Inspecteur slaagt niet in bewijslast: vernietiging naheffingsaanslagen loonheffingen.

Nederla n ds T ijd sch rift v o or F is ca al R ech t 2 018/4 37
In sp ecte u r s la agt n ie t in b ew ijs la st: v ern ie tig in g n ah effin gsa an sla gen lo on heffin gen ;
Gere ch ts h of 's -H erto gen bosch , n rs. 1 3/0 1027 t o t e n m et 1 3/0 1029
Bela stin gja ar/t ijd v ak
2007-2 009
Bro ndo cum en te n
Gere ch tsh of 's -H erto gen bo sc h 2 1 d ecem ber 2 017, n rs. 1 3/0 10127 t /m
13/0 1029
Tre fw oord en
in houdin gsp lic h tig e, o m kerin g b ew ijs la st, v ere is te a an gif te , p le it b aar
sta n dp un t, t u sse n kom st
Wetsa rtik ele n
AW R – a rt. 2 7e
Wet L B 1 964 – a rt. 6
Aute ur
Mr. V .S .
Huy gen v an D yck -Ja gersm a
[1 ]
Public atie datu m N TFR
22-2 -2 018
Afle v erin gsn um mer
8
ECLI
ECLI:N L:G H SH E:2 017:5 846
Form ele r e la tie s
Eerste a an le g:
ECLI:N L:R BZW B:2 013:6 286
, ( G edeelt e lijk e) v ern ie tig in g e n
zelf a fg edaan
Sam en va ttin g
B ela n gh eb ben de is g ev estig d in L uxem burg e n v oert h et s c h eep sm an agem en t v oor b in nen vaarts c h ep en d ie in v ers c h ille n de E uro pese
la n den , w aaro nder N ed erla n d, z ij n g ere gis tr e erd . Z ij h eeft w erk nem ers in d ie n st d ie z ij o p b asis v an o vere en kom ste n m et d e
sc h eep se ig en are n la at w erk en o p d eze b in nen vaarts c h ep en . D e in sp ecte u r h eeft z ic h n a e en b oek en onderz o ek o p h et s ta n dpunt
geste ld d at b ela n gh eb ben de in houdin gsp lic h tig e is in d e z in v an a rt. 6 , lid 3 , o nderd eel b , W et L B 1 964 e n h eeft n ah effin gsa an sla gen
lo onheffin gen o pgele gd . I n h oger b ero ep s te lt d e in sp ecte u r d at d e b ew ij s la st m oet w ord en o m gek eerd e n v erz w aard n u
bela n gh eb ben de n ie t d e v ere is te a an gif te n h eeft g ed aan . V oor h et ja ar 2 007 is b ela n gh eb ben de e ch te r n ie t u it g en odig d a an gif te te
doen ; v an o m kerin g e n v erz w arin g v an d e b ew ij s la st k an d an o ok g een s p ra k e z ij n . V oor d e ja re n 2 008 e n 2 009 is b ela n gh eb ben de
w él u it g en odig d a an gif te te d oen , m aar z ij h eeft d aaro p g ean tw oord d at z ij n ie t in houdin gsp lic h tig is . D e in sp ecte u r h eeft d it
sta n dpunt p le it b aar g each t. D aaru it v olg t d at b ela n gh eb ben de te n a an zie n v an d e ja re n 2 008 e n 2 009 n ie t k an w ord en v erw ete n n ie t
de v ere is te a an gif te te h eb ben g ed aan . A ld us r u st o p d e in sp ecte u r a an d e h an d v an d e n orm ale r e gels v an s te lp lic h t e n b ew ij s la st d e
la st a an nem elij k te m ak en d at b ela n gh eb ben de in houdin gsp lic h tig w as e n d at d e n ah effin gsa an sla gen n ie t te h oog z ij n . D e in sp ecte u r
is v olg en s h et h of n ie t in d eze b ew ij s la st g esla agd , n u is g eb le k en d at d e n ah effin gsa an sla gen o p e en a an ta l v ooro nders te llin gen
beru ste n , a ls g ev olg w aarv an in d e n ah effin g w erk nem ers k unnen z ij n b egre p en d ie in h et g eh eel g een a rb eid in N ed erla n d h eb ben
verric h t. O ok is g een r e k en in g g eh ouden m et e en b eo ord elin g v an h et p re m ie m axim um p er w erk nem er, m aar is u it g egaan v an e en
gem id deld e lo onso m d ie la ger is d an h et p re m ie m axim um . T ij d en s d e z it tin g is v oorts d uid elij k g ew ord en d at n ie t m et a lle a an
w erk nem ers o pgele gd e a an sla gen p re m ie v olk sv erz ek erin gen r e k en in g is g eh ouden , in h et b ij z o nder n ie t m et g ev alle n d ie v alle n
onder e en a n dere r e gio e n in sp ecte u r, e n d at b ij d e n ah effin g g een r e k en in g is g eh ouden m et a lle a fg eh an deld e e n d efin it ie v e
re gu la ris a tie s. O nder d eze o m sta n dig h ed en h eeft d e in sp ecte u r, te gen over d e g em otiv eerd e b etw is tin g d oor b ela n gh eb ben de, n ie t
aan nem elij k g em aak t d at d e in houdin gsp lic h t v an b ela n gh eb ben de o p g o ed e g ro nden ju is t is v astg este ld e n d at d e
nah effin gsa an sla gen n ie t te h oog z ij n . N u h et h of n ie t k an v asts te lle n o f e n in h oev erre d e n ah effin gsa an sla gen te re ch t e n to t d e ju is te
hoogte z ij n o pgele gd , r e st h et h of n ie ts a n ders d an d e n ah effin gsa an sla gen te v ern ie tig en .
(H oger b ero ep g egro nd.)
Com men ta ar
D eze u it s p ra ak b etr e ft e en in L uxem burg g ev estig d e o ndern em in g d ie d oor d e f is c u s in N ed erla n d a ls w erk gev er is a an gem erk t. D e
ondern em in g o ntk en t d it e n s te lt d at z ij n ie t v erp lic h t is in N ed erla n d lo onheffin gen a f te d ra gen . D e in sp ecte u r s tu urt
aan gif te b ilj e tte n , d ie b ela n gh eb ben de b ean tw oord t m et: ‘ ik b en g een in houdin gsp lic h tig e’. D aaro p v olg en n ah effin gsa an sla gen
lo onheffin gen o ver 2 007, 2 008 e n 2 009 v an r u im €  2 m ilj o en p er s tu k. D e c en tr a le v ra ag is : w ie m oet b ew ij z en d at e r ( g een )
lo onheffin g h ad m oete n w ord en a fg ed ra gen , d e in sp ecte u r o f b ela n gh eb ben de?
H et b ela n grij k ste , a lt h an s m eest in houdelij k e a sp ect b etr e ft h et g ev olg v an d e ( o ntk en nen de) r e actie d oor d eze ‘ in houdin gsp lic h tig e’
op d e to egezo nden a an gif te b ilj e tte n . N ie t te r d is c u ssie s ta at d at h et s ta n dpunt v an b ela n gh eb ben de n ie t in houdin gsp lic h tig te z ij n e en
‘p le it b aar s ta n dpunt’ is – o fte w el: v oor z o ver d at s ta n dpunt o nju is t is , k an b ela n gh eb ben de g een v erw ij t w ord en g em aak t. H et h of
oord eelt d at b ela n gh eb ben de to en d us n ie t ‘ w is t o f z ic h e rv an b ew ust m oest z ij n d at z ij in d ie a an gif te n te w ein ig lo onheffin g
vera n tw oord de’. M et a n dere w oord en : n ie t k an w ord en g ezegd d at d e v ere is te a an gif te is n ie t is g ed aan . O m kerin g v an d e b ew ij s la st
is d an n ie t a an d e o rd e.

E en f o rm ele r a sp ect, m aar z ek er n ie t o nbela n grij k , is d at o ok v oor a an gif te b ela stin gen g eld t: z o nder u it n odig in g to t h et d oen v an
aan gif te k an d e b ew ij s la st n ie t w ord en o m gek eerd ( e n v erz w aard ). V oor h et ja ar 2 007 s tu it d e o m kerin g d aaro p a l a f. W elis w aar
geld t e en v erp lic h tin g o m z o n odig o m d ie u it n odig in g te v erz o ek en , m aar h et n ie t d oen d aarv an k an n ie t le id en to t o m kerin g v an d e
bew ij s la st. V oor d e o verig e ja re n z ij n w elis w aar u it n odig in gen v erz o nden , m aar is v erv olg en s n ie t h erin nerd e n a an gem aan d o m
aan gif te te d oen . O ok d an k an d e b ew ij s la st n ie t w ord en o m gek eerd .
V oor h et g ev al d e b ew ij s la st w el z o u k unnen w ord en o m gek eerd , s te lt h et h of v ooro p d at d e in sp ecte u r h ie rv an a lle en ‘ g eb ru ik ’ k an
m ak en v oor d e h oogte v an d e a an sla g – n ie t v oor d e v ra ag o f e r s p ra k e is v an in houdin gsp lic h t. W an neer e r g een s p ra k e is v an
in houdin gsp lic h t k an n am elij k o ok n ie t w ord en g ezegd d at ‘ n ie t d e v ere is te a an gif te ’ is g ed aan . D ie s ta p m ag d e in sp ecte u r d us n ie t
overs la an .
O m dat h et h of o ord eelt d at o m kerin g v an d e b ew ij s la st v oor a lle ja re n n ie t a an d e o rd e is , z al d e in sp ecte u r z o w el m oete n b ew ij z en
(1 ) d at e r s p ra k e is v an in houdin gsp lic h t in N ed erla n d a ls ( 2 ) d at d e h oogte v an d e a an sla gen ju is t is v astg este ld . O p b eid e p unte n
heeft d e in sp ecte u r v olg en s h et h of n ie t a an d eze b ew ij s la st v old aan . O ok v oor z o ver ( 1 ) m oet w ord en a an gen om en d at d e
bem an nin g v an b ela n gh eb ben de in N ed erla n d a ls w erk nem ers k an w ord en a an gem erk t, z ij n e r ( 2 ) g eb re k en in d e b ere k en in gen
w aard oor d e ju is th eid v an d e a an sla g n ie t k an w ord en v astg este ld . Z o z o uden e r w erk nem ers z ij n d ie z elf a l e en a an sla g h eb ben
ontv an gen , w aard oor d ubbelo p z o u w ord en b ela st. O ok h eeft d e in sp ecte u r n ie t p er b em an nin gslid g ech eck t o f h ij o f z ij w el a ls
‘w erk nem er’ in N ed erla n d z o u k w alif ic ere n . O m dat h et h of d e ju is th eid v an d e n ah effin gsa an sla gen n ie t k an v asts te lle n , w ord en
deze te re ch t v ern ie tig d . T egen d eze u it s p ra ak is o verig en s c assa tie in geste ld ; d e z aak is b ij d e H oge R aad b ek en d o nder n r.
18/0 0433.
[1 ]
Van essa H uygen v an D yck -J a gers m a is v erb onden a an J a eger a d vocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .
NAAR B O VEN
Bro n:
http :/ /w ww.n dfr.n l/ lin k/N TFR 2018-4 37
Datu m : 1 -3 -2 018 1 1:0 0:4 7
Alle r e ch te n v oorb eh ouden . A lle a u te u rs re ch te n e n d ata b an kre ch te n v an d eze t e kst w ord en u it d ru kkelijk v oorb eh ouden . D eze r e ch te n b eru ste n b ij S du U it g ev ers .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v erv eelv oudig d, o pgesla g en in e en g eau to m atis eerd g eg ev en sb esta n d o f o pen baar g em aakt in e n ig e v orm o f o p e n ig e w ijz e , h etz ij
ele ktro nis ch ,m ech an is ch , d oor f o to ko pie ën , o pnam en o f e n ig e a n dere m an ie r, z o nder v oora fg aan de s ch rif te lijk e t o este m min g v an d e u it g ev er.
All r ig hts r e serv ed . N o p art o f t h is p ublic atio n m ay b e r e p ro duced , s to re d in a r e trie v al s y ste m , o r t ra n sm it te d in a n y f o rm o r b y a n y m ean s, e le ctro nic , m ech an ic al, p hoto co pyin g,
re co rd in g o r o th erw is e, w it h out t h e p ublis h er’s p rio r c o nsen t.
«
Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur