geldt dat dit beleid anders is dan het beleid in de Leidraadinvordering 2008. Om in aanmerking te komen voor uitstel van betaling moet een apart verzoek worden ingediend. Het bezwaarschriftdient niet als zodanig. Ook de passage in het bezwaarschrift dat de aanslag leges pas betaald wordt als de gemeente aan de wettelijkevereisten van transparantie en onderbouwing heeft voldaan, wordt niet als zodanig opgevat. Omdat geen afzonderlijk verzoek om uitstelvan betaling is ingediend, beslist Rechtbank Noord-Nederland dat de betekeningskosten terecht in rekening zijn gebracht.
Deze beslissing zorgt ervoor dat het voor een belastingplichtige noodzakelijk is om goed te beoordelen met welke ‘overheid’ hij temaken heeft. De rijksoverheid is op dit punt coulanter dan de lokale overheid. Aan de andere kant zou een belastingplichtige ook mogenverwachten dat de overheid in Nederland dezelfde maatstaven hanteert. Wellicht een kans voor de lokale overheden om dit ‘gat’ tedichten.

[1] Mr. M.H.W.N. Lammers is advocaat bij Jaeger advocaten-belastingkundigen te Amsterdam.

Bron: http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-1657
Datum: 25-4-2016 13:17:59

Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur