KB Lux-zaak: uitspraak Rechtbank Brussel inzake microfiches leidt niet tot een ander oordeel

Samenvatting

Belanghebbende heeftgeeninhoudelijke bezwarentegende berekening vande inspecteur vande navorderingsaanslagen,maar stelt
datde opgelegde boetes moetenvervallenenverwijstnaar eenuitspraak vanRechtbank Brussel.Indeze uitspraak heeftde rechtbank geoordeeld over de wijze waarop de Belgische autoriteitende microfiches vande KB Lux-bank hebbenverkregen.HofAmsterdam oordeeltdatdeze uitspraak nietleidttoteenherziening vanhetoordeelover de naar aanleiding vandie fiches opgelegde navorderingsaanslagenenopgelegde boetes.
(Beroepengegrond.)

Commentaar


Metbetrekking tothetgebruik van(fotokopieënvan) microfiches als bewijsmiddelvoor de vaststelling vanbelastingaanslagenen
boetebeschikkingenwerd door HofAmsterdam ineentussenuitspraak geoordeeld dat:`Indienalkanwordenaangenomendatde microfiches op strafrechtelijk onrechtmatige wijze door de Belgische autoriteitenzijnverkregen,danzijnnaar hetoordeelvanhetHofde gegevens door de Nederlandse fiscus nietverkregenop eenwijze die zozeer indruisttegenhetgeenvaneenbehoorlijk handelende overheid mag wordenverwachtdathetgebruik vandie gegevens ontoelaatbaar moetwordengeacht’ (HofAmsterdam 2 juli 2009, NTFR2009/1549).Aanditoordeelwerd door hethofnog de navolgende overweging toegevoegd:`Vanbelang achthethofdater geen enkele aanwijzing is datde Belgische overheid zelfde hand heeftgehad inde – gestelde – ontvreemding vande microfiches.’ Eenen ander is inovereenstemming methetoordeelvande Hoge Raad (HR21 maart2008,nr.43.050,NTFR2008/614) enheefttotgevolg dathetstandpuntvanbelanghebbende metbetrekking tothetonrechtmatige gebruik vande fotokopieënwerd verworpen.
Inreactie op deze tussenuitspraak heeftbelanghebbende verwezennaar eennadiengewezenuitspraak vande Brusselse correctionele rechtbank van8 december 2009 (FutD 2010-0071) waarin– kortgezegd – is beslistdatde Belgische overheid de microfiches op onrechtmatige wijze had verkregen.HofAmsterdam heeftvervolgens inde onderhavige einduitspraak beslistdatdeze Brusselse uitspraak nietleidttoteenander oordeel,maar motiveertdatverder niet.Datis enigszins onbevredigend gezienhetfeitdatinzijn tussenuitspraak hethofhetnog welvanbelang achtte dater geenenkele aanwijzing was datde Belgische overheid de microfiches onrechtmatig had verkregen.Omdatde Brusselse uitspraak bijuitstek eenaanwijzing is datde Belgische autoriteitende microfiches onrechtmatig hebbenverkregen,is zonder nadere motivering de uitspraak vanHofAmsterdam onbegrijpelijk.Natuurlijk kande eerdere (hoofd)overweging vanHofAmsterdam – datde Nederlandse fiscus zelfde microfiches nietonrechtmatig heeftverkregen– instand blijven.Maar omdathethofbijnader inziengeenenkelbelang meer lijktte hechtenaande onrechtmatigheid vande verkrijging door de Belgische fiscus,had hethof– gezienzijneerdere andersluidende overweging inde tussenuitspraak – daaraannog weleenmotivering mogenwijden.


[1]Mr.I.R.J.Thijssenis advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010-1806 Datum:11-4-2016 15:34:14


Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Stuur een reactie naar de auteur