Omkering bewijslast voor coffeeshopexploitant die weigert volledige inkoopadministratie te verstrekken

 NTFR2012/807 Omkering bewijslastvoor coffeeshopexploitantdie weigertvolledige inkoopadministratie te verstrekken RechtbankLeeuwarden22november2011,nr.10/02418 Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden Wetsartikelen 2005, 2006, 2007Brondocument redelijke schatting AWR-art. 47 AWR-art. 25 Auteur LJN ECLI mr. I.R.J. Thijssen BU9123 ECLI:NL:RBLEE:2011:BU9123 Samenvatting Belanghebbende exploiteerteencoffeeshop.Na eenboekenonderzoek wordener navorderingsaanslagenmetvergrijpboetenvan50% opgelegd.De rechtbank is vanoordeeldatde bewijslastterechtis omgekeerd enverzwaard inverband methetnietverstrekkenvan bepaalde gegevens eninlichtingenaande inspecteur.Belanghebbende had de primaire inkoopadministratie moetenverstrekkenmet uitzondering vande inkoopfacturenende namenvande leveranciers.Hetenkelverstrekkenvande gecomprimeerde inkoopgegevens per maand geeftvolgens de rechtbank onvoldoende inzichtinde metde verkoop vande cannabis gerealiseerde omzet.Volgens de rechtbank leidthetvoldoenaaneeninlichtingenverplichting niettotzelfincriminatie.De rechtbank vermindertde navorderingsaanslagen omdathetdoor de inspecteur gehanteerde brutowinstpercentage van100% voor de onderneming vanbelanghebbende geenredelijke schatting oplevert.Ook is de door de inspecteur toegepaste extrapolatie nietjuist.Tenslotte vernietigtde rechtbank de boeten. Belanghebbende beschiktover eenadequate primaire inkoopadministratie.Aande weigering deze over te leggen,kannietde conclusie verbondenwordendathetaanopzetofgrove schuld vanbelanghebbende is te wijtendatde aanslagente laag zijn vastgesteld. (Beroep gegrond.) Commentaar Belanghebbende drijfteencoffeeshop enweigertdesgevraagd zijnprimaire inkoopadministratie aande inspecteur te overleggen waarinzijnopgenomende inkopenvanonbewerkte sofdrugs.Indeze primaire inkoopadministratie zouzijnvastgelegd de inkoopdatum, de ingekochte hoeveelheid,de soortinkopenende voor die inkopenbetaalde prijs.Derhalve is nietingeschildater geenofeen gebrekkige inkoopadministratie zouzijngevoerd,maar enkelhetfeitdatbelanghebbende deze primaire inkoopadministratie weigertte overleggen.Belanghebbende voertonder meer aandathetvoldoenaanhetinformatieverzoek vande inspecteur zoumeebrengendat zijzoumeewerkenaanhaar eigenstrafvervolging inzake hetbezitvansoftdrugs op grond vande Opiumwet.Ik vermoed dat belanghebbende daarmee doeltop hetfeitdataande hand vande primaire inkoopadministratie zou(kunnen) blijkendatde coffeeshop zichnietheeftgehoudenaande gedoogvoorwaarde datcoffeeshops geengrote hoeveelhedensoftdrugs op voorraad hebben (maximaal500 gram).Rechtbank Leeuwardenschuiftdeze stelling vanbelanghebbende – onder verwijzing naar HR27 februari 2004, nr.37.465,NTFR2004/316 – terzijde enoordeeltdatbelanghebbende tenonrechte nietheeftvoldaanaande op haar ingevolge art.47 AWRrustende inlichtingenverplichting.De vraag of– indienbelanghebbende de primaire inkoopadministratie aande inspecteur zou hebbenverstrekt– vandeze gegevens gebruik kanwordengemaaktineenstrafzaak,komtindeze belastingzaak immers nietaande orde.Aldus heeftde inspecteur de bewijslastterecht‘omgekeerd’.Aande enkele weigering de primaire inkoopadministratie te verstrekkenkanechter weer nietde door de inspecteur voorgestane conclusie wordenverbondendatdeze gebrekkig ofonvolledig zou zijn,enbijgevolg vernietigtde rechtbank danook de inspecteur opgelegde vergrijpboetes.Datlijktmijeenvoor de hand liggend oordeel. [1]Mr.I.R.J.Thijssenis verbondenaanJaeger Advocaten-belastingkundigen. Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2012-807 Datum:14-4-2016 15:10:51 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.

Stuur een reactie naar de auteur