Informatiebeschikking kan alleen betrekking hebben op gegevens van feitelijke aard

Nederla n ds T ijd sch rif t v oor F is ca al R ech t 2 017/2 621
In fo rm atie besch ik kin g k an a lle en b etr e k kin g h ebben o p g egeve n s v a n f e ite lijk e a ard ; H oge R aad, n r.
16/0 5582
Bela stin gja ar/t ijd v ak
2009
Bro ndo cum en te n
Hoge R aad 2 0 o kto ber 2 017, n r. 1 6/0 5582
Bero ep sc h rif t in c assa tie b ij H R n r.
16/0 5582
Wetsa rtik ele n
AW R – a rt. 4 7
AW R – a rt. 5 2a
Aute ur
Mr. V .S .
Huy gen v an D yck -Ja gersm a
[2 ]
Public atie datu m
26-1 0-2 017
Afle v erin gsn um mer
43
ECLI
ECLI:N L:H R:2 017:2 654
Form ele r e la tie s
In c assa tie o p :
ECLI:N L:G H ARL:2 016:8 081
, ( G edeelt e lijk e) v ern ie tig in g e n
zelf a fg edaan
Sam en va ttin g
B ela n gh eb ben de e n z ij n b ro er z ij n in 2 009 in gek eerd m et b etr e k kin g to t e en d oor h en in B elg ië a an geh ouden b an kre k en in g. N aar
aan le id in g v an d e a an gif te I B 2 009 h eeft d e in sp ecte u r a an b ela n gh eb ben de v ra gen g este ld o ver d e h erk om st v an h et in B elg ië
aan geh ouden v erm ogen . V erv olg en s h eeft d e in sp ecte u r d e in fo rm atie b esc h ik kin g g egev en , w aarin o nder m eer d e v ra ag is g este ld o f
bela n gh eb ben de b ij e v en tu ele c o rre ctie s in v erb an d m et h et b uit e n la n dse v erm ogen w il a fw ij k en v an d e w ette lij k e r e gelin g v an
to ed elin g v an 5 0% a an b eid e p artn ers . H of A rn hem -L eeu w ard en ( 1 1 o kto ber 2 016, n r. 1 5/0 0635,
NTFR 2 016/2 889
) h eeft
geo ord eeld d at d e in fo rm atie b esc h ik kin g te re ch t is g egev en , o ok w at b etr e ft h et v erz o ek o m e en v erk la rin g o ver d e v erd elin g v an h et
verm ogen tu sse n d e p artn ers . D e H oge R aad v ern ie tig t d e h ofu it s p ra ak . D e in fo rm atie b esc h ik kin g k an a lle en b etr e k kin g h eb ben o p
gegev en s v an f e it e lij k e a ard . B ela n gh eb ben de w as d us n ie t v erp lic h t d e v ra ag o ver d e v erm ogen sv erd elin g te b ean tw oord en . V erd er
heeft h et h of v erz u im d e en n ie u w e te rm ij n v ast te s te lle n v oor h et v old oen a an d e in d e in fo rm atie b esc h ik kin g b ed oeld e
verp lic h tin gen . D e H oge R aad d oet d e z aak z elf a f. D e in fo rm atie b esc h ik kin g w ord t v ern ie tig d v oor z o ver d eze b etr e k kin g h eeft o p
de v ra ag o ver d e v erm ogen sv erd elin g, e n d e H oge R aad s te lt e en te rm ij n v an z es w ek en w aarb in nen b ela n gh eb ben de d e o verig e
vra gen v an d e in fo rm atie b esc h ik kin g k an b ean tw oord en .
Feite n
2.1 . I n c assa tie k an v an h et v olg en de w ord en u it g egaan .
2.1 .1 . I n 2 009 h eeft b ela n gh eb ben de a an d e I n sp ecte u r m eeged eeld d at h ij e n z ij n b ro er v olle d ig e n ad ere in lic h tin gen w ille n
vers tr e k ken o ver h un v erm ogen s in h et b uit e n la n d.
2.1 .2 . N aar a an le id in g v an d e a an gif te I B /P V V v oor h et ja ar 2 009 v an b ela n gh eb ben de h eeft d e I n sp ecte u r a an h em v ra gen g este ld
over d e h erk om st v an h et o p e en r e k en in g b ij d e A BN -A m ro ban k in B elg ië a an geh ouden v erm ogen . V erv olg en s h eeft d e I n sp ecte u r
de b estr e d en in fo rm atie b esc h ik kin g g egev en . V olg en s d ie b esc h ik kin g w are n v ie r d oor d e I n sp ecte u r g este ld e v ra gen n ie t
bean tw oord , w aaro nder d e v ra ag o f b ela n gh eb ben de b ij e v en tu ele c o rre ctie s in v erb an d m et b uit e n la n dse v erm ogen sb esta n ddele n w il
afw ij k en v an d e w ette lij k e r e gelin g v an to ed elin g v an 5 0 p erc en t a an b eid e p artn ers .
Gesch il
2.2 .1 . H et H of h eeft g eo ord eeld d at d e in fo rm atie b esc h ik kin g te re ch t is g egev en . V olg en s h et H of z ij n d e d oor d e I n sp ecte u r g este ld e
vra gen n ie t o f o nvold oen de b ean tw oord . D at g eld t o ok v oor h et v erz o ek o m e en v erk la rin g o ver d e v erd elin g v an h et v erm ogen
tu sse n d e p artn ers . E en d oor b ela n gh eb ben de v erz o nden e -m ail d aaro ver is n ie t d e v erk la rin g w aaro m d e I n sp ecte u r h ad v erz o ch t,
ald us h et H of.
2.2 .2 . T egen h et h ie rv oor in 2 .2 .1 v erm eld e o ord eel v an h et H of r ic h t z ic h h et b ero ep sc h rif t in c assa tie m et v ij f m id dele n .
Rech ts o ve rw egin gen
2.3 .1 . H et d erd e m id del r ic h t z ic h o nder m eer te gen h et o ord eel v an h et H of d at d e in fo rm atie b esc h ik kin g te re ch t is g egev en , o ok
voor z o ver b ela n gh eb ben de n ie t h eeft g ean tw oord o p d e v ra ag o f h ij b ij e v en tu ele c o rre ctie s in v erb an d m et b uit e n la n dse
verm ogen sb esta n ddele n w il a fw ij k en v an d e w ette lij k e r e gelin g v an to ed elin g v an 5 0 p erc en t a an b eid e p artn ers . B ela n gh eb ben de is
im mers n ie t v erp lic h t o m o p d ie v ra ag a n tw oord te g ev en , a ld us h et m id del.
2.3 .2 . H et m id del s la agt in z o verre . A rtik el 4 7 A W R v erp lic h t to t h et v ers tr e k ken v an g egev en s e n in lic h tin gen w elk e v oor d e

bela stin gh effin g te n a an zie n v an d e b ela stin gp lic h tig e v an b ela n g k unnen z ij n . H et g aat d aarb ij o m g egev en s v an f e it e lij k e a ard . D e
vra ag o f b ij e en c o rre ctie v an d e h effin gsg ro ndsla g v oor h et in kom en u it s p are n e n b ele ggen m oet w ord en a fg ew ek en v an d e
w ette lij k e r e gelin g v an a rtik el 2 .1 7, lid 3 , W et I B 2 001 h eeft b etr e k kin g o p e en in d ie w et v astg ele gd e k eu zem ogelij k heid e n n ie t o p
gegev en s v an f e it e lij k e a ard . B ela n gh eb ben de w as d us n ie t v erp lic h t d eze v ra ag te b ean tw oord en . D e in fo rm atie b esc h ik kin g k an in
zo verre n ie t in s ta n d b lij v en .
2.4 .1 . H et v ie rd e m id del h oudt in d at h et H of te n o nre ch te g een te rm ij n h eeft g este ld w aarb in nen b ela n gh eb ben de a ls n og a an z ij n
in fo rm atie v erp lic h tin gen k an v old oen .
2.4 .2 . V oor z o ver h et b ero ep te gen e en in fo rm atie b esc h ik kin g o ngegro nd w ord t v erk la ard is d e r e ch tb an k o p g ro nd v an a rtik el 2 7e,
lid 2 , A W R in b egin se l g eh ouden e en n ie u w e te rm ij n v ast te s te lle n v oor h et v old oen a an d e in d ie b esc h ik kin g b ed oeld e
verp lic h tin gen .
2.4 .3 . E en z elf d e g eh ouden heid g eld t in gev olg e a rtik el 2 7h, lid 2 , A W R v oor h et h of, v oor z o ver d e u it s p ra ak o p h et h oger b ero ep
in houdt d at h et b ero ep b ij d e r e ch tb an k o ngegro nd w as. D aara an d oet n ie t a f d at d e u it s p ra ak v an d e r e ch tb an k d oor h et in ste lle n
van h et h oger b ero ep o p g ro nd v an a rtik el 2 7h, lid 3 , A W R is o pgesc h ort, a an gezie n z o nder u it d ru kkelij k e te rm ij n ste llin g d oor h et
hof v oor d e b ela n gh eb ben de o nvold oen de d uid elij k z o u z ij n to t w elk m om en t h ij n a d e u it s p ra ak v an h et h of a ls n og a an z ij n in d e
besc h ik kin g b ed oeld e in fo rm atie v erp lic h tin gen k an v old oen .
2.4 .4 . H et H of h eeft v erz u im d e en n ie u w e te rm ij n a ls h ie rv oor b ed oeld , v ast te s te lle n . H et m id del is d aaro m g egro nd.
2.5 . V oor h et o verig e k unnen d e m id dele n n ie t to t c assa tie le id en . D it b eh oeft, g ezie n a rtik el 8 1, lid 1 , v an d e W et o p d e r e ch te rlij k e
org an is a tie , g een n ad ere m otiv erin g, n u d e m id dele n in z o verre n ie t n open to t b ean tw oord in g v an r e ch ts v ra gen in h et b ela n g v an d e
re ch ts e en heid o f d e r e ch ts o ntw ik kelin g.
2.6 . U it h etg een is o verw ogen in 2 .3 .2 e n 2 .4 .4 v olg t d at ’ s H ofs u it s p ra ak n ie t in s ta n d k an b lij v en .
D eH oge R aad k an d e z aak a fd oen . D e in fo rm atie b esc h ik kin g m oet w ord en v ern ie tig d v oor z o ver d eze b etr e k kin g h eeft o p d e v ra ag
of b ela n gh eb ben de e en a fw ij k in g w en st v an d e w ette lij k e r e gelin g v an to ed elin g v an a rtik el 2 .1 7 v an d e W et I B 2 001.
H etg een h ie rv oor in 2 .4 .3 is o verw ogen v oor d e u it s p ra ak in h oger b ero ep , is v an o vere en kom stig e to ep assin g o p d e
cassa tie p ro ced ure . D e H oge R aad z al d aaro m v oorts e en te rm ij n s te lle n w aarb in nen b ela n gh eb ben de k an v old oen a an d e
verp lic h tin gen v oortv lo eie n de u it d e o verig e in d e b esc h ik kin g v erm eld e v ra gen . D ie te rm ij n w ord t g este ld o p z es w ek en , te r e k en en
van af d e d ag w aaro p d it a rre st is g ew ezen .
(V olg t g ed eelt e lij k e v ern ie tig in g v an d e in fo rm atie b esc h ik kin g e n v asts te llin g v an e en te rm ij n v an z es w ek en v oor h et v ers tr e k ken
van d e o verig e in d e in fo rm atie b esc h ik kin g g ev ra agd e in fo rm atie .)
Com men ta ar
A rt. 4 7 A W R v erp lic h t to t h et v ers tr e k ken v an g egev en s e n in lic h tin gen d ie v oor d e b ela stin gh effin g te n a an zie n v an d e
bela stin gp lic h tig e v an b ela n g k unnen z ij n . M et d eze o verw egin g g eeft d e H oge R aad k ern ach tig w eer w aar d e z aak o ver g aat. D e
in sp ecte u r k an in h et k ad er v an e en in fo rm atie b esc h ik kin g a lle en v ra gen s te lle n d ie ( v erm oed elij k ) c o ncre et v an b ela n g k unnen z ij n
bij h et o ple ggen v an e en b ela stin gaan sla g a an d eze b ela stin gp lic h tig e. E n v erv olg en s s p ecif ic eert d e H oge R aad : h et g aat d aarb ij o m
gegev en s v an f e it e lij k e a ard . M et a n dere w oord en , v an d e b ela stin gp lic h tig e w ord en g een a n tw oord en v erla n gd o p
kw alif ic atie v ra gen . A nders d an h et h of o ord eelt d e H oge R aad d at d e v ra ag n aar d e w ette lij k e v erd elin g tu sse n f is c ale p artn ers n ie t
vold oet a an e en f e it e lij k e v ra ag. E nerz ij d s is h et b egrij p elij k d at e en d erg elij k e v ra ag r e le v an t is v oor d e in sp ecte u r d ie d e a an sla g
m oet v asts te lle n . A ls n am elij k e en k eu ze w ord t g em aak t d ie a fw ij k t v an h et u it g an gsp unt v an a rt. 2 .1 7, lid 3 , W et I B 2 001 ( ‘b ij ie d er
voor d e h elf t’ ), d an h eeft d at in vlo ed o p d e o p te le ggen ( n av ord erin gs)a an sla g. H et is e ch te r g een f e it e lij k e v ra ag o p b asis w aarv an
de h oogte v an d e v ast te s te lle n a an sla g m oet w ord en g eb ase erd , m aar e en k eu zev ra ag o p b asis w aarv an d e v erd elin g v an d e
bela stb aarh eid b ij d e f is c ale p artn ers k an w ord en v astg este ld . D ie k eu ze k an w ord en g em aak t to t ( v er) n a d eze in fo rm atie b esc h ik kin g
w aarm ee d e in sp ecte u r e en k eu ze b eo ogt te f o rc ere n . O p g ro nd v an a rt. 2 .1 7, lid 4 , W et I B 2 001 k an n og w ord en ‘ g esc h oven ’
to td at e en ( n av ord erin gs)a an sla g o nherro ep elij k k om t v ast te s ta an . H et v oora fg aan d a an h et o ple ggen te w ete n k om en v an d ie
verd elin g h eeft v oor d e in sp ecte u r o ok n ie t m eer d an e en p ra k tis c h b ela n g. M och t h et n am elij k z o z ij n d at e r a ls n og m eer ( o f z elf s
alle s) a an d e a n der w ord t to egere k en d, d an is d e in sp ecte u r o p g ro nd v an a rt. 1 6, lid 3 , A W R a ls n og b ev oegd d e a an sla g v an d e
fis c ale p artn er te c o rrig ere n . D e in sp ecte u r h eeft d us n och e en r e ch t n och e en b ela n g o m – e erd er d an d e w et v oors c h rij f t – e en
verd elin gsk eu ze tu sse n f is c ale p artn ers a f te d w in gen .
[1 ]
Van essa H uygen v an D yck -J a gers m a is v erb onden a an J a eger a d vocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .
[2 ]
De a u te u r is a ls f is c aal a d vocaat v erb onden a an J a eger A dvocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .
NAAR B O VEN
Bro n:
http :/ /w ww.n dfr.n l/ lin k/N TFR 2017-2 621
Datu m : 1 3-1 1-2 017 1 6:2 8:1 9
Alle r e ch te n v oorb eh ouden . A lle a u te u rs re ch te n e n d ata b an kre ch te n v an d eze t e kst w ord en u it d ru kkelijk v oorb eh ouden . D eze r e ch te n b eru ste n b ij S du U it g ev ers .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v erv eelv oudig d, o pgesla g en in e en g eau to m atis eerd g eg ev en sb esta n d o f o pen baar g em aakt in e n ig e v orm o f o p e n ig e w ijz e , h etz ij
«

ele ktro nis ch ,m ech an is ch , d oor f o to ko pie ën , o pnam en o f e n ig e a n dere m an ie r, z o nder v oora fg aan de s ch rif te lijk e t o este m min g v an d e u it g ev er.
All r ig hts r e serv ed . N o p art o f t h is p ublic atio n m ay b e r e p ro duced , s to re d in a r e trie v al s y ste m , o r t ra n sm it te d in a n y f o rm o r b y a n y m ean s, e le ctro nic , m ech an ic al, p hoto co pyin g,
re co rd in g o r o th erw is e, w it h out t h e p ublis h er’s p rio r c o nsen t.
Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur