Het einde van de (straffeloze) inkeer

 16 www.accountancynieuws.nl26 juni 2009 nr 13 Accountancynieuws An belastingrecht Het einde van de (straffeloze) inkeer Ludwijn Jaeger B ehalve de beperking van de strafuit-sluiting bij inkeer, wordt de hoogte van beboeting van box-III-delicten ver-drievoudigd. Gelet op de uitermate snelle invoering nu – ondanks dat de wet nog niet ongeschonden door de Eerste Kamer is – hierbij alvast de wijzigingen. Einde inkeerregeling Met een overgangsbepaling die het hui-dige ‘straffeloze’ regime handhaaft voor dit jaar, is2 de mogelijkheid van de baan om boeteloos een verkeerd gedane aan-gifte te corrigeren. Daarmee wordt cor-rectie bedoeld door, vóórdat hij weet of redelijkerwijze moet vermoeden dat de inspecteur met de onjuistheid of onvol-ledigheid redelijkerwijze bekend is of zal worden, alsnog juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen te verstrekken. De nieuwe regeling houdt in dat een spijtoptant twee jaar de tijd krijgt om op zijn schreden terug te keren, maar dat na die tijd onjuistheden op-biechten ‘slechts’ een omstandigheid is die aanleiding geeft tot matiging van de vergrijpboete. Strafvervolging blijft bij inkeer overigens uitgesloten. De toelich-ting op de wijziging van artikel 67n AWR geeft aan bij de matiging te denken aan een boete van 15%. Dit moet echter wel in het nog te wijzigen Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 (BBBB) wor-den vastgelegd, wil daar met zekerheid een beroep op kunnen worden gedaan. Aanpassing BBBB Eerder dit jaar is het BBBB, afgezien van de naam, al ‘gemoderniseerd’. Zo is onder andere de verzuimregeling op de schop gegaan, hetgeen (nadelig uitpakt voor belastingplichtigen, maar) verstan-dig is, gelet op de naderende mogelijk-heid3 om (onder meer) adviseurs mede te beboeten voor onvolkomenheden in aangiften. Deze beboeting van mede-plegers roept echter om nog ingrijpen-der wijzigingen van het boetebesluit. Het doel daarvan is om enige eenheid in de uitvoering te krijgen en de aangekon-digde ‘prudentie’ daarbij ook kracht bij te zetten. De wijziging van de inkeerregeling noopt dus tot aanpassing van het boetebesluit, wil de inkeerling niet volledig overgele-verd zijn aan de reguliere boetebepaling. De parlementaire toezegging van (enige) matiging, die – zo wederom de toelich-ting – afhankelijk moet zijn van de maat-schappelijke ontwikkelingen, biedt on-voldoende rechtszekerheid. De maatschappelijke ontwikkelingen zijn in ieder geval de zwartspaarder slecht ge-zind, die ontwikkelingen duiden immers op strafverzwarende omstandigheden. 300% boete Denochtansmaximaleboetevan100% overnietbetaaldebelastingwordt–voor zover het belastingbedrag ziet op verzwe- gen box III inkomen – verhoogd tot maxi- maal300%.Dezewetswijzigingkent geenovergangsregeling,oftewel:treedt inopdedagvaninwerkingtredingvande wet. De beoogde datum hiervoor is 1 juli a.s. Elke aangifte IB die na deze datum had moeten worden gedaan, of daadwer-kelijkisgedaan,kanbijgeblekenopzet (en/of grove schuld bij navordering) bij deaanslagregelingwordenbeboetmet maximaal 300% over het gedeelte van de belasting dat ziet op het belastbaar inko-men, als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001. Evenredigheid en proportionaliteit van de boete Ik vraag mij af of het beoogde drie keer zo zwaar bestraffen van zwartspaarders recht doet aan het evenredig en proporti-oneel straffen van fiscale delicten. On-danks alle ophef over het niet afdragen van belasting over bij buitenlandse bank-rekeningen geparkeerde vermogensbe-standdelen, kan toch niemand ontken-nen dat het wellicht een ergerlijk delict is, maar toch bij lange na niet zo verder-felijk als bijvoorbeeld zwartwerken, om nog maar te zwijgen van carrouselfraude. Bij deze laatste vormen van fraude is het belastingtarief echter veel hoger dan de ‘schamele’ 1,2% over vermogen. In we-zen wordt dus de koppeling losgelaten tussen de hoogte van de boete en de hoogte van de verzwegen belasting. In de laatste wijziging van het BBBB zijn de paragrafen over strafverzwarende en verzachtende omstandigheden naar vo-ren gehaald. Hiermee wordt benadrukt dat ook in bezwaar de percentages voor Repressiever belastingrecht Mede dankzij het rumoer dat (mede) de Staatssecretaris van Financiën daar de laatste jaren via de dagbladen aan geeft, kan de ‘inkeerregeling’ zich (letterlijk en figuurlijk) in een ongenadige bekendheid verheugen. De inkeerregeling gaat nu echter aan zijn eigen succes ten onder, zo blijkt uit het wetsvoorstel ‘Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen’1 dat begin juni in de Tweede Kamer werd aangenomen. ‘Doet het beoogde 3x zo zwaar bestraffen van zwartspaarders recht aan evenredig en proportioneel straffen van fiscale delicten?’ 016-017_AN13_ART_Jaeger 1624-06-2009 15:46:31 Accountancynieuws 26 juni 2009 nr 13www.accountancynieuws.nl 17 Schrijf je nu in voor het theoretisch deel van de opleiding tot AA-accountant Ben je een afgestudeerde Bachelor Accountancy en ga je voor de AA-titel? Postbachelor Accountant-Administratieconsulent Post-Graduate Programmes Startdatum: 2 oktober 2009 Aanmelden en meer informatie: Bel 020 – 5236429 of stuur een e-mail naar: aanmelden.pgp@hva.nl. Kijk ook op www.hespgp.hva.nl. De Postbachelor AA van Post-Graduate Programmes is door de Commissie Eindtermen Accountancy en de beroepsorganisatie NOvAA officieel aangewezen als erkende opleiding. Stap nuin! Vanaf €32,95 permaand Maat-werk! Nieuwsitems vooruw klant geschreven! E-mail modus Met Nieuwssignalen komtualtijd professioneel voordedag Altijd Gratisactueel! Samenwerkingsverband met fiscalisten, juristen en accountants Nieuwssignalenisdétool waarmeeudekrachtvanuw digitalecommunicatievergroot! Ganaarwww.fiscount.nl/nieuwssignalen Gratiszonne-energieradiobijinschrijving belastingrecht An het bepalen van de hoogte van de boete van 25%, 50% en 100% van het berok-kende fiscaal nadeel een indicatie zijn. Het uiteindelijk te hanteren percentage, of wat mij betreft eigenlijk het uiteinde-lijk te hanteren boetebedrag, moet in overeenstemming zijn met de feiten en omstandigheden van het geval, de ver-wijtbaarheid van de gedraging. Ook de belastingrechter moet (ambtshalve) de hoogte toetsen. Strafmaatverweer in fiscalibus Noopte beboeting bijna altijd al tot het daadwerkelijk voeren van een strafmaat-verweer in een fiscale procedure (het-geen velen ten onrechte achterwege laten), de toekomstige – bepleitbare (maximale?) – 15% bij inkeer en maxi-male 300% bij box III, alsmede niet te vergeten de beboeting van medeplegers, zal meer dan ooit noodzaak zijn tot nu-ancering van de standaardpercentages. In de huidige jurisprudentie blijkt een standaardpercentage erg vaak ‘passend en geboden’, hetgeen geen recht doet aan de diversiteit in ‘de feiten en om- standigheden van het geval’. De historie leert ons derhalve dat de rechter niet au-tomatisch maatwerk levert: er ligt voor ons een taak in het verschiet. Repressiever belastingrecht Het belastingrecht is weer een stuk re-pressiever geworden. Was in de jaren ze-ventig belastingontduiking nog de natio- nale volkssport, inmiddels heeft het zich een plek verworven tussen de echte mis-daad. Ook biechten is er niet meer bij, net zo min als de gedachte dat beboeting slechts de cliënt treft. Los van de nood-zaak tot het grondig herzien van het BBBB past serieuze boeteoplegging een genuanceerd oordeel. Om genuanceerd te oordelen is het aandragen van relevan- te feiten en omstandigheden onontbeer-lijk. Adviseurs zullen meer dan ooit oog moeten hebben voor de moraliteit en de reden voor het – kennelijke – gebrek daaraan, naast kennis van het (belasting) recht. An 1.Nr. 31 301. 2.Behoudens de volgens mij niet erg waar- schijnlijke verwerping door de Eerste Kamer. 3.Bij invoering van de 4e tranche AWB. ‘De mogelijkheid is van de baan om boeteloos een verkeerd gedane aangifte te corrigeren.’ Ludwijn Jaeger is als fiscaal advocaat verbonden aan Jaeger Advocaten-belastingkundigen te Amsterdam. 016-017_AN13_ART_Jaeger 1724-06-2009 15:46:40
Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur