Gepubliceerde hardheidsclausulebeslissingen vormen geen beleid waaraan vertrouwen kan worden ontleend

 NTFR2011/459 Gepubliceerde hardheidsclausulebeslissingen vormen geen beleid waaraan vertrouwen kan worden ontleend Hoge Raad11februari2011,nr.09/01671 Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen Auteur BNB LJN ECLI 2005Brondocument AWR-art. 63 WBRV-art. 15 Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en fiscaal compromis-art. 0 mr. I.R.J. Thijssen 2011/135 BN6293 ECLI:NL:PHR:2011:BN6293 ECLI:NL:HR:2011:BN6293 Samenvatting Belanghebbende,eenstichting,heeftvanhaar kleindochtervennootschap de aandelenineenonroerendezaaklichaam verkregen.Voor de rechtbank was ingeschilofdeze verkrijging moetwordenvrijgesteld vanoverdrachtsbelasting.Volgens de wetkomt belanghebbende nietvoor de (reorganisatie)vrijstelling inaanmerking.Belanghebbende beroeptzichop (vertrouwengewektdoor) een resolutie waarinde staatssecretaris voor twee specifieke gevallentoepassing heeftgegevenaande hardheidsclausule.Naar het oordeelvande Hoge Raad kanditberoep nietslagen.Hetgeeninde resolutie is medegedeeld kannietwordenopgevatals bekendmaking vanenig beleid datook zougeldeninhetonderhavige geval. Feiten 3.1.Incassatie kanvanhetvolgende wordenuitgegaan. 3.1.1.Belanghebbende is eenstichting particulier fonds,opgerichtnaar Antilliaans recht. 3.1.2.De beslotenvennootschap A bv(hierna:A) is eigenaresse vanonroerende zakeninNederland.A is eenlichaam als bedoeld in artikel4 vande Wetop belastingenvanrechtsverkeer (hierna:de Wet). 3.1.3.Tot1 augustus 2005 hield eenkleindochtervennootschap vanbelanghebbende 90% vande certificatenvande aandeleninA (hierna:de certificaten).Op die datum heeftbelanghebbende de certificatenom nietverkregenvandie kleindochtervennootschap. Geschil 3.2.Voor de Rechtbank was ingeschilofde in3.1.3 bedoelde verkrijging moetwordenvrijgesteld vanoverdrachtsbelasting.De Rechtbank heeftdie vraag ontkennend beantwoord.Hiertegenrichtzichhetmiddel. Rechtsoverwegingen 3.3.1.Hetgeschilincassatie betreftuitsluitend de vraag ofbelanghebbende eenberoep toekomtop (vertrouwengewektdoor) de Resolutie vande Staatssecretaris vanFinanciënvan7 maart1989,nr.IB87,Infobulletin1989/303 (hierna:de Resolutie). 3.3.2.De Resolutie luidt,voor zover hier vanbelang: ‘Eencv(hier kennelijk:coöperatieve vereniging,HR) was middellijk inbezitvanalle aandelenvandrie bv’en.De cvende bv’endroegen hunonroerende goederenover aaneennieuwopgerichte bvwaarvande cvalle aandelenonmiddellijk bezat.Doordateencv aandeelhouder was vande bv’en,was art.5,eerste lid,letter a UitvoeringsbesluitWBRnietvantoepassing op de overdracht.Een soortgelijke situatie deed zichvoor bijeenreorganisatie vanbv’enwaarvande aandeleninhetbezitwarenvaneenstichting.Inbeide gevallenheeftde Staatssecretaris vanFinanciënevenwelmettoepassing vanart.63 AWRgoedgekeurd datde vrijstelling vanart.15, eerste lid,letter hWBRwerd toegepast.’ 3.3.3.Hetmiddelsteuntkennelijk mede op de opvatting datinde Resolutie beleid totuitdrukking is gebrachtwaaraanbelanghebbende hetinrechte te eerbiedigenvertrouwenkanontlenendatinhaar gevalgeenoverdrachtsbelasting verschuldigd is.Hetmiddelfaaltin zoverre.Uitde hierbovenweergegeventekstvande Resolutie blijktslechts datde Staatssecretaris intwee specifieke gevallen,waarin hijkennelijk eenonbillijkheid vanoverwegende aard aanwezig oordeelde,toepassing heeftgegevenaande hardheidsclausule van artikel63 vande Algemene wetinzake rijksbelastingen.De enkele – nietnader toegelichte – mededeling datindeze twee gevallen toepassing is gegevenaande hardheidsclausule kanredelijkerwijs nietwordenopgevatals bekendmaking vanenig beleid datook zou geldeninhetonderhavige,daarmee nietovereenstemmende geval. 3.4.Hetmiddelkanook voor hetoverige niettotcassatie leiden.Ditbehoeft,gezienartikel81 vande Wetop de rechterlijke organisatie, geennadere motivering,nuhetmiddelinzoverre nietnoopttotbeantwoording vanrechtsvrageninhetbelang vande rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. (Volgtongegrondverklaring.) Commentaar De hardheidsclausule geeftde minister (ofstaatssecretaris) de mogelijkheid om `inindividuele gevallenofvoor groepenvangevallen’ vanbelastingheffing afte zienindienzichbijde toepassing vaneenbelastingwet`onbillijkhedenvanoverwegende aard’ voordoen(art. 63 AWR).Tegeneenweigering vande minister om de hardheidsclausule toe te passenkangeenberoep op de belastingrechter wordeningesteld (art.26 AWR),maar ineenconcrete procedure gerichttegeneenbelastingaanslag kanwelwordengeklaagd over het niettoepassenvande hardheidsclausule (ofbeter gezegd:hetniettoepassenvanhethardheidsclausulebeleid).Inhetonderhavige gevalbetreftheteen(cassatie)procedure gerichttegeneenconcrete belastingaanslag enhetniettoepassenvanvermeend hardheidsclausulebeleid,maar nietduidelijk is ofbelanghebbende ook zelfeenverzoek bijde minister heeftgedaanom toepassing van de hardheidsclausule. Voor ‘groepenvangevallen’ pleegtde minister beleidsregels uitte vaardigen,die inde Staatscouranten/ofvakpers worden gepubliceerd,waaraande inspecteur – door de werking vanhetvertrouwensbeginsel– vervolgens is gebonden.Inhetonderhavige gevallag de vraag bijde Hoge Raad voor ofbelanghebbende eenberoep kandoenop (vertrouwengewektdoor) eenresolutie vande staatssecretaris van7 maart1989,gepubliceerd inInfobulletin1989/303.Deze resolutie heeftechter geenbetrekking op ‘groepenvan gevallen’,maar betreftslechtde enkele mededeling datineentweetal`individuele gevallen’ – waarinde staatssecretaris een onbillijkheid vanoverwegende aard aanwezig oordeelde – toepassing is gegevenaande hardheidsclausule.De redenwaarom de minister juistindeze twee individuele gevallende hardheidsclausule heefttoegepastontbreektendaarom oordeeltde Hoge Raad dat de inde resolutie vervatte mededeling nietkanwordenopgevatals de bekendmaking vanenig beleid dat– door de werking vanhet vertrouwensbeginsel– ook zoumoetengeldeninhetonderhavige geval. [1]Mr.I.R.J.Thijssenis verbondenaanJaeger Advocaten-belastingkundigen. Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2011-459 Datum:11-4-2016 15:06:51 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.

Stuur een reactie naar de auteur