Inspecteur heeft te lang gewacht met het opleggen van een navorderingsaanslag, waardoor de twaalfjaarstermijn niet kan worden toegepast

 NTFR2011/2505 Inspecteur heeftte lang gewachtmethet opleggen van een navorderingsaanslag,waardoor de twaalfjaarstermijn nietkan worden toegepast HofAmsterdam06oktober2011,nr.04/02839 1992-1998 Brondocument Aanverwanteliteratuur Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden Wetsartikelen verlengde navorderingstermijn AWR-art. 16 Awb-art. 3:4 Auteur LJN ECLI mr. I.R.J. Thijssen BT7082 ECLI:NL:GHAMS:2011:BT7082 Samenvatting Aanbelanghebbende zijn,ruim eenjaar na eenboekenonderzoek in2002,navorderingsaanslagenopgelegd vanwege nietopgegeven tegoedenvanbelanghebbende bijde KB-Luxbank te Luxemburg.De inspecteur heeftdaarbijgebruikgemaaktvande verlengde navorderingstermijnvantwaalfjaar.Hethofsteltvoorop datde verlengde navorderingstermijnnietmag wordentoegepastindiende inspecteur meer tijd heeftbesteed dannodig is aanhetverkrijgenvande inlichtingendie nodig zijnvoor hetbepalenvande verschuldigde belasting,enhijnietmetredelijke voortvarendheid de aanslag heeftvoorbereid envastgesteld.Nude inspecteur desgevraagd geenverklaring heeftgegevenvoor de duur vandeze termijnverzethetevenredigheidsbeginselzichertegendatde inspecteur gebruikmaaktvanzijnbevoegdheid deze navorderingsaanslagenop te leggen. (Hoger beroep gegrond.) Commentaar Op verzoek vande inspecteur heeftbelanghebbende op 1 maart2002 informatie verstrektover de door hem aangehouden,maar nietin zijnbelastingaangiftenverantwoorde,bankrekeningenbijde KB-Luxbank inLuxemburg.Aande hand vandeze informatie was de inspecteur instaatom op 11 april2002 eencontrolerapportop te stellenmeteenberekening vande na te vordereninkomsten- en vermogensbelasting alsmede vande daarbijop te leggenboeten.Deze op 11 april2002 aangekondigde navorderingsaanslagenzijn vervolgens pas op 31 mei 2003 opgelegd. Datmeteendergelijke periode vanstilzitteneeninspecteur zijnnavorderingsrechtenzoukunnenverspelenwas indie jarennog onvoldoende duidelijk ende gedachte was kennelijk dateeninspecteur inbuitenlandsituaties de navorderingstermijnvanart.16,lid 4, AWRtenvolle konbenutten.In2010 maakte de Hoge Raad echter duidelijk dateeninspecteur metredelijke voortvarendheid een aanslag moetvaststellenendatdus nietinalle gevallende volledige twaalfjaarstermijnkanwordenbenut.De Hoge Raad geeftechter geenaanwijzingenover welk tijdsverloop nog toelaatbaar is,hetgeennietalleenvoor rechtsonzekerheid zorgt,maar tevens totde nodige procedures leidt. Belanghebbendenstellenindergelijke procedures steevastdateeninspecteur aande hand vande hem ter beschikking staande informatie alveeleerder eennavorderingsaanslag – desnoods ter behoud vanrechten– had kunnenvaststellen.Eninspecteurs – die destijds nog inde veronderstelling leefdendatmethetvaststellenvaneennavorderingsaanslag konwordengewachttothetmomentdat de twaalfjaarstermijnbijna was verstreken– wringenzichsinds 2010 inallerlei bochtenom hettijdsverloop tochals nuttig en noodzakelijk te duiden.Zo nietde inspecteur inhetonderhavige gevaldie ruiterlijk toegeeftdater (toentertijd) geenredenenwarenvoor hettijdsverloop tussende aankondiging ende vaststelling vande navorderingsaanslagen.Hethofkandanook weinig anders doendan deze navorderingsaanslagenvernietigen. [1]Mr.I.R.J.Thijssenis verbondenaanJaeger Advocaten-belastingkundigen. Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2011-2505 Datum:14-4-2016 15:03:26 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.

Stuur een reactie naar de auteur