Inspecteur had uitspraak op bezwaar moeten doen nadat vragenbrief was beantwoord

 NTFR2011/1766 Inspecteur had uitspraak op bezwaar moeten doen nadatvragenbriefwas beantwoord RechtbankBreda25mei2011,nr.11/00980 Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen Auteur LJN ECLI –Brondocument Awb-art. 7:10 Awb-art. 4:15 Awb-art. 8:55d Awb-art. 6:12 Awb-art. 4.17 Awb-art. 8:55d Awb-art. 6:12 Awb-art. 7:10 Awb-art. 4:13 mr. I.R.J. Thijssen BQ9996 ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ9996 Samenvatting Aanbelanghebbende is eenaanslag successierechtopgelegd,waartegenbelanghebbende bezwaar heeftgemaakt.Omdatde inspecteur geenuitspraak op bezwaar heeftgedaan,heeftbelangebbende beroep ingesteld.Ingeschilis ofde inspecteur ingebreke is geblevenenuitspraak op bezwaar had moetendoen. De rechtbank oordeeltdatde termijnvoor hetdoenvanuitspraak wordtopgeschortzolang de vertraging aanbelanghebbende kan wordentoegerekend.De rechtbank oordeeltdat,nadatde inspecteur op 31 januari 2011 eenantwoord op zijnvragenbriefhad ontvangen,hijuitspraak op bezwaar kondoen.Na die datum was er geenredenmeer om te wachtenmethetdoenvanuitspraak op bezwaar.De rechtbank oordeeltdatde briefwaarinbelanghebbende aande inspecteur schrijftdatde inspecteur de wettelijke beslistermijnuithetoog heeftverlorenmoetwordenopgevatals eeningebrekestelling.De inspecteur verbeurteendwangsom endient binnentwee wekenuitspraak op bezwaar te doen,op straffe vaneendwangsom van€ 100 per dag. (Beroep gegrond.) Commentaar Sinds de inwerkingtreding vande ‘Wetdwangsom enberoep bijniettijdig beslissen’ op 1 oktober 2009 kan– inhetgevaleen inspecteur niettijdig op eenbezwaarschriftheeftbeslist(zie art.7:10 Awb) – eenbelastingplichtige nietmeer rauwelijks beroep instellen bijde belastingrechter.Eerstdientde belastingplichtige de inspecteur er schriftelijk op te attenderendathijingebreke is geblevenom tijdig uitspraak op bezwaar te doen(zie art.6:12 Awb).Vervolgens heeftde indatgevalingebreke gestelde inspecteur nog twee weken de tijd om alsnog uitspraak op bezwaar te doen.Laatde inspecteur (wederom) na op uitspraak op bezwaar te doen,dankande belastingplichtige beroep instellenbijde belastingrechter enis de inspecteur exart.4:17 Awb (automatisch) eendwangsom verschuldigd (van€ 20,€ 30 of€ 40 per dag) voor elke dag dathijingebreke is,dochvoor tenhoogste 42 dagen(maximaal€ 1.260). Hetfeitdateenberoepschriftis ingediend tegenhetniettijd doenvanuitspraak op bezwaar,ontslaatde inspecteur nietvanzijn verplichting om alsnog uitspraak op bezwaar te doen(art.6:20 Awb).Daarnaastschorstberoep tegenniettijdig doenvanuitspraak op bezwaar de dwangsom nietop.Derhalve zie ik voor eeninspecteur geenenkele redenom na ingebrekestelling (enalhelemaalnietna hetindienenvaneenberoepschrift) eenbelastingplichtige zijnuitspraak op bezwaar nog langer te onthouden.Vanwege de vereiste ingebrekestelling (enverschuldigde dwangsom) verwachtte ik dathetvanaf1 oktober 2009 nietmeer zouvoorkomendater nog beroepsprocedures gevoerd zoudenwordenenkelvanwege hetniet-tijdig doenvanuitspraak op bezwaar.Wanneer eennietoplettende inspecteur de schriftelijke ingebrekestelling nietzouhebbenopgemerkt,verkeerde ik inde veronderstelling datinieder gevaleen beroepschriftde inspecteur er weltoe zoubewegenom alsnog uitspraak op bezwaar te doen. Zoude inspecteur na hetberoep vanbelanghebbende alsnog uitspraak op bezwaar hebbengedaan,danzouhetberoep (exart.6:20, lid 3,Awb) mede zijngerichttegendeze uitspraak op bezwaar enhad inéénendezelfde procedure de rechter zowelde (on)tijdigheid vande uitspraak op bezwaar als de onderliggende belastingaanslag kunnenbeoordelen.Hoewelbelastingrechters eenberoep tegen hetniettijdig doenvaneenuitspraak op bezwaar veelalvereenvoudigd afdoenop grond vanart.8:55b Awb ende inspecteur – indien deze nog steeds geenuitspraak op bezwaar heeftgedaan– wordtgelastom datbinnentwee wekenalsnog te doen(art.8:55d Awb),is eenbelastingrechter overigens nietverplichtom hetberoep vereenvoudigd afte handelen.Aldus lijkter voor eenbelastingrechter – zoals belastingrechters datook vóór de inwerkingtreding vande ‘Wetdwangsom enberoep bijniettijdig beslissen’ veelalplachtente doen– ook geenbeletselte zijnom eenberoep tegenhetniettijdig doenvanuitspraak op bezwaar tevens inhoudelijk te behandelenen zelfinde zaak te voorzien.Ik meenzelfs datinhetgevaleenbelastingplichtige de belastingrechter uitdrukkelijk verzoektom – bijde afwezigheid vaneenuitspraak op bezwaar – zelfinde zaak te voorzien,terugwijzing door de belastingrechter nietvoor de hand ligt.De Hoge Raad heeftrecentnog eens bevestigd (HR11 januari 2011,nr.10/00648,NTFR2011/396) dat– integenstelling totinhetoverige bestuursprocesrecht– terugwijzeninfiscale procedures zoveelmogelijk moetwordenvoorkomen.De materiële belastingschuld vloeit immers rechtstreeks voortuitde weteneenbelastingrechter is als geenander instaatom de wettoe te passen. Inhetonderhavige gevalwerd belastingplichtige echter eendergelijke efficiënte enkostenbesparende rechtsgang onthoudenenis de inspecteur door Rechtbank Breda opgedragenom alsnog binnentwee wekenuitspraak te doen.De belastingplichtige is dus weer terug bijafenkan– indiende inspecteur uitspraak op bezwaar doet– wederom door zijngemachtigde beroep lateninstellenbijdezelfde belastingrechter.Als doekje voor hetbloedenkrijgtde belastingplichtige inhetonderhavige gevalvanRechtbank Breda de maximale dwangsom van€ 1.260 eneen(forfaitaire) proceskostenvergoeding van€ 655,50 mee.Hettegenbeter weteninnalatenom alsnog uitspraak op bezwaar te doenlijktmijinhetonderhavige gevaleenbijzondere omstandigheid die eenintegrale proceskostenvergoeding rechtvaardigt,maar danhad de gemachtigde zichdaar welop moetenberoepen.Maar veelalwileenbelastingplichtige geengeld,hij wileenspoedige enfinale beslechting vanzijngeschil. [1]Mr.I.R.J.Thijssenis advocaat-belastingkundige bijJaeger Advocaten-belastingkundigen. Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2011-1766 Datum:11-4-2016 16:25:00 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.

Stuur een reactie naar de auteur