Inspecteur niet bevoegd informatiebeschikking te nemen met het oog op de beslissing op het bezwaar

 NTFR2014/2682 Inspecteur nietbevoegd informatiebeschikking te nemen methetoog op de beslissing op hetbezwaar Rechtbank Noord-Holland01september2014,nr.13/2577 2006 Brondocument Aanverwanteliteratuur AWR-art. 52a mr. I.R.J. Thijssen Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen Auteur ECLI ECLI:NL:RBNHO:2014:8908 Samenvatting De inspecteur heefteeninformatiebeschikking genomenteneinde de sanctie omkering enverzwaring vande bewijslast‘overeind te kunnenhouden’ ennietom eennavorderingsaanslag op te leggen.Belanghebbende zourekeninghouder zijnvaninhetbuitenland gehoudenrekeningen,waarvangeenmelding is gemaaktinde aangifte IB/PVV 2006.De rechtbank oordeeltdatonder ‘beschikking’, zoals genoemd inart.52a AWRuitsluitend de primaire beschikking dientte wordenbegrepenenniettevens de uitspraak op bezwaar. De inspecteur was derhalve nietbevoegd de informatiebeschikking te nemenmethetoog op de beslissing op hetbezwaar van belanghebbende tegende aanhaar opgelegde aanslag. (Beroep gegrond.) Commentaar Eenduidelijk enlogischantwoord vanRechtbank Noord-Holland op de vraag ofinde bezwaarfase tegeneenbelastingaanslag nog een informatiebeschikking kanwordenvastgesteld. De tekstvanart.52a,lid 1,AWRluidt– voor zover vanbelang – als volgt:‘Indienmetbetrekking toteenop te leggenaanslag, navorderingsaanslag ofnaheffingsaanslag ofeente nemenbeschikking nietofnietvolledig wordtvoldaanaande verplichtingen ingevolge artikelen47,47a,49,52 (…),kande inspecteur ditvaststellenbijvoor bezwaar vatbare beschikking (informatiebeschikking).’ De vraag ofeeninformatiebeschikking nog kanwordenvastgesteld inde bezwaarfase tegeneenbelastingaanslag wordtdoor nagenoeg alle rechtbankenengerechtshovenafhankelijk gesteld vanhetantwoord op de vraag waar de inart.52a,lid 1,AWR gebruikte term ‘beschikking’ precies op ziet.Zo ook door Rechtbank Noord-Holland inde onderhavige uitspraak. Zo zijner belastingrechters die de term ‘beschikking’ ruim uitleggenaande hand vanhetalgemene bestuursrecht(art.1:3,lid 2,Awb) en danvaltdaaronder ook eente nemenuitspraak op bezwaar.Indie optiek zouook inde bezwaarfase tegeneenbelastingaanslag nog eeninformatiebeschikking kunnenwordenvastgesteld.Die optiek lijktzichevenwelslechtte verhoudenmetde totstandkomingsgeschiedenis.Inde Eerste Kamer werd bijde behandeling vanart.52a AWRhetnavolgende opgemerkt:‘Komtde inspecteur er later achter,bijvoorbeeld (…) tijdens bezwaar tegende aanslag,dathijbepaalde informatie inretro-perspectieftochnodig heeft,dankanhijzichnietmeer op hetstandpuntstellendatomkering enverzwaring vande bewijslastaande orde zijn.Ditgeldtook na de fase vande aanslagregeling bijvoorbeeld als de inspecteur wilnavorderen.’ Hetfeitdateeninformatiebeschikking nietmeer zoukunnenwordenvastgesteld inde bezwaarfase betekentevenwelnietdatde inspecteur inde bezwaarfase geencontrolebevoegdhedenmeer zoukunnenuitoefenen.Hetafdwingenvaninformatie geschiedtvia art. 47 AWRende informatiebeschikking vanart.52a AWRsteltslechts vastdatnietis voldaanaande informatieverplichting vanart.47 AWR.De verplichting om ingevolge art.47 AWRinde bezwaarfase desgevraagd informatie te verstrekkenaande inspecteur is ook na de inwerkingtreding vanart.52a AWRonverkortinstand gebleven.Weliswaar kanschending vanart.47 AWRinde bezwaarfase volgens de wetgever nietmeer wordenvastgesteld middels eeninformatiebeschikking (als gevolg waarvande omkering enverzwaring vande bewijslastdus nietmeer kanintredenvanwege eenonherroepelijk gewordeninformatiebeschikking exart.25,lid 3,AWR),maar datbetekentnietdatschending vande verplichtingendie voortvloeienart.47 AWRzonder verdere gevolgenbehoeftte blijven. Nakoming kanineenciviele procedure (kortgeding) door de inspecteur wordenafgedwongenop straffe vaneendwangsom en schending levertbovendieneenstrafbaar feitop exart.68 enart.69 AWR. De eerdergenoemde ruime (Awb-)benadering vanhetbegrip ‘beschikking’ laatzichoverigens ook bijzonder slechtrijmenmetde wettekstenenterminologieënvande AWR.Zo zoude afzonderlijke vermelding inart.52a,lid 1,AWRvan‘aanslag, navorderingsaanslag ennaheffingsaanslag’ overbodig zijnomdatdatevenzeer beschikkingenzijninde ruime zinvande Awb.Enart. 25,lid 3,AWR,dataanvangtmetde frase ‘Indienhetbezwaar is gerichttegeneenaanslag,eennavorderingsaanslag,een naheffingsaanslag ofeenbeschikking (…)’,zoubijeenruim beschikkingsbegrip lijkente voorzieninde (on)mogelijkheid vanbezwaar tegeneenuitspraak op bezwaar.Tenslotte is inart.52a,lid 3,AWRbepaald dateenherroepelijke informatiebeschikking vervalt,indien eenbelastingaanslag wordtopgelegd.Als de inspecteur vervolgens inde bezwaarfase tegende belastingaanslag wederom een (identieke) informatiebeschikking zoukunnenvaststellen,danzoude bepaling art.52a,lid 3,AWRde facto eenzinledige bepaling zijn. Inde AWRkomtde term ‘beschikking’ nagenoeg uitsluitend voor wanneer deze voorafwordtgegaandoor de woorden‘voor bezwaar vatbare’.Daarmee wordtzonder enige twijfelgedoeld op de primaire beschikking (endus nietop eenuitspraak op bezwaar).Een uitspraak op bezwaar wordtinde AWRdaarentegenaangeduid metde specifieke term ‘uitspraak’.Aangeziende informatiebeschikking in(art.52a van) de AWRis opgenomenlijktde watminder ruime (AWR-)benadering vande term ‘beschikking’ meer voor de hand te liggen,hetgeenmeebrengtdateeninformatiebeschikking inde bezwaarfase dus nietmeer mogelijk is.Maar wat wordter danwelbedoeld metde term ‘beschikking’ inart.52 AWR? Metde term ‘beschikking’ wordtnaast‘aanslag, navorderingsaanslag ennaheffingsaanslag’ gedoeld op de specifiek voor bezwaar vatbaar gestelde beschikkingendie de belastingwetgeving rijk is,zoals bijvoorbeeld de verliesvaststellingsbeschikking. Ook Rechtbank Noord-Holland is inde onderhavige uitspraak vanoordeeldatonder de term ‘beschikking’ uitsluitend eenprimaire beschikking dientte wordenbegrepen(endus niettevens eenuitspraak op bezwaar) enop datduidelijke enlogische oordeelvalt weinig afte dingen. [1]Igor Thijssenis verbondenaanKanPiek Fiscale Advocatuur te Amsterdam Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-2682 Datum:11-4-2016 16:03:59 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.
Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur