Inspecteur moet onder verbeurte van een dwangsom alsnog op aanvraag teruggaaf BPM beslissen

 NTFR2011/171 Inspecteur moetalsnog beslissen op teruggaafverzoeken omzetbelasting op straffe van dwangsom RechtbankArnhem16december2010,nr.10/01175 RechtbankArnhem16december2010,nr.10/01177 RechtbankArnhem16december2010,nr.10/01179 RechtbankArnhem16december2010,nr.10/01180 RechtbankArnhem16december2010,nr.10/01182 RechtbankArnhem16december2010,nr.10/01183 RechtbankArnhem16december2010,nr.10/01185 RechtbankArnhem16december2010,nr.10/01188 RechtbankArnhem16december2010,nr.10/01189 RechtbankArnhem16december2010,nr.10/01191 RechtbankArnhem16december2010,nr.10/01193 RechtbankArnhem16december2010,nr.10/01195 RechtbankArnhem16december2010,nr.10/01196 RechtbankArnhem16december2010,nr.10/01199 RechtbankArnhem16december2010,nr.10/01201 RechtbankArnhem16december2010,nr.10/01202 Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen Auteur LJN ECLI 2008, 2009Brondocument Awb-art. 4:13 Awb-art. 8:55d Awb-art. 4:15 mr. M.H.W.N. Lammers BO8093 ECLI:NL:RBARN:2010:BO8093 Samenvatting Belanghebbende heeftvoor de jaren2008 en2009 achttienteruggaafverzoekenomzetbelasting,inde zinvanart.33 WetOB 1968, ingediend.Door de inspecteur is op deze verzoeken(nog) nietbeschikt.Volgens de inspecteur heeftbelanghebbende nietvoldaanaan zijnverzoek om de volledige administratie inte zien.Belanghebbende heeftberoep ingesteld tegenhetniet-tijdig beslissen. Rechtbank Arnhem oordeeltdatde inspecteur op grond vanart.4:13 Awb binnenachtwekendientte beslissenop een teruggaafverzoek.Nude inspecteur hier nietaanheeftvoldaanenhijde beslistermijnnietovereenkomstig art.4:15 Awb heeftverlengd, is de rechtbank vanoordeeldathetberoep gerichttegenhetniet-tijdig beslissengegrond is.De rechtbank draagtde inspecteur op om alsnog binnendrie maandenop de teruggaafverzoekente beslissenenbepaaltmettoepassing vanart.8:55d,lid 2,Awb datde inspecteur eendwangsom van€ 100 per teruggaafverzoek verbeurtvoor elke dag waarmee deze termijnwordtoverschreden,meteen maximum van€ 15.000 per teruggaafverzoek. (Beroep gegrond.) Commentaar Art.8:55d Awb gaatover hetvervolgtrajectindiende rechtbank oordeeltdathetbestuursorgaande beslistermijnheeftoverschredenen hetberoep dus gegrond verklaart.Art.8:55d,lid 1,Awb bepaaltdatde rechter hetbestuursorgaanverplichtom alsnog binnenin beginseltwee wekeneenbesluitbekend te maken.Deze termijnvantwee wekenbegintte lopenop de dag na de dag vanverzending vande uitspraak vande rechtbank. Art.8:55d,lid 3,Awb biedtde rechter de mogelijkheid om inbijzondere gevallendeze termijnvantwee wekente verlengen.Inde parlementaire geschiedenis is opgemerktdatvanzo’nbijzonder gevalbijvoorbeeld sprake is als eenessentieeladvies benodigd is dat tengrondslag moetliggenaanhetbesluitvanhetbestuursorgaanenditadvies op zichlaatwachten. Waarom de rechtbank indeze situatie ervoor heeftgekozenom eentermijnvandrie maandente stellen,wordtinde uitspraak niet gemotiveerd.Vermoedelijk houdtditverband methetfeitdatde inspecteur ineerste instantie eenboekenonderzoek wilde instellen voordathijop de teruggaafverzoekenvande belastingplichtige beslist. Hetvoorgaande zouafgeleid kunnenwordenuithetfeitdatde rechtbank de inspecteur de mogelijkheid geeftom weer gebruik te maken vanzijnbevoegdhedenvanHoofdstuk VIIAWR.Deze mogelijkheid is inart.27a AWRopgenomen.Redenhiervoor is datde inspecteur ineenprocedure tegenhetniettijdig doenvanuitspraak op bezwaar nietvanzijnplichtis ontslagenom uitspraak op bezwaar te doen. Bijhetdoenvandie uitspraak op bezwaar kanhetnoodzakelijk zijndatde inspecteur eenberoep moetdoenop informatieverplichtingen vande belastingplichtige.Art.27a AWRbiedtde rechtbank de mogelijkheid om de inspecteur gedurende eenvastgestelde periode gebruik te latenmakenvanzijnbevoegdhedenuitde AWR. [1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen. Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2011-171 Datum:28-4-2016 13:39:36 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.
Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur