Geen matiging van forfaitaire kostenvergoeding hoorzitting bezwaar.

Nederla n ds T ijd sch rift v o or F is ca al R ech t 2 018/2 73
Geen m atig in g v an f o rfa it a ir e k oste n verg oedin g h oorzit tin g b ezw aar; G ere ch ts h of ’s –
Herto gen bosch , n r. 1 5/0 1350
Bela stin gja ar/t ijd v ak
2014
Bro ndo cum en te n
Gere ch tsh of ’ s-H erto gen bo sc h 1 6 n ovem ber 2 017, n r. 1 5/0 1350
Tre fw oord en
sa m en han g, b ijz o ndere o m sta n dig h eden , p un te n sy ste em
Wetsa rtik ele n
Awb
BPB – a rt. 2
Aute ur
mr. M .H .W .N .
Lam mers
[1 ]
Public atie datu m N TFR
1-2 -2 018
Afle v erin gsn um mer
5
ECLI
ECLI:N L:G H SH E:2 017:4 893
Sam en va ttin g
E en g em ach tig d e h eeft v oor d iv ers e c lië n te n , w aaro nder b ela n gh eb ben de, b ezw aars c h rif te n te gen d e a an h en g egev en W OZ-
besc h ik kin gen in ged ie n d. D e b ezw aars c h rif te n b etr e ffe n in to ta al 3 62 W OZ-b esc h ik kin gen v an n ie t- w onin gen e n v ers c h ille n de
so orte n e n ty pen w onin gen . I n d eze z ak en h eb ben , v erd eeld o ver z es d agen , h oorz it tin gen p la ats g ev onden . H et b ezw aar in d e z aak
van b ela n gh eb ben de is g egro nd v erk la ard . B ij d e u it s p ra ak o p b ezw aar h eeft d e h effin gsa m bte n aar e en k oste n verg o ed in g to egek en d
van €  2 44 v oor h et in die n en v an h et b ezw aars c h rif t e n €  3 0 v oor d e h oorz it tin g. D e r e ch tb an k h eeft d e v erg o ed in g v oor d e
hoorz it tin g o p h et f o rfa it a ir e b ed ra g v an €  2 44 g este ld . D e h effin gsa m bte n aar g aat in h oger b ero ep e n s te lt z ic h n ad er o p h et
sta n dpunt d at d e k oste n verg o ed in g b etr e ffe n de d e h oorz it tin g €  1 25 ( 3 0 m in ute n o p b asis v an e en u urta rie f v an €  2 50) d ie n t te
bed ra gen . H et h of o ord eelt d at e r g een r e d en en z ij n o m a f te w ij k en v an h et f o rfa it a ir e b ed ra g v an €  2 44 v oor d e h oorz it tin g. D e
vers c h ille n de z ak en v erto nen g een o f o nvold oen de ( in houdelij k e) s a m en han g, w aard oor d e m et b etr e k kin g to t d e h oorz it tin g
verric h te w erk zaam hed en v an d e g em ach tig d e v an b ela n gh eb ben de g een u nif o rm k ara k te r h eb ben g eh ad e n z ij n a fg este m d o p d e
bij z o nderh ed en v an e lk e z aak . D e g em ach tig d e h eeft g em otiv eerd u it e en gezet d at h et m et d e h oorz it tin g g em oeid e tij d sb esla g v eel
gro te r is g ew eest d an d e 3 0 m in ute n w aarv an d e h effin gsa m bte n aar is u it g egaan . H et h of a ch t v oorts a an nem elij k d at v oor e lk e z aak
m et h et o og o p d e te h ouden h oorz it tin g s u bsta n tië le v oorb ere id in gsw erk zaam hed en z u lle n z ij n v erric h t. I n d e g egev en
om sta n dig h ed en d ie n t v olg en s h et h of n ie t te w ord en a fg ew ek en v an h et f o rfa it a ir e s y ste em e n h eeft d e r e ch tb an k te re ch t e en
verg o ed in g v an €  2 44 v oor d e h oorz it tin g to egek en d. H et h of v oegt d aar n og a an to e d at, g ele t o p h et d oor g em ach tig d e g este ld e
tij d sb esla g b etr e ffe n de d e h oorz it tin g ( v oorb ere id in g 4 5 m in ute n to t 1 u ur, d e h oorz it tin g z elf e n d e n ab ew erk in g) e n g ele t o p h et
door d e h effin gsa m bte n aar a ls r e d elij k b este m peld u urta rie f v an €  2 50, in r e d elij k heid n ie t k an w ord en g ezegd d at m et d e f o rfa it a ir e
verg o ed in g v an €  2 44 a fb re u k w ord t g ed aan a an h et k ara k te r v an e en te gem oetk om in g in d e w erk elij k e k oste n . H et g elij k is a an
bela n gh eb ben de.
(H oger b ero ep o ngegro nd.)
Com men ta ar
H et b ela n g in d e o nderh av ig e p ro ced ure is g erin g, n am elij k h et f o rfa it a ir e b ed ra g v oor e en h oorz it tin g d at v olg en s h et B pb €  2 44
bed ra agt. H oew el d it b ed ra g a l e en f o oi is , w il d e h effin gsa m bte n aar h et b ed ra g n og v erd er o m la ag b re n gen . Z oals d e
heffin gsa m bte n aar o ok m oet w ete n , z al s le ch ts in b ij z o ndere o m sta n dig h ed en v an d e f o rfa it a ir e r e gelin g w ord en a fg ew ek en .
B ij z o ndere o m sta n dig h ed en d ie h ij d an w el a an nem elij k m oet m ak en . D at d oet d e h effin gsa m bte n aar n ie t e n d aard oor is h ij n u n ie t
alle en h et v olle d ig e f o rfa it a ir e b ed ra g v oor d e h oorz it tin g v ers c h uld ig d , m aar k rij g t h ij o ok n og e en s d e g rif fie re ch te n ( €  4 97) e n d e
koste n v an h et g ed in g in v erb an d m et d e o nderh av ig e p ro ced ure o m d e o re n ( €  2 47,5 0). K orto m , d e h effin gsa m bte n aar k rij g t e en
fo rs e d ek se l o p d e n eu s. I m mers , o ok d e r e ch tb an k z al h em a l to t d erg elij k e k oste n h eb ben v ero ord eeld . D e v ra ag is o f o ns
overb ela ste r e ch ts a p para at m et d eze k w estie s m oet w ord en b ela st. V an e en a d vocaat w ord t v erw ach t d at h ij e en g o ed e in sc h attin g
m aak t v an d e r is ic o ’s e n k an se n in e en p ro ced ure e n d at h ij /z ij n ie t te gen b ete r w ete n in p ro ced ure s a an gaat. E en d erg elij k e
verp lic h tin g z o u, w at m ij b etr e ft, o ok o p d e s c h ouders v an e en h effin gsa m bte n aar m ogen lig gen .
[1 ]
Mr. M .H .W .N . L am mers is a d vocaat b ij J a eger a d vocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .
NAAR B O VEN
Bro n:
http :/ /w ww.n dfr.n l/ lin k/N TFR 2018-2 73
«

Datu m : 2 -2 -2 018 1 4:2 5:1 8
Alle r e ch te n v oorb eh ouden . A lle a u te u rs re ch te n e n d ata b an kre ch te n v an d eze t e kst w ord en u it d ru kkelijk v oorb eh ouden . D eze r e ch te n b eru ste n b ij S du U it g ev ers .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v erv eelv oudig d, o pgesla g en in e en g eau to m atis eerd g eg ev en sb esta n d o f o pen baar g em aakt in e n ig e v orm o f o p e n ig e w ijz e , h etz ij
ele ktro nis ch ,m ech an is ch , d oor f o to ko pie ën , o pnam en o f e n ig e a n dere m an ie r, z o nder v oora fg aan de s ch rif te lijk e t o este m min g v an d e u it g ev er.
All r ig hts r e serv ed . N o p art o f t h is p ublic atio n m ay b e r e p ro duced , s to re d in a r e trie v al s y ste m , o r t ra n sm it te d in a n y f o rm o r b y a n y m ean s, e le ctro nic , m ech an ic al, p hoto co pyin g,
re co rd in g o r o th erw is e, w it h out t h e p ublis h er’s p rio r c o nsen t.

Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur