Het in beroep niet overleggen uittreksel KvK is een verzuim dat in hoger beroep niet kan worden hersteld

Nederla n ds T ijd sch rift v o or F is ca al R ech t 2 018/1 890
Het in b ero ep n ie t o verle ggen u it tr e k se l K vK is e en v erzu im d at in h oger b ero ep n ie t k an
word en h erste ld ; G ere ch ts h of 's -H erto gen bosch , n rs. 1 7/0 0582 e n 1 7/0 0583
Bela stin gja ar/t ijd v ak
2015
Bro ndo cum en te n
Gere ch tsh of ’ s-H erto gen bo sc h 2 6 a p ril 2 018, n rs. 1 7/0 0582 e n 1 7/0 0583
Tre fw oord en
nie t-o ntv an kelijk , n orm ale b edrijf su it o efe n in g, v olm ach t,
verte gen w oord ig in gsb ev oegdh eid
Wetsa rtik ele n
Awb
Aute ur
Mr. V .S .
Huy gen v an D yck -Ja gersm a
[1 ]
Public atie datu m N TFR
23-8 -2 018
Afle v erin gsn um mer
33-3 4
Rubrie k
Form eel b ela stin gre ch t
ECLI
ECLI:N L:G H SH E:2 018:1 828
Sam en va ttin g
B ela n gh eb ben de is e en v of. H aar v en note n z ij n D , E , F e n e en b v. D e n E z ij n d e b estu urd ers v an d e b v. E en g em ach tig d e h eeft
nam en s b ela n gh eb ben de b ero ep b ij d e r e ch tb an k in geste ld te gen e en u it s p ra ak o p b ezw aar b etr e ffe n de e en a an b ela n gh eb ben de
opgele gd e W OZ-b esc h ik kin g. B ij h et b ero ep sc h rif t is e en m ach tig in g g ev oegd , d ie is o nderte k en d d oor D , E e n F . V erz u im d is e ch te r
om e en u it tr e k se l v an d e K am er v an K oophan del v an d e b v b ij te v oegen . D e r e ch tb an k h eeft m eerm ale n g ev ra agd h et u it tr e k se l v an
de b v te o verle ggen , m aar d at h eeft g em ach tig d e n agela te n . D e r e ch tb an k h eeft d aaro p h et b ero ep n ie t- o ntv an kelij k v erk la ard , o m dat
nie t k on w ord en v astg este ld w ie b ev oegd w as d e b v te v erte gen w oord ig en . P as in h oger b ero ep h eeft g em ach tig d e h et K vK –
uit tr e k se l v an d e b v o verg ele gd . D aaru it b lij k t d at D e n E d e b estu urd ers v an d e b v z ij n , e n a an gezie n z ij d e m ach tig in g r e ed s h ad den
onderte k en d – k en nelij k z o w el in h un h oed an ig h eid v an v en noot v an d e v of a ls in h un h oed an ig h eid v an b estu urd er v an d e b v – is
eers t in h oger b ero ep k om en v ast te s ta an d at d e b ij d e r e ch tb an k o verg ele gd e m ach tig in g a fd oen de w as. D it la at e v en w el o nverle t
dat d e r e ch tb an k o p b asis v an d e o verg ele gd e s tu kken n ie t k on v asts te lle n w ie b ev oegd w as n am en s d e b v d e v olm ach t te g ev en . H et
hof is v an o ord eel d at d e r e ch tb an k v an d e g em ach tig d e m och t v erla n gen d at h ij e en r e cen t u it tr e k se l v an d e b v z o u o verle ggen .
A ld us is n ie t v old aan a an e en b ij d e w et g este ld v ere is te v oor h et in b eh an delin g n em en v an h et b ero ep a ls b ed oeld in a rt. 6 :6 A w b.
E en d erg elij k v erz u im in d e b ero ep sfa se k an n ie t in h oger b ero ep w ord en h ers te ld . D e r e ch tb an k h eeft h et b ero ep te re ch t n ie t-
ontv an kelij k v erk la ard .
(H oger b ero ep o ngegro nd.)
Com men ta ar
V oora f: u it d e p ra k tij k is b ek en d d at g rif fie s v an r e ch tb an ken in m ij n o gen n odelo ze r o m pslo m p v ra gen . Z o w ord t v rij w el s ta n daard ,
ook w an neer d e g em ach tig d e e en a d vocaat is – e n d us g een v olm ach t m ag w ord en g eëis t e x a rt. 8 :2 4, lid 3 A w b – e en K vK –
uit tr e k se l v an d e b ela n gh eb ben de g ev ra agd . N av ra ag b ij d e g rif fie le ert d at d e a ch te rg ro nd d aarv an is ‘ d at w e d at a lt ij d d oen ’.
T erw ij l, z o als h et h of in d e v oorlig gen de u it s p ra ak te re ch t o pm erk t, h et u it tr e k se l d ie n t o m te v erif ië re n o f d e v olm ach t to ere ik en d is
verle en d. E en a n der v oorb eeld d at ir rit a tie w ek t, is h et v ra gen v an h et u it tr e k se l v an e en e en m an sz aak ( H R 6 ju li 2 018, n r.
17/0 5812,
NTFR 2 018/1 606
). L os v an d e c o nclu sie d at h et o m e en p riv éaan gele gen heid b le ek te g aan , e n d e e en m an sz aak e r d us
buit e n s to nd: w il d e r e ch te r d aad w erk elij k c o ntr o le re n o f d eze p ers o on g em ach tig d w as z ij n e ig en e en m an sz aak te
verte gen w oord ig en ?
E en v erv olg v ra ag is : k unnen ( a ) d e v olm ach t e n ( b ) h et d aarto e o pgev ra agd e K vK -u it tr e k se l a ls ‘ b ij d e w et g este ld v ere is te ’ w ord en
aan gem erk t? A lle en w ette lij k g este ld e e is e n k unnen im mers e x a rt. 6 :6 A w b to t n ie t- o ntv an kelij k verk la rin g le id en . D aarto e is d e
re ch te r o verig en s n ie t v erp lic h t. O ok a rt. 6 :6 is e en ‘ k an ’-b ep alin g. D e r e ch te r ‘ k an ’ b oven die n e x a rt. 8 :2 4, lid 2 , A w b e en v olm ach t
vra gen – o ok d at h oeft n ie t e n is d aarm ee g een s tr ik t ‘ w ette lij k e’ e is . I n d e to elic h tin g o p a rt. 6 :6 A w b w ord t d e v olm ach t w el
uit d ru kkelij k a ls e en v an d e g ro nden v an n ie t- o ntv an kelij k heid b en oem d e n d at is o ok lo gis c h . A ls d e r e ch te r tw ij f e lt o f d e
bela n gh eb ben de d eze in die n er h eeft g em ach tig d , m oet h ij d at k unnen c h eck en e n b ij w eig erin g d aar e en s a n ctie a an v erb in den .
A nders is d e c o nclu sie w at m ij b etr e ft te n a an zie n v an d e v ra ag o f ( b ) h et K vK -u it tr e k se l a ls ‘ w ette lij k e’ e is e n d us a ls g ro nd v oor
nie t- o ntv an kelij k heid k an d ie n en . D e v ra ag is d an w elk e e is e n a an e en v olm ach t m ogen w ord en g este ld e n o f h et o pvra gen v an e en

uit tr e k se l d aarin g ele zen m oet w ord en . I k z ie n ie t in w aaro m . D e r e ch te r k an im mers n ie t u it e ig en b ew egin g – b ij tw ij f e l – n agaan o f
er w el e en ( d eu gd elij k e) v olm ach t lig t. M aar d e K vK is e en o pen bare b ro n; d at k an d e r e ch te r d us w el n agaan . N u b oven die n a lle en
de v olm ach t g eëis t k an w ord en e n u it e en K vK -u it tr e k se l – a ch te ra f – b lij k t d at d e v olm ach tg ev ers d aarto e b ev oegd w are n , m oet
w ord en v astg este ld d at d e v olm ach t – v oora f – v old eed .
T ot s lo t n og e en o pm erk in g o ver s p ecif ie k d e v oorlig gen de z aak . D e b ela n gh eb ben de is e en v of, w aarb ij a ls h oofd re gel g eld t d at a lle
ven note n z elf s ta n dig b ev oegd z ij n d e v of te v erte gen w oord ig en . H et h of o ord eelt e ch te r d at h ie r d e u it z o nderin g o p d e h oofd re gel
geld t: d ie z elf s ta n dig e b ev oegd heid g eld t n ie t a ls h et g aat o m h an delin gen d ie ‘ n ie t to t d e v en noots c h ap b etr e k kelij k z ij n ’ ( a rt. 1 7, lid
2, W vK ). I k k an m e v oors te lle n d at b ij v oorb eeld v en note n in e en la n dbouw fir m a n ie t z elf s ta n dig b ev oegd z ij n e en p artij c o m pute rs
door d e v of a an te la te n k open . H et o pkom en te gen e en a an d e v of o pgele gd e a an sla g lij k t m e e ch te r b ij u it s te k ie ts d at to t d e v of
‘b etr e k kelij k ’ is . Z o n ee, d an b lij f t b ij m ij in h et lic h t v an b oven sta an de d e k w alif ic atie ‘ n odelo os f o rm alis tis c h ’ h an gen .
[1 ]
Van essa H uygen v an D yck -J a gers m a is v erb onden a an J a eger a d vocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .
NAAR B O VEN
Bro n:
http :/ /w ww.n dfr.n l/ lin k/N TFR 2018-1 890
Datu m : 4 -1 0-2 018 1 2:3 6:4 0
Alle r e ch te n v oorb eh ouden . A lle a u te u rs re ch te n e n d ata b an kre ch te n v an d eze t e kst w ord en u it d ru kkelijk v oorb eh ouden . D eze r e ch te n b eru ste n b ij S du U it g ev ers .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v erv eelv oudig d, o pgesla g en in e en g eau to m atis eerd g eg ev en sb esta n d o f o pen baar g em aakt in e n ig e v orm o f o p e n ig e w ijz e , h etz ij
ele ktro nis ch ,m ech an is ch , d oor f o to ko pie ën , o pnam en o f e n ig e a n dere m an ie r, z o nder v oora fg aan de s ch rif te lijk e t o este m min g v an d e u it g ev er.
All r ig hts r e serv ed . N o p art o f t h is p ublic atio n m ay b e r e p ro duced , s to re d in a r e trie v al s y ste m , o r t ra n sm it te d in a n y f o rm o r b y a n y m ean s, e le ctro nic , m ech an ic al, p hoto co pyin g,
re co rd in g o r o th erw is e, w it h out t h e p ublis h er’s p rio r c o nsen t.
«
Dit bericht werd geplaatst in: Fiscale procedures

Stuur een reactie naar de auteur