Check de carry-back!

 Verliezen tot en met 2006 vallen onder de oude regels2. Bij achterwaart-se verliesverrekening over de jaren tot en met 2006 is het zaak te controleren of de inspecteur de oude regels heeft toegepast en even zovele carry-backbe- rekenbarejarenzijn.Heeftdeinspecteur onverhooptalleenhetmeestrecentejaar verrekend, dan kunt u alsnog om verre-kening van de andere jaren verzoeken. De timing alsmede de motivering van hetverzoekkandaarbijvanbelangzijn. Beperking verliesverrekening Om de Nederlandse concurrentieposi-tie te verbeteren heeft de wetgever met ingang van 2007 het tarief voor de ven-nootschapsbelasting verlaagd. Die ver-laging wordt gedeeltelijk gefinancierd door beperking van de verliesverreke-ning. Niet alleen de achterwaartse ver-rekening is beperkt, maar ook de voor-waartse. Waar verliezen tot en met 2006 onbeperkt voorwaarts verrekend kon-den worden, kan dat vanaf 2007 alleen nog met winsten uit de volgende negen jaren. Overgangsrecht bepaalt dat alle zen tot en met 31 december 2011 verre-kend kunnen worden, daarna verdam-pen verliezen uit 2002 of eerder3. De effecten voor de voorwaartse verliesver-rekening zijn derhalve pas voelbaar van-af 2012. De verliezen uit 2003 tot en met 2006 kunnen negen jaren voorwaarts verrekend worden4. Potentieel verdam- pende verliezen kunnen door vervroeg- de winstneming zoveel mogelijk benut worden. Tref hiertoe wel tijdig maatre-gelen om niet in discussies over plotse-linge stelselwijzigingen te raken. Inbreuk op totaalwinstbegrip ning maakt inbreuk op het totaalwinst-begrip. Het totaalwinstbegrip houdt in dat de volledig door een onderneming gedurende haar bestaan behaalde winst in de belastingheffing moet worden be-trokken5. Door de beperking van de ver-liesverrekeningsmogelijkheden kan een onderneming voor meer belast worden dan de totale winst. De regering vindt de inbreuk op het totaalwinstbegrip ge-rechtvaardigd op basis van budgettaire effecten6. Achterwaartse verliesverrekening wordt een verlies verrekend met een eer-dere winst en wordt de aanslag over het winstjaar verminderd7. De zogenoemde carry-backbeschikking wordt gelijktij-dig met de nihilaanslag/verliesbeschik-king over het verliesjaar vastgesteld, zij het in een aparte beschikking. Bij verre-kening met meerdere jaren ontvangt u even zovele carry-backbeschikkingen. Belastingconsulenten die gebruik ma-ken van de uitstelregeling zullen veelal in 2007 en 2008 de aangiften vennoot-schapsbelasting over 2005 respectieve-lijk 2006 opstellen en indienen. Voor wat betreft de achterwaartse verliesver-rekening gelden voor die jaren nog de oude regels. In 2008 zullen echter ook al aangiften 2007 worden ingediend, waarvoor de nieuwe regels gelden. Een vergissing door de inspecteur ten aan-zien van de toepasselijke regels is zo gemaakt. U zou hierop kunnen antici-peren door voorafgaande aan de defini- tieve aanslag om een voorlopige carry- schikkingen heeft vastgesteld als er ver-De beperking van de verliesverreke-backbeschikking te verzoeken, waarin u een berekening volgens de oude regels opneemt8. Dit vergroot de kans dat de carry-back juist tot stand komt. Mocht de inspecteur onverhoopt de verkeerde regels toepassen, dan kan het verstan-dig zijn stil te staan bij de te volgen stra-tegie om dit te herstellen. www.accountancynieuws.nl20 april 2007 nr 8 Accountancynieuws belastingen Na gewijzigd tarief Vpb: Metingangvan2007zijnderegelsvoorverliesverrekeninggewijzigd. Waar verliezen in de vennootschapsbelasting tot en met 2006 verre- kend konden worden met winsten uit de voorafgaande drie jaren, kan dat vanaf 2007 alleen nog met winst uit het voorgaande jaar1. Een voorbeeld een onderneming lijdt in 2005 een verlies van € 200.000. in 2004, 2003 en 2002 bedroegen de win-sten € 100.000, € 50.000 respectie-velijk € 75.000. Als de inspecteur het verlies uit 2005 onverhoopt alleen verrekent met de winst uit 2004, volgt over 2004 een nihilaan-slag en resteert er nog € 100.000 aan voorwaarts te verrekenen ver- liezen. Gelijktijdig met de aanslag ultimo 2006 nog niet verrekende verlie-Bij achterwaartse verliesverrekening2005 volgt een carry-backbeschik- king 2004 voor de verrekening van € 100.000. er ontbreken twee carry-backbeschikkingen: namelijk die over 2002 voor € 75.000 en die over 2003 voor € 50.000. De carry-back-beschikking over 2004 had boven-dien € 75.000 moeten zijn in plaats van € 100.000. Check de carry-back! Esther Huiskers-Stoop ‘De verlaging van het Vpb-tarief wordt gedeeltelijk gefinancierd door beperking van de verliesverrekening.’ 1 Voor gebroken boekjaren gelden de nieuwe regels vanaf boekjaar 2007/2008. 2 Wetsvoorstel 30 572, eK C, vergaderjaar 2006/2007, p.58. 3 Art. Viii overgangsrecht Wet Vpb. 4 Wetsvoorstel 30 572, tK 8, vergaderjaar 2005-2006, p. 58. 5 Wetsvoorstel 30 572, eK 8, 20 november 2006, p. 323. 6 Wetsvoorstel 30 572, eK C, vergaderjaar 2006-2007, p. 31 en 32. 7 Art. 21 Wet Vpb. 8 Art. 3 Uitv.besch. Wet Vpb. 9 Hr 6 oktober 1999, BnB 1999/401 en Hr 16 december 2005, V-n 2006/5.7. 10Art. 21, lid 2 juncto art. 20 Wet Vpb. 11Art. 16, lid 5, AWr. De navorderingstermijn moet worden verlengd met verleend uitstel voor indiening van de aangifte. 12Art. 16, lid 1, AWr. 13Art. 21, lid 2, Wet Vpb. Accountancynieuws 20 april 2007 nr 8www.accountancynieuws.nl belastingen Wat gaat u doen? Het heeft geen zin om in bezwaar te gaan tegen de nihilaan-slag/verliesbeschikking over het verlies-jaar 2005. Het verlies over 2005 is juist vastgesteld. Daarnaast heeft het geen zin om in bezwaar te gaan tegen een nihilaanslag omdat dit niet kan leiden tot een gunstiger resultaat en derhalve heeft u bij een dergelijk bezwaar geen belang9. Ook heeft het geen zin om in bezwaar te gaan tegen de carry-backbe-schikking 2004. Hoewel deze op zich voorbezwaarvatbaaris10,heeftuookbij ditbezwaargeenbelangomdatereerder teveelisverrekenddanteweinig. Het heeft wel zin om de inspecteur te verzoeken om alsnog de ontbrekende carry-backbeschikkingen vast te stel-len. In beginsel staat hier geen termijn voor. In het verzoek motiveert u waar-om de oude regels van toepassing zijn en dat u graag over 2002 en 2003 nog carry-backbeschikkingen wenst te ont-vangen. Het kan ook zin hebben om niet zelf te motiveren waarom de oude regels van toepassing zijn, maar om de inspecteur te verzoeken om na te gaan of de carry-back juist tot stand is geko-men, omdat u meent dat de oude regels moeten worden toegepast. Het is im-mers aan de inspecteur om de regels juist toe te passen. Reactie inspecteur De reactie van de inspecteur kan tweeër-lei zijn; de inspecteur meent dat de car-ry-back niet juist tot stand is gekomen en gaat dat alsnog regelen, of hij meent datdecarry-backweljuisttotstandisge-komen en gaat niet op het verzoek in. In het laatste geval kan het de moeite lo-nen – mits u dat ethisch niet bezwaarlijk vindt – om te wachten totdat de vermin-derde aanslag over 2004 onherroepelijk is komen vast te staan. De inspecteur heeft in beginsel vijf jaar na afloop van 2004 de tijd om terzake van een onjuiste verliesverrekening na te vorderen11. Na hetverstrijkenvandietermijnverzoektu de inspecteur nogmaals – maar dan ge-motiveerd – om de carry-backbeschik-kingenover2002en2003vasttestellen. Dat de aanslag over 2004 onherroepe- lijk vaststaat, betekent dat de eerdere verliesverrekening van € 100.000 niet meer ongedaan kan worden gemaakt. De inspecteur is daarentegen nog wel gehouden de carry-backbeschikkingen over 2002 en 2003 vast te stellen. De in-specteur zal de te veel verrekende verlie-zen willen navorderen maar daarvoor is inmiddels de termijn verstreken. Zelfs al zou de termijn niet verstreken zijn, dan nog zou de inspecteur zich niet met vrucht op navordering kunnen beroe-pen, omdat het daarvoor vereiste nieu-we feit ontbreekt en belastingplichtige ook niet verweten kan worden te kwa-der trouw te zijn geweest12. Een nieuw feit ontbreekt omdat het om rechtstoe-passing gaat en alle feiten bovendien al bekend waren. Daarnaast zou een ver-wijt van kwade trouw niet op zijn plaats zijn, integendeel: de belastingplichtige heeft de inspecteur zelfs nog gezegd dat de oude regels van toepassing waren. Beslist de inspecteur niettemin afwij-zend op het verzoek om carry-backbe-schikkingen 2002 en 2003 vast te stel-len, dan kunt u tegen de afwijzing een bezwaarschrift indienen op grond dat de verliesverrekeningsregels niet juist zijn toegepast13. Bij dit bezwaar heeft u wel belang, omdat de aanslagen over 2002 en 2003 na verliesverrekening ver-minderen en dat in het voordeel van be-lastingplichtige is. Effect De totale verliesverrekening in dit voor-beeld bedraagt uiteindelijk € 225.000, terwijl het verlies over 2005 slechts € 200.000 bedroeg. Er verdampen hier dus geen verliezen, integendeel. Ook dit vormt een inbreuk op het totaal-winstbegrip, maar dan in het voordeel van de belastingplichtige. Maar stel je eens voor dat het hier niet om € 25.000 zou gaan maar er nog een paar nullen achter zouden staan en dat dit voor-beeld geen uitzondering is maar vaker voorkomt. Dan zou de door de regering beoogde financiering ter compensatie van de tariefsverlaging nog wel eens in gedrang kunnen komen. Het is daarom niet alleen in het belang van de belas-tingplichtige dat de inspecteur de juiste regels toepast, maar ook in het belang van de schatkist. Check de carry-back! Voor verliesjaren tot en met 2006 gel-den de oude verliesverrekeningsregels en kunnen verliezen tot drie jaren wor-den teruggewenteld. Mocht de inspec-teur onverhoopt de nieuwe regels toe-passen, en slechts één jaar verrekenen, verzoek de inspecteur dan alsnog om carry-backbeschikkingen voor de ont-brekende jaren. De timing alsmede de motivering van het verzoek kan daar-bij van belang zijn. Het is in de eerste plaats aan de inspecteur om de regels juist toe te passen. Wordt een onjuiste toepassing niet tijdig hersteld, dan kan het nog wel eens zo zijn dat er geen ver-liezen verdampen maar juist ontstaan. Kortom: check de carry-back en beoor-deel welke strategie in het voorkomen-de geval de gewenste uitkomst biedt. An Mr. e.A.M. Huiskers-Stoop, verbonden aan Jaeger Advocaten-belastingkundigen. ‘De beperking van de verliesverrekening maakt inbreuk op het totaalwinstbegrip.’
Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur