Exploitant Chinees-Indisch restaurant schendt administratieplicht: informatiebeschikking is terecht

 NTFR2015/2638 ExploitantChinees-Indisch restaurant schendtadministratieplicht: informatiebeschikking is terecht Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden25augustus2015,nr.14/01090 Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen Auteur 2007 -2011Brondocument AWR-art. 52 AWR-art. 52a AWR-art. 25 mr. M.H.W.N. Lammers ECLI ECLI:NL:GHARL:2015:6338 Samenvatting Belanghebbende dreefinde vorm vaneeneenmanszaak eenChinees-Indischrestaurant.Naar aanleiding vande bevindingenvaneen bijbelanghebbende in2013 ingesteld boekenonderzoek,heeftde inspecteur de conclusie getrokkendatbelanghebbende de administratieplichtheeftgeschonden.Daarom heefthijde onderhavige informatiebeschikking vastgesteld.Volgens hethofis dat terecht.Belanghebbende heeftnamelijk onder meer geensluitende kas- envoorraadadministratie bijgehouden,bestelbonnenniet bewaard,de logboekennietbewaard engeenpersoneelslijstenmeturenadministratie bijgehouden.Deze schending vande administratieplichtis volgens hethofdusdanig ernstig datde sanctie vanomkering enverzwaring op haar plaats is.Nude schending vande administratieplichtnietmeer kanwordenhersteld,geefthethofbelanghebbende geennieuwe termijnom alsnog aande wettelijke verplichting te voldoen. (Hoger beroep ongegrond.) Commentaar Op 1 juli 2011 is art.52a AWRinwerking getreden.Ditartikelverplichtde inspecteur infeite eeninformatiebeschikking afte geven indienhijgebruik wilmakenvande omkering enverzwaring vande bewijslastwegens schending vande administratie- en/of inlichtingenplicht.Ditartikelis ingevoerd om de rechtsbescherming vande belastingplichtige te verbeteren.De belastingplichtige heeft namelijk de mogelijkheid om bezwaar,beroep,hoger beroep enberoep incassatie inte stellentegende informatiebeschikking.De jurisprudentie laatziendatbelastingplichtigenvandeze mogelijkheid veelvuldig gebruikmaken.Zo ook indeze zaak. Als eenbelastingplichtige opkomttegeneeninformatiebeschikking,moetende volgende vragenbeoordeeld worden:(i) Is sprake van eenschending vande informatie- en/ofadministratieplichten/ofbewaarplicht? (ii) Rechtvaardigtde schending de omkering en verzwaring vande bewijslast? Art.52 AWRbepaaltdateenondernemer alle gegevens bewaartdie vanbelang zijnvoor de belastingheffing enwelop zo’nmanier datcontrole door de inspecteur binneneenredelijke termijnmogelijk is.Over de omvang vande gegevens die moetenwordenbewaard,is de nodige jurisprudentie voorhanden.InHR21 maart2008,nr.43.966,NTFR2008/617 is geoordeeld datals eenondernemer gebruikmaaktvaneengeautomatiseerd bestel- enkassasysteem.de ingevoerde detailgegevens indatsysteem moetenwordenbewaard als deze gegevens voor de belastingheffing vanbelang kunnenzijn.InHR26 juni 2015,nr. 13/04127,NTFR2015/2074 heeftde Hoge Raad ditoordeelverduidelijkt.Ineengeautomatiseerd bestel- enkassasysteem vallende ingevoerde detailgegevens inbeginselonder de bewaarplicht.De redendaarvoor is datde inspecteur aande hand vandeze gegevens de volledigheid vande omzetverantwoording kanbeoordelen,zodatdeze gegevens vanbelang zijnvoor de belastingheffing.Vandeze hoofdregelkanwordenafgeweken,aldus de Hoge Raad,als de administratie voldoende andere gegevens bevatdie eenafdoende controle vande omzetverantwoording binneneenredelijke termijnmogelijk maakt. Aande hand vandittoetsingskader heefthethofde administratie vanhetChinees-Indische restaurantbeoordeeld.Hethofkomtdaarbij tothetoordeeldatde administratie nietvoldoetaande eisenvande wetomdat 1 eensluitende kas- envoorraadadministratie ontbreekt, 2 bestelbonnennietwordenbewaard, 3 logboekennietwordenbewaard en 4 geenpersoneelslijstenmeturenadministratie zijnbijgehouden. Hethofoordeeltdanook datde administratie- enbewaarplichtis geschonden.De volgende vraag die hethofmoetbeoordelen,is of deze schending ernstig genoeg is om de omkering enverzwaring vande bewijslastte rechtvaardigen.Hethofoordeeltdatdithetgeval is.Daarbijneemthethofinogenschouwdatprimaire bescheiden,logboekverslagen,eenvoorraadadministratie ontbrekenende kasadministratie gebrekkig is. Art.27e,lid 2,AWRbepaaltdatals het(hoger) beroep tegeneeninformatiebeschikking ongegrond wordtverklaard,de belastingplichtige eentermijnmoetkrijgenom alsnog zijnverplichtingenna te komen.Hethofoordeeltdathetindeze zaak geenzin heeftom de belastingplichtige alsnog eentermijnte gunnen.De administratieplichtis geschonden,endie schending kan,aldus hethof, nietongedaanwordengemaakt. Navraag leertdattegende beslissing vanhethofgeenberoep incassatie is ingesteld.Datbetekentdatbijde inhoudelijke behandeling vande belastingaanslagende belastingplichtige ineennadelige bewijspositie komtte verkeren.De belastingplichtige zalineen procedure tegendie aanslagenovertuigend moetenaantonendateninhoeverre de belastingaanslag (eneventueelde uitspraak op bezwaar) onjuistis. [1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam. Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-2638 Datum:25-4-2016 15:27:23 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.
Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur