Handvatten en herbezinning gevraagd. De identificatie- en meldplicht anno 2007 (2)

Het Hof van Justitie heeft op 26 juni jl. bepaald dat de verplichtingen om de voor de bestrijding van het witwassen van geld verantwoordelijke autoriteiten te informeren en met hen samen te werken geen inbreuk maken op het recht op een eerlijk proces ex art. 6 EVRM. Zie hierna en zie ook de rubriek Actualiteiten voorin dit nummer (Advocatenblad nr. 10 – 13 juli 2007). Alle (mogelijke) kritiek ten spijt is in ieder geval duidelijk dat de verplichtingen voor de advocatuur om te identificeren en te melden in ieder geval vanuit Europa niet worden opgeheven. Reden temeer om de knelpunten te belichten die zich nu in de uitvoeringssfeer voordoen.

[download artikel]

Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur