Massaal bezwaar bij OB privégebruik auto

Samenvatting


Bij de Belastingdienst zijn sinds 2011 zo’n twee miljoen bezwaarschriften binnengekomen over de heffing van omzetbelasting bij privégebruik van de auto van de zaak. Vier van deze bezwaarschriften worden uitgeprocedeerd tot aan de Hoge Raad. Om de behandeling van de overige bezwaarschriften behapbaar te houden, heeft de staatssecretaris ervoor gekozen om deze bezwaarschriften als massaal bezwaar aan te merken. Als iemand bezwaar heeft gemaakt tegen de omzetbelasting voor het privégebruik van de auto van de zaak, dan valt dit bezwaarschrift onder het besluit als er wordt voldaan aan de volgende vier voorwaarden: (i) het gaat in het bezwaar om één of meer van de vragen over de omzetbelastingheffing over het privégebruik auto; (ii) er is bezwaar gemaakt uiterlijk op de dag voordat de Belastingdienst de collectieve uitspraak op bezwaar neemt; (iii) er is op tijd bezwaar gemaakt; (iv) de Belastingdienst heeft nog geen uitspraak op het bezwaarschrift gedaan.

Voordeel van het markeren van de bezwaarschriften als massaal bezwaar is dat de Belastingdienst één collectieve uitspraak op bezwaar kan doen. Dit komt de effectiviteit en de efficiency van de bezwaarprocedure ten goede. De collectieve uitspraak op bezwaar moet in de Staatscourant en op de website van de Belastingdienst worden gepubliceerd.

Als er sprake is van een rechtsvraag die veel belanghebbenden kan treffen, dan kan het gebeuren dat de Belastingdienst wordt overspoeld met bezwaarschriften over dezelfde rechtsvraag. Om de behandeling van die bezwaarschriften efficiënt en effectief te laten plaatsvinden is de ‘procedure massaal bezwaar’ in het leven geroepen. Kern van deze procedure is dat een aantal zaken over de rechtsvraag worden uitgeprocedeerd en dat de overige zaken wachten op het (laatste) oordeel van de Hoge Raad. Van die mogelijkheid heeft de staatssecretaris ook gebruikgemaakt bij de bezwaarschriften tegen de heffing van omzetbelasting over het privégebruik van de auto van de zaak. In het besluit van 29 maart 2017 heeft de staatssecretaris deze zaken als massaal bezwaar aangemerkt.

Die beslissing heeft de staatssecretaris genomen vlak voor de arresten van de Hoge Raad op 21 april 2017 (nrs. 15/02004, 15/02212, 15/02180 en 15/02240, NTFR 2017/1035 t/m NTFR 2017/1038). Vier van de bezwaarprocedures over deze rechtsvraag zijn voorgelegd aan de Hoge Raad. Op 21 april 2017 heeft de Hoge Raad in deze zaken arrest gewezen. In drie zaken heeft de Hoge Raad het beroep in cassatie ongegrond verklaard. In één zaak komt de Hoge Raad tot het oordeel dat als het gebruik van de forfaitaire regeling ertoe heeft geleid dat de ondernemer meer omzetbelasting heeft betaald dan over de aan het privégebruik toe te rekenen (werkelijke) uitgaven, de ondernemer in zoverre recht heeft op een teruggave. Op de belanghebbende rust de last om dit te bewijzen, in de zin van aannemelijk maken.

Nadat deze arresten door de Hoge Raad waren gewezen, was de Belastingdienst aan zet om collectief uitspraak op bezwaar te doen. Volgens de wet (art. 25e AWR) moet de Belastingdienst dit doen binnen zes weken na het onherroepelijk worden van de arresten. Dit heeft de Belastingdienst ook gedaan. Op 1 juni 2017 heeft de Belastingdienst de collectieve uitspraak op bezwaar gepubliceerd (Stcrt. 2017/30976).

In deze uitspraak biedt de Belastingdienst één groep ondernemers nog een ‘way out’. Dit is de groep die tijdig bezwaar heeft gemaakt, geen volledige kilometeradministratie heeft bijgehouden en als grief naar voren heeft gebracht dat het privégebruik lager is dan uit het toegepaste forfait volgt. Ofwel de groep ondernemers waarvan de Hoge Raad in het arrest heeft geoordeeld dat zij mogelijk recht hebben op een teruggave. Deze groep ondernemers krijgt de tijd om vóór 15 juli a.s. deze grief nader te motiveren. Voor de andere ondernemers geldt dat het bezwaar ongegrond is verklaard en dat daarmee direct een einde is gekomen aan de procedure. Tegen een collectieve uitspraak staat namelijk geen rechtsmiddel open.

[1] Mr. M.H.W.N. Lammers is advocaat bij Jaeger advocaten-belastingkundigen te Amsterdam.

Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur