Hof passeert bewijsaanbod belanghebbende in WOZ-procedure op ondeugdelijke gronden

Nederla n ds T ijd sch rif t v oor F is ca al R ech t 2 017/2 331
Hof p asse ert b ew ijs a an bod b ela n gh ebben de i n W OZ-p ro ce du re o p o n deu gdelijk e g ro n den ; H oge R aad, n r.
17/0 1215
Bela stin gja ar/t ijd v ak
2015
Bro ndo cum en te n
Bero ep sc h rif t in c assa tie b ij H R n r. 1 7/0 1215
HR 1 5 s e p te m ber 2 017, n r.
17/0 1215
Wetsa rtik ele n
Awb – a rt. 8 :7 7
Wet W OZ – a rt. 1 7
Aute ur
Mr. V .S .
Huy gen v an D yck -Ja gersm a
[2 ]
Public atie datu m
21-9 -2 017
Afle v erin gsn um mer
38
ECLI
ECLI:N L:H R:2 017:2 340
Form ele r e la tie s
In c assa tie o p :
ECLI:N L:G H DHA:2 017:1 03
, ( G edeelt e lijk e) v ern ie tig in g m et
verw ijz en
Sam en va ttin g
In e en W OZ-p ro ced ure m et b etr e k kin g to t d e w aard ev asts te llin g v an v ie r o bje cte n is b ela n gh eb ben de d oor d e r e ch tb an k g ed eelt e lij k
in h et g elij k g este ld . I n h oger b ero ep h eeft b ela n gh eb ben de te r z it tin g e en b ew ij s a an bod g ed aan in zak e h aar s te llin g o m tr e n t d e
w aard eo ntw ik kelin g v an d e o nro ere n de z ak en in d e p erio de tu sse n w aard ep eild atu m e n v erk oopdatu m . H of D en H aag ( 2 5 ja n uari
2017, n rs . 1 6/0 0369 t/m 1 6/0 0372,
NTFR 2 017/3 81
) is d aaro p n ie t in gegaan . T en o nre ch te , v olg en s d e H oge R aad . D at e en
bela n gh eb ben de v oor d e r e ch tb an k r e ed s d e g ele gen heid h eeft g eh ad b ew ij s stu kken a an te d ra gen , is n am elij k – a n ders d an w aarv an
het h of is u it g egaan – o nvold oen de r e d en o m h em in h oger b ero ep d e g ele gen heid to t b ew ij s le v erin g te o nth ouden . H et h of d ie n t e en
afw egin g te m ak en tu sse n e n erz ij d s h et b ela n g b ij h et o verle ggen v an d ie s tu kken e n a n derz ij d s h et a lg em een b ela n g v an e en
doelm atig e p ro cesg an g. E en d erg elij k e a fw egin g b lij k t n ie t u it d e h ofu it s p ra ak .
(V olg t v ern ie tig in g e n v erw ij z in g.)
Feite n
2.1 .1 . I n c assa tie k an v an h et v olg en de w ord en u it g egaan .
2.1 .2 . B ela n gh eb ben de w as o p 1 ja n uari 2 015 e ig en aar v an e en k an to org eb ouw , g ele gen a an d e a -s tr a at 6 te Q , b esta an de u it v ie r
onro ere n de z ak en a ls b ed oeld in a rtik el 1 6 v an d e W et w aard erin g o nro ere n de z ak en ( h ie rn a d e W et W OZ).
2.1 .3 . I n gev olg e a rtik el 2 2 v an d e W et W OZ h eeft d e h effin gsa m bte n aar b ij b esc h ik kin gen v an 2 8 f e b ru ari 2 015 d e w aard en o p 1
ja n uari 2 014 ( h ie rn a: d e w aard ep eild atu m ) v an d e o nro ere n de z ak en v oor h et k ale n derja ar 2 015 v astg este ld o p in to ta al €  5 .2 69.0 00.
2.1 .4 . O p 3 n ovem ber 2 015 z ij n d e o nro ere n de z ak en v erk och t v oor e en to ta alb ed ra g v an €  4 .8 87.2 13. T en tij d e v an d e v erk oop
verk eerd en d e o nro ere n de z ak en d eels in v erh uurd e s ta at.
2.1 .5 . N ad at b ela n gh eb ben de te v erg eefs b ezw aar h ad g em aak t te gen d e in o verw egin g 2 .1 .3 v an d it a rre st g en oem de b esc h ik kin gen ,
heeft d e R ech tb an k o p h et b ero ep v an b ela n gh eb ben de d e v astg este ld e w aard en v erm in derd to t in to ta al €  4 .6 35.0 00.
Gesch il
2.2 .1 . V oor h et H of w are n in g esc h il d e w aard en v an d e o nro ere n de z ak en o p d e w aard ep eild atu m .
Rech ts o ve rw egin gen
2.2 .2 . H et H of h eeft d e u it s p ra ak v an d e R ech tb an k b ev estig d .
2.3 .1 . H et d erd e m id del b eto ogt d at h et H of b ela n gh eb ben de te n o nre ch te n ie t in d e g ele gen heid h eeft g este ld h aar s te llin g o m tr e n t
de w aard eo ntw ik kelin g v an d e o nro ere n de z ak en in d e p erio de tu sse n d e w aard ep eild atu m e n d e v erk oopdatu m n ad er m et b ew ij s te
ad str u ere n , te rw ij l d it te r z it tin g u it d ru kkelij k is a an geb oden .
2.3 .2 . H et H of is o p h et d oor b ela n gh eb ben de te r z it tin g g ed an e b ew ij s a an bod n ie t in gegaan . B lij k en s h et p ro ces-v erb aal v an h et
verh an deld e te r z it tin g v an h et H of v an 1 4 d ecem ber 2 016 h eeft h et H of d aara an te n g ro ndsla g g ele gd d at d e w aard eo ntw ik kelin g a l
in e ers te a an le g in g esc h il w as e n d at b ela n gh eb ben de a lle g ele gen heid h eeft g eh ad v oor h et o nderb ouw en v an h et e ig en s ta n dpunt e n
de b estr ij d in g v an h et d oor d e h effin gsa m bte n aar in gen om en s ta n dpunt.

2.3 .3 . D e o m sta n dig h eid d at e en b ela n gh eb ben de v oor d e r e ch tb an k in d e g ele gen heid is g ew eest z ij n s ta n dpunt m et b ew ij s stu kken
te o nderb ouw en , is o p z ic h zelf o nvold oen de r e d en o m h em in d e p ro ced ure v oor h et g ere ch ts h of d e g ele gen heid to t b ew ij s le v erin g te
onth ouden . B ij d e b eslis sin g o f e en p artij d e g ele gen heid m oet k rij g en b ew ij s stu kken a ls n og o ver te le ggen , z al h et g ere ch ts h of e en
afw egin g m oete n m ak en tu sse n e n erz ij d s h et b ela n g b ij h et o verle ggen v an d ie s tu kken e n a n derz ij d s h et a lg em een b ela n g v an e en
doelm atig e p ro cesg an g. B ij d ie a fw egin g s p ele n d e r e d en en w aaro m d e s tu kken n ie t r e ed s a an d e r e ch tb an k w erd en o verg ele gd e en
ro l. ’ s H ofs u it s p ra ak g eeft e r n ie t v an b lij k d at e en z o dan ig e a fw egin g h eeft p la ats g ev onden . H et m id del s la agt d aaro m .
2.3 .4 . D e o verig e m id dele n k unnen n ie t to t c assa tie le id en . D it b eh oeft, g ezie n a rtik el 8 1, lid 1 , v an d e W et o p d e r e ch te rlij k e
org an is a tie , g een n ad ere m otiv erin g, n u d eze m id dele n n ie t n open to t b ean tw oord in g v an r e ch ts v ra gen in h et b ela n g v an d e
re ch ts e en heid o f d e r e ch ts o ntw ik kelin g.
2.3 .5 . ’ s H ofs u it s p ra ak k an n ie t in s ta n d b lij v en . V erw ij z in g m oet v olg en . I n die n h et v erw ij z in gsh of o ord eelt d at b ela n gh eb ben de in
de g ele gen heid m oet w ord en g este ld n ad er b ew ij s te le v ere n , z al h et m et in ach tn em in g v an d at b ew ij s d e w aard e v an d e o nro ere n de
zak en m oete n b eo ord ele n .
Com men ta ar
In h et d erd e m id del b eto ogt b ela n gh eb ben de d at h et h of te n o nre ch te h et b ew ij s a an bod v an b ela n gh eb ben de te r z it tin g h eeft
gep asse erd . I n h et b ero ep sc h rif t v oert b ela n gh eb ben de d aarto e k ort g ezegd a an d at d e h effin gsa m bte n aar d e in dru k h ad g ew ek t h et
verw eer o p d it p unt te h eb ben la te n v are n . T er z it tin g s te ld e h et h of d e w aard eo ntw ik kelin g v an h et k an to orp an d w el a an d e o rd e.
D aaro p h eeft b ela n gh eb ben de e xp lic ie t h et a an bod g ed aan d e w aard eo ntw ik kelin g n ad er to e te lic h te n . A an gezie n h et h of in z ij n
uit s p ra ak d e v erk oopprij s le id en d h eeft g each t, h eeft h et h of d e g em ach tig d e te n o nre ch te n ie t in d e g ele gen heid g este ld d e
w aard eo ntw ik kelin g tu sse n p eild atu m e n v erk oopdatu m n ad er te o nderb ouw en , a ld us b ela n gh eb ben de.
In h et c assa tie m id del v an b ela n gh eb ben de z it e en im plic ie t ‘ G illis se n ’-v erw eer. D at h an delt e v en een s o ver e en ( v oorw aard elij k )
bew ij s a an bod, h oew el h et in G illis se n te gen N ed erla n d o ver g etu ig en bew ij s g in g ( E H RM 1 5 m aart 2 016, n r. 3 9966/0 9,
NTFR
2016/1 291
). H et a rre st v an h et E H RM b ev at e en a an sp orin g v oor r e ch te rs to t h et in nem en v an e en a ctie v e o pste llin g. H et E R H M
oord eeld e, k ort d oor d e b och t, d at h et e n kele w ij z en d oor d e r e ch te r o p d e m ogelij k heid v an p artij e n o m z elf m et g etu ig en te k om en
onder o m sta n dig h ed en o nvold oen de is in h et lic h t v an a rt. 6 , lid 1 , E V RM . I n ie d er g ev al g eld t h ie r e en s e rie u ze m otiv erin gsp lic h t
w aar h et g aat o m e en b ew ij s a an bod te n b eh oev e v an f e it e n o f o m sta n dig h ed en d ie d e r e ch te r d oors la ggev en d a ch t v oor z ij n o ord eel.
In tw ee r e cen te ‘ in cid en te n ’ o ord eeld en h oven e v en een s o nw elw ille n d w aar h et g in g o m ( g etu ig en )b ew ij s a an bod. I n e en z aak v oor
H of D en H aag g in g h et o m e en g etu ig en bew ij s a an bod d oor b ela n gh eb ben de, te r o nderb ouw in g v an d e e sse n tië le s te llin g d at d e
vasts te llin gso vere en kom st o nder d w alin g to t s ta n d w as g ek om en ( H of D en H aag 2 7 o kto ber 2 015, n rs . 1 4/0 0996 t/m 1 4/0 0999,
N TFR 2 015/3 207
). H et h of h ad h et a an bod to t h et h ore n v an d e ( n ota b en e a an w ezig e) g etu ig en a ls o nvold oen de c o ncre et
afg ew ezen . D e H oge R aad c asse erd e d it o ord eel o m dat i) h et d oel v an d e g etu ig en v old oen de b le ek u it d e s tu kken v an h et g ed in g e n
ii) h et h of n ie t h ad d oorg ev ra agd ( H R 1 6 d ecem ber 2 016, n rs . 1 5/0 5839 e n 1 5/0 5840,
NTFR 2 016/3 083
).
In e en a n der h ofo ord eel h an deld e h et o m e en g etu ig en bew ij s a an bod to t h et h ore n v an d e c u ra to r, d ie d oor b ela n gh eb ben de is
opgero ep en m aar c o nfo rm v erw ach tin g n ie t v rij w illig v ers c h een . H et H of A rn hem -L eeu w ard en z ag d aaro p g een a an le id in g d e
cu ra to r z elf o p te r o ep en a ls g etu ig e ( H of A rn hem -L eeu w ard en 3 0 ju ni 2 015, n r. 1 4/0 0781,
NTFR 2 015/2 384
). D e H oge R aad
casse erd e d it o ord eel, o m dat h et h of h et n ie t- o pro ep en n ie t h ad g em otiv eerd ( H R 3 1 m aart 2 017, n r. 1 5/0 3682,
NTFR 2 017/8 45
).
In d e h ie r v oorlig gen de z aak h eeft d e H oge R aad n og n ie t ( h oev en ) o ord ele n o ver d e v ra ag o f d e r e ch te r o m h et b ew ij s a an bod h een
had g ek und. H et h of h ad a an z ij n a fw ij z in g n am elij k te n g ro ndsla g g ele gd d at b ela n gh eb ben de m et b etr e k kin g to t h et r e le v an te
dis c u ssie p unt ( d e w aard eo ntw ik kelin g) v oor d e r e ch tb an k a l in d e g ele gen heid is g ew eest h aar s ta n dpunt m et b ew ij s stu kken te
onderb ouw en . H et o ntb re ek t in h et h ofo ord eel a an e en a fw egin g tu sse n e n erz ij d s h et b ela n g b ij h et o verle ggen v an d ie s tu kken e n
an derz ij d s h et a lg em een b ela n g v an e en d oelm atig e p ro cesg an g. G ele t o p d e e erd ere ‘ c o rre ctie s’ d oor d e H oge R aad w aar h et g aat
om a fw ij z in g v an b ew ij s a an bod, z al h et h of e en e v en tu ele h erh aald e a fw ij z in g g o ed m oete n m otiv ere n . W aar h et g aat o m e en
esse n tie el p unt d at d e r e ch te r d oors la ggev en d ( b lij k t te ) a ch te n v oor z ij n o ord eel, m ag e en b ew ij s a an bod n ie t lic h tv aard ig w ord en
afg ew ezen .
[1 ]
Van essa H uygen v an D yck -J a gers m a is v erb onden a an J a eger a d vocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .
[2 ]
De a u te u r is a ls f is c aal a d vocaat v erb onden a an J a eger A dvocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .
NAAR B O VEN
Bro n:
http :/ /w ww.n dfr.n l/ lin k/N TFR 2017-2 331
Datu m : 1 3-1 1-2 017 1 6:2 9:1 6
«

Alle r e ch te n v oorb eh ouden . A lle a u te u rs re ch te n e n d ata b an kre ch te n v an d eze t e kst w ord en u it d ru kkelijk v oorb eh ouden . D eze r e ch te n b eru ste n b ij S du U it g ev ers .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v erv eelv oudig d, o pgesla g en in e en g eau to m atis eerd g eg ev en sb esta n d o f o pen baar g em aakt in e n ig e v orm o f o p e n ig e w ijz e , h etz ij
ele ktro nis ch ,m ech an is ch , d oor f o to ko pie ën , o pnam en o f e n ig e a n dere m an ie r, z o nder v oora fg aan de s ch rif te lijk e t o este m min g v an d e u it g ev er.
All r ig hts r e serv ed . N o p art o f t h is p ublic atio n m ay b e r e p ro duced , s to re d in a r e trie v al s y ste m , o r t ra n sm it te d in a n y f o rm o r b y a n y m ean s, e le ctro nic , m ech an ic al, p hoto co pyin g,
re co rd in g o r o th erw is e, w it h out t h e p ublis h er’s p rio r c o nsen t.
Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur