Herzieningsverzoeken worden door het hof afgewezen

 NTFR2012/1705 Herzieningsverzoeken worden door hethof afgewezen HofDenBosch15juni2012,nr.11/00622 HofDenBosch15juni2012,nr.11/00623 Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen Auteur LJN ECLI 2003-2004Brondocument Awb-art. 8:88 Gem.w.-art. 226 Awb-art. 8:119 mr. I.R.J. Thijssen BW9022 ECLI:NL:GHSHE:2012:BW9022 Samenvatting Sinds de jarennegentig vande vorige eeuwheeftbelanghebbende eengeschilmetde gemeente omtrentde aanhem opgelegde aanslagenhondenbelasting.Over meerdere jaren,ook over de hier aande orde zijnde jaren2003 en2004,zijnprocedures gevoerd voor diverse rechtscolleges.De rechter heeftsteeds de gemeente inhetgelijk gesteld,de aanslagengehandhaafd ende beroepenvan belanghebbende ongegrond verklaard.De desbetreffende rechterlijke uitsprakenzijnonherroepelijk geworden. Belanghebbende verzoekthethofom de zakenvande jaren2003 en2004 te herzien.Voor zover belanghebbende de verzoekendoet steunenop zijn– na de ontvangstvande uitsprakenopgedane – kennis vande AWR,overweegthethofdatrechtsregels nietals ‘feiten enomstandigheden’ inde zinvanart.8:88 Awb kunnenwordenaangemerkt. Voor zover belanghebbende verwijstnaar eenin2010 onder zijnogengekomenbriefoverweegthethof,datindie briefgeenfeitenen omstandighedenstaanvermeld als bedoeld inart.8:88 Awb.Die briefbevatslechts eenuiteenzetting vande conflictsituatie,zoals die volgens de gemeente tussenhem enbelanghebbende sinds jaar endag bestaat.Voor zover belanghebbende eenandere mening is toegedaan,berustdie op eenverkeerde lezing vandie brief. Voor zover belanghebbende zijnverzoekendoetsteunenop de stelling datde rechter zijngrievennietzouhebbenbehandeld, overweegthethof,dat– water ook zijvandie stelling – de herzieningsmogelijkheid vande Awb hiervoor nietis bedoeld.Aande voorwaardenvoor herziening op grond vanart.8:88 Awb wordtnietvoldaan.De slotsom is datde stellingenvanbelanghebbende niet kunnenleidentottoewijzing vande verzoekentotherziening. Hethofwijstde verzoekenaf. Commentaar Sinds 1 september 1999 is inhetfiscale procesrechtde mogelijkheid geopend datop verzoek vaneenpartijeenonherroepelijk vaststaande uitspraak vanrechtbank,hofofHoge Raad wordtherzien(art.8:88 Awb).Uitwww.rechtspraak.nlblijktdatinde afgelopen 12½ jaar enkele tientallenuitsprakeninfiscale herzieningszakenzijngepubliceerd,maar datingeenvande gepubliceerde gevallenhet herzieningsverzoek is gehonoreerd.Bijde onderhavige uitspraak vanHofDenBoschis datom voor de hand liggende redenenniet anders.Wateveneens opvaltis datnog nimmer door eeninspecteur eenherzieningsverzoek lijktte zijningediend.Inwilliging vaneen door de inspecteur ingediend herzieningsverzoek zoumaterieelhetzelfde effecthebbenals hetopleggenvaneennaheffings- of navorderingsaanslag waardoor discussie kanbestaanover de vraag ofherziening mogelijk is ingevallenwaarinnavordering of naheffing voor de inspecteur niet(meer) mogelijk is,maar desalnietteminzijner gevallendenkbaar waarinhetvoor de hand had gelegen datde inspecteur op zijnminsteenpoging zouhebbengedaan.Dandenk ik bijvoorbeeld aanKB-Luxprocedures van‘ontkenners’ of ‘weigeraars’ die na afloop vande hofuitspraak betreffende de inkomstenbelasting (zie onder andere HofAmsterdam 2 juli 2009,nr. 04/03329,NTFR2009/1549) ende hofprocedure betreffende de vermogensbelasting (zie onder andere HofAmsterdam 26 november 2009,nr.04/03340,NTFR2009/2702) alsnog op de proppenkomenmetdocumentenwaaruithetbestaanvaneenverzwegenKB-Luxrekening blijkt.Mochtuitdeze (voor de inspecteur nieuwe) documentenblijkendatde eerdere ‘ontkenner’ eenhoger inkomenheeft genotendanhetinkomenzoals datdoor hethofwas vastgesteld,danzoueenherzieningsverzoek vande inspecteur soelaas kunnen biedenom de vermindering vanhethofongedaante maken. [1]Mr.I.R.J.Thijssenis verbondenaanJaeger Advocaten-belastingkundigen. Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2012-1705 Datum:11-4-2016 16:38:18 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.

Stuur een reactie naar de auteur