Geen procesbelang bij hogere aanslag

 NTFR2016/1080 Geen procesbelang bijhogere aanslag Rechtbank Zeeland-West-Brabant19januari2016,nr.14/6530 Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden Wetsartikelen Auteur 2011 en 2012Brondocument bestendige gedragslijn, incidenteel fiscaal voordeel, stelselwijziging, verliesverdamping, goed koopmansgebruik Wet IB 2001-art. 3.25 Wet VPB 1969-art. 21a mr. M.H.W.N. Lammers ECLI ECLI:NL:RBZWB:2016:210 Samenvatting Belanghebbende verhuurtonroerende zaken.In2012 heeftbelanghebbende eensinds februari 2011 leegstaande onroerende zaak verkocht,waarbijeenboekwinstis behaald van€ 81.605.In2013 doetbelanghebbende aangifte VPB 2011.Belanghebbende heeft daarinde waarde vande verkochte onroerende zaak opgewaardeerd met€ 81.605.Eendeelvande belastbare winstheeft belanghebbende verrekend metverliezenuit2001 en2002.De inspecteur heeftdeze winstneming in2011 nietgeaccepteerd.Hijheeft hetbelastbaar bedrag in2011 verlaagd totnihil,waardoor eendeelvande verliezenuitoude jarenis verdampt.De winstover 2012 heeftde inspecteur verhoogd met€ 81.605. Belanghebbende wildatde aanslag 2011 hoger wordtvastgesteld om zo te voorkomendatoude verliezenverdampen.De rechtbank oordeeltteneerste datbelanghebbende geenbelang heeftbijzijnberoep over de aanslag 2011.Belanghebbende kandoor zijnberoep namelijk nietineenbetere positie komendanwaar hijalinverkeert.Daarnaastis de rechter nietbevoegd de aanslag te verhogen.Ook als hetberoep zichtegende verliesverrekeningsbeschikking richt,is er geenbelang.De rechtbank onderkentweldatbelanghebbende eenbelang heeftgeletop hetgevaar vanverliesverdamping.Echter,hetkrijgenvanduidelijkheid op de vraag ofherwaardering mogelijk is,is onvoldoende voor eenprocesbelang in2011.Deze vraag kanimmers ook aande orde komeninde aanslag over 2012.Daarinis weleenbelang. De rechtbank oordeelttenaanzienvanhetjaar 2012 datgoed koopmansgebruik niettoelaatde onroerende zakendoor middelvaneen stelselwijziging te waarderentegenwerkelijke waarde.Inditgevalis redenvande stelselwijziging namelijk hetvoorkomenvaneen incidenteelfiscaalnadeel(verliesverdamping),hetgeenop éénlijnmoetwordengesteld methetbehalenvaneenincidenteelfiscaal voordeel.De omstandighedendie belanghebbende aanvoertvormengeenbijzondere omstandigheid die eenwijziging inde bestendige gedragslijnrechtvaardigt. (Beroep 2011 niet-ontvankelijk,beroep 2012 ongegrond.) Commentaar Op grond vanart.8:70 Awb kande belastingrechter hetberoep vaneenbelastingplichtige niet-ontvankelijk verklaren.De belastingrechter maaktvandeze mogelijkheid onder meer gebruik als de belastingplichtige geenprocesbelang (meer) heeft.Indeze zaak is de vraag ofde belastingplichtige voor hetjaar 2011 eenprocesbelang heeftbijhetinstellenvanhetberoep.De belastingplichtige wilindeze zaak een‘truc’ uithalenom ervoor te zorgendatzijnverliesverrekening nietverdampt.Deze ‘truc’ leidt onder de streep niettoteenander te betalenbedrag aanbelasting.Inbeide situaties (metofzonder volledige verliesverrekening) blijft sprake vaneennihilaanslag.Niets betalenis niets betalen,watde weg naar deze uitkomstook is.Die conclusie trektde rechtbank ook. De rechtbank oordeeltdatde belastingplichtige nietineenbetere situatie terechtkankomendanhijalzitzodathijgeenbelang heeftbij hetinstellenvanhetrechtsmiddel. De rechtbank laathetnietbijdeze beoordeling,maar betrektdaarbijook de vraag ofop grond vanart.21a WetVPB 1969 een procesbelang zoukunnenontstaanvoor de belastingplichtige.Ditartikelbiedteenbelastingplichtige de mogelijkheid om een rechtsmiddelaante wendenom daarbijde volgorde vande verliesverrekening,de aard vande verliezenofeente hoge verliesverrekening ter discussie te stellen.Ook ditartikelkande belastingplichtige nietbatenom eenprocesbelang te creëren.Zijn argumentis namelijk datinditgevalde winstmoetwordenverhoogd,zodateenhoger bedrag aanverliesverrekening kanwordenbenut. Ditargumentvaltechter nietonder de criteria vanart.21a WetVPB 1969,zodatde rechtbank hetverwerpt. Totslotbeoordeeltde rechtbank ofhetargumentvande belastingplichtige tochtoteenontvankelijk beroep moetleidenomdatanders sprake zoukunnenzijnvaneengebrek inde rechtsbescherming.Ook hier zietde rechtbank geenheilinomdathetmateriële belang van de belastingplichtige eigenlijk is gelegeninhetjaar 2012 enhijzijnargumentenineenprocedure over datjaar dus maar naar voren moetbrengen.Kortom,de rechtbank oordeeltdatde belastingplichtige in2011 geen(proces)belang heeftbijhetinstellenvanzijn beroep,zodatditberoep niet-ontvankelijk is. De rechtbank heeftechter gelijktijdig ook de beroepsprocedure over 2012 behandeld enbeoordeeld.Bijdie beoordeling weegtde rechtbank afofde belastingplichtige zijn‘truc’ mochtuithalenom ervoor te zorgendathijin2012 infeite geenwinstbehaalt,maar dat die winstnaar vorenwordtgehaald door de waardering aante passenzodatde boekwinstmethetverlies kanwordenverrekend.Om deze ‘truc’ toe te kunnenpassenmoetde belastingplichtige afwijkenvanzijnnormale stelselvanwaardering.Eendergelijke afwijking kan,mits daartoe gegronde redenenaanwezig zijn.Eenwijziging op grond vanwillekeur ofom eenfiscaalvoordeelte behalen,mag niet.Metditlaatste criterium is de rechtbank er indeze zaak al.De enige redenvoor de ‘truc’ is immers gelegeninhetfeitervoor te zorgendatde verliesverrekening nietverdamptendus om eenfiscaalvoordeelte behalen,beter gezegd om te voorkomendateen fiscaalnadeelontstaat.De rechtbank staatde afwijking vanhetnormale stelselvanwaardering danook niettoe.Datbetekentdatde boekwinst‘gewoon’ in2012 inde belastingheffing moetwordenbetrokkenende belastingplichtige de dekselop de neus krijgtvoor de verliesverrekening omdatdie is verdampt.De enige mogelijkheid voor de belastingplichtige om deze verliesverdamping tegente gaan, was ervoor te zorgendatde verkoop in2011 had plaatsgevondenennietpas in2012.Maar goed,datis achterafpraten,hetgeenaltijd makkelijker is danvooraf. [1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam. Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2016-1080 Datum:25-4-2016 15:18:21 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.
Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur