Forens is beroepsgerechtigd ook al is de aanslag forensenbelasting aan exploitant recreatieterrein opgelegd

 NTFR2016/981 Forens is beroepsgerechtigd ook alis de aanslag forensenbelasting aan exploitantrecreatieterrein opgelegd Gerechtshof ’s-Hertogenbosch07januari2016,nr.14/00807 Tegendezeuitspraak is cassatieaangetekend(16/00496) Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden Wetsartikelen Auteur 2011Brondocument convenant, leemte, procesbelang, rechtsbescherming, vermogensbestanddeel AWR-art. 26a AWR-art. 64 Gem.w.-art. 223 mr. M.H.W.N. Lammers ECLI ECLI:NL:GHSHE:2016:10 Samenvatting Belanghebbende is eigenaar vaneenstacaravanop eenrecreatieterreinenis belastingplichtig voor de forensenbelasting.De gemeente heeftervoor gekozenom de forensenbelasting nietvande eigenlijke belastingplichtigenzoals belanghebbende te heffen, maar vande exploitantvanhetrecreatieterrein.Daartoe heeftde gemeente op grond vanart.64 AWReenconvenantgeslotenmetdie exploitant.De exploitantberekenthetdeelvande aanhaar opgelegde belastingaanslagendatop belanghebbende betrekking heeft, door aanbelanghebbende.Belanghebbende verzetzichhiertegen.Over de materiële belastingschuld is geengeschil.Tussenpartijenis onder meer ingeschilofbelanghebbende als beroepsgerechtigde ingevolge art.26a,lid 2,AWRkanwordenaangemerkt.Volgens het hofis belanghebbende bijstrikte wetstoepassing nietberoepsgerechtigd,maar moetbelanghebbende desalnietteminals beroepsgerechtigde wordenaangemerktteneinde te voorkomendatzicheenongewensttekortinde rechtsbescherming zouvoordoen. Hethofbaseertzichhierbijop HR14 juli 2000,nr.34.578,NTFR2000/1080.Hethofverwerptook hetbetoog vande heffingsambtenaar datbelanghebbende geenprocesbelang zouhebben.Hetstaatbelanghebbende vrijzijnbezwaar en/ofberoep te beperkentotlouter de vorm waarinde belastingheffing inhetonderhavige gevalis geformaliseerd.Hethofachtde wijze waarop inhetonderhavige geval forensenbelasting is gehevennietonrechtmatig.Art.64 AWRverschafteenwettelijke grondslag voor de belastingaanslagen.Ten overvloede overweegthethofdatde toepassing vandie bepaling niettotgevolg lijktte hebbendatop belanghebbende enige betalingsverplichting komtte rusten.Hijis immers zelfnietals zodanig inde heffing vande forensenbelasting betrokkenenhijis geen partijbijhetconvenanttussende gemeente ende exploitant.Eenbindend oordeeldienaangaande behoortechter totde bevoegdheid vande burgerlijke rechter. (Hoger beroep gegrond.) Commentaar Inhetbelastingrechtis inart.26a AWRzeer specifiek bepaald wie beroep kaninstellenbijde rechtbank.Inlid 1 vanditartikelis deze bevoegdheid gegevenaan(i) de belanghebbende aanwie de belastingaanslag is opgelegd,(ii) de belanghebbende die de belasting op aangifte heeftvoldaanofafgedragenofvanwie de belasting is ingehoudenen(iii) degene totwie de voor bezwaar vatbare beschikking zichricht.Omdatdeze opsomming inde praktijk nietalle belanghebbendendekte,is inlid 2 eenverruiming vanhetbegrip ‘belanghebbende’ opgenomen.Op grond hiervankanhetberoep mede wordeningesteld door degene vanwie inkomens- of vermogensbestanddelenzijnbegrepeninhetvoorwerp vande belasting waarop de belastingaanslag ofde voor bezwaar vatbare beschikking betrekking heeft.De redenvoor deze laatste categorie is hetbiedenvaneenrechtsingang aandegene (de derde) voor wie uitde belastingaanslag eenbetalingsverplichting voortvloeit. Indeze zaak was ingeschilofdegene die bezwaar/beroep had gemaaktdaartoe ook gerechtigd was.Daarbijis vanbelang datdeze persoonnietdegene is geweestdie de belastingaanslag heeftontvangen,maar weldegene is die infeite de betreffende belasting (forensenbelasting) moetbetalen.De ‘belanghebbende’ indeze zaak voldoetdus nietaande eisenvanart.26a AWRom als een ‘echte’ belanghebbende te kwalificeren.Rechtbank Zeeland-WestBrabant(4 juli 2014,nr.13/360,NTFR2014/2437) enHofDenBosch verschillenvervolgens vanoordeelover de vraag ofdeze ‘belanghebbende’ danwelvoldoetaande eisenvanart.26a,lid 2,AWR.De rechtbank is vanoordeeldatde belanghebbende onder ditartikelmoetwordengeschaard.Hetgerechtshofdaarentegenoordeeltdat uitde totstandkomingsgeschiedenis vanart.26a,lid 2,AWRvolgtdatbelanghebbende nietonder ditwetsartikelvaltendus infeite niet kwalificeertals belanghebbende.Datzoubetekenendatdeze persooninkwestie de heffing vande forensenbelasting nietter discussie kanstellen.Die conclusie is voor hethofte fors.Om die redengaathethofop zoek naar eenmogelijkheid om deze persoontoch ‘beroepsgerechtigd’ te maken.Die oplossing vindthethofineenanaloge uitleg vanHR14 juli 2000,nr.34.578,NTFR2000/1080.Indit arrestoverwoog de Hoge Raad datde gebruiker vaneenleaseauto,die inditgevalparkeerbelasting was verschuldigd,de heffing van deze parkeerbelasting konaanvechten,ook alstond de naheffingsaanslag op naam vande leasemaatschappij.Hetgerechtshofis van oordeeldatdie situatie vergelijkbaar is metde onderhavige situatie waarinde aanslag forensenbelasting is opgelegd aande exploitant vanhetrecreatieterrein,maar waarbijde eigenaar vande stacaravaninfeite de betreffende forensenbelasting moetvoldoen.Daarmee creëerthethofmijns inziens terechteenrechtsingang voor deze ‘belanghebbende’.Ditlevertvoor de ‘belanghebbende’ echter een pyrrusoverwinning op omdathethofvervolgens oordeeltdatde forensenbelasting terechtennaar hetjuiste bedrag is geheven. Opmerkelijk is de suggestie die hethofinr.o.4.19 aande ‘belanghebbende’ doet.Hethof‘adviseert’ de ‘belanghebbende’ om de forensenbelasting maar niette betalenaande exploitantvanhetrecreatieterreinomdathijdaartoe nietzouzijngehouden.Ofde exploitantdeze visie vanhethofook deelt,valtte betwijfelen.Mogelijkerwijs zalhijde betaling vanhetbedrag vande forensenbelasting bijde ‘belanghebbende’ afdwingenineenciviele procedure. [1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam. Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2016-981 Datum:28-4-2016 13:26:56 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.
Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur