Geen vergoeding immateriële schade na vele succesvolle bezwaren

 NTFR2015/1610 Geen vergoeding immateriële schade na vele succesvolle bezwaren Rechtbank Zeeland-West-Brabant17maart2015,nr.14/5956 2014Brondocument Awb-art. 8:88 mr. M.H.W.N. Lammers Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen Auteur ECLI ECLI:NL:RBZWB:2015:1638 Samenvatting Belanghebbende heeftmetsucces bezwaar gemaakttegenzijnWOZ-beschikking.Ditis de achtste keer intienjaar tijd.Om die reden wilbelanghebbende eenvergoeding voor geledenimmateriële schade:er is volgens belanghebbende sprake vanonrechtmatig handelendatspanning enfrustratie heeftopgeleverd. De rechtbank oordeeltdatbelanghebbende nietaannemelijk heeftgemaaktdathijzodanig geledenheeftonder de besluitenvande heffingsambtenaar datsprake is vangeestelijk letseldatbestaatuiternstige inbreukenop de persoonlijke levenssfeer ofop andere persoonlijkheidsrechtenvanbelanghebbende.De rechtbank wijsthetverzoek om immateriële schade af. (Verzoek afgewezen.) Commentaar Op grond vanart.8:73 Awb kanaande belastingplichtige eenschadevergoeding wordentoegekend.Die schadevergoeding kanuit materiële schade bestaan,maar ook uitimmateriële schade.Op grond vanditartikelkande bestuursrechter de belastingplichtige een schadevergoeding toekennen,maar hijis nietexclusiefbevoegd.De belastingplichtige kanzichook wendentotde civiele rechter op grond vaneenonrechtmatige daadsactie. De rechtbank wijstinditgevalop art.8:88 Awb als hetartikelwaarinde bevoegdheid voor de belastingrechter is geregeld over verzoekenom (immateriële) schadevergoeding.Ditartikelis metingang van1 juli 2013 inwerking getredenenvoorzietineenregeling datde bestuursrechter bevoegd is op verzoek vaneenbelanghebbende eenbestuursorgaante veroordelentotvergoeding vanschade die is geledenofdie de belanghebbende zallijdenals gevolg vaneenonrechtmatig besluit,eenandere onrechtmatige handeling ter voorbereiding vaneenonrechtmatig besluitofhetniettijdig nemenvaneenbesluit.Voor belastingzakenvanlokale overhedenis het nieuwe art.8:88 Awb e.v.vantoepassing.Voor belastingzakenvande Belastingdienstgeldtdatop grond vanhetovergangsrechtis bepaald datvooralsnog alleenvennootschapsbelastingzakenonder toepassing vande nieuwe regeling vallen.Voor de andere belastingzakengeldtart.8:73 Awb (oud) nog steeds. Bijhetbeantwoordenvande vraag ofeenbelastingplichtige immateriële schade heeftgeleden,wordtinhetfiscale rechtaangeslotenbij art.6:106 BW.Ditartikelbepaaltdatook de schade die is geledendoor aantasting inde persoonop andere wijze dandoor het toebrengenvanlichamelijk letselofdoor aantasting ineer ofgoede naam,voor vergoeding inaanmerking komt.De bewijslastdat sprake is vaneen‘aantasting inpersoon’ rustvolgens de civielrechtelijke regels op de belastingplichtige. De term ‘aantasting inde persoon’ uitart.6:106 BW is vaag.Door benadeelde partijen,zoals belastingplichtigen,wordtdit aangegrepenom eenimmateriële schadevergoeding te claimenvoor gevoelens omtrentboosheid,angstenspanning die zijn opgekomendoor hetonrechtmatige handelenvande Belastingdienstofde gemeente.De rechters inNederland gaandaar echter nietin mee enleggende term ‘aantasting inpersoon’ uitinhetverlengde vande aantasting ineer ofgoede naam. Indeze zaak vordertde belastingplichtige eenvergoeding vanimmateriële schade omdathijachtjaar op rijde WOZ-waarde vanzijn woning heeftmoeten‘aanvechten’.Ditheeftspanning enfrustratie bijde belastingplichtige opgeleverd.InlijnmetHR13 januari 1995,nr. 15.558 oordeeltde rechtbank datdeze verschijnselenvanpsychische aard nietkunnenwordenbeschouwd als eenaantasting in persoon,zodatde belastingplichtige geenaanspraak kanmakenop immateriële schadevergoeding. [1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam. Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-1610 Datum:25-4-2016 13:06:49 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.
Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur