Ondanks boekenonderzoek geen gerechtvaardigd vertrouwen gewekt bij belastingadviseur

Samenvatting


Belanghebbende drijfteenadministratie-,belastingadvies-,assurantie- enfinancieringskantoor.Inmei 2007 heeftbelanghebbende een
kantoorpand geleverd aanB bv,waarvanbelanghebbende middellijk alle aandelenbezit.Ter zake vandeze levering is € 242.250 aan omzetbelasting inrekening gebracht.Hetpand wordtdoor B bvbelastverhuurd aanbelanghebbende.Belanghebbende heeftde in verband metde levering verschuldigde omzetbelasting nietaangegeven.Injuni 2008 wordtdittijdens eenboekenonderzoek nietontdekt door de inspecteur.Pas injuli 2008,wanneer B bvinhaar aangifte hetbedrag van€ 242.250 als voorbelasting inaftrek brengt,wordtde inspecteur hiermee bekend enlegthijeennaheffingsaanslag omzetbelasting op.Ingeschilis ofbelanghebbende eengeslaagd beroep kandoenop hetvertrouwensbeginsel.
Rechtbank Arnhem oordeeltdatbelanghebbende,belastingadviseur vanberoep enbovendieninbezitvande meestertitel,zichervan bewustmoetzijngeweestdatde aangifte over mei 2007 onjuistwas.Daarbijachtde rechtbank vanbelang datop de afrekening vande notaris eninde akte vanlevering,die door belanghebbende is ondertekend,is vermeld datde levering is belastmetomzetbelasting.De rechtbank hechtgeengeloofaande verklaring vanbelanghebbende dathijinde veronderstelling verkeerde datde verleggingsregeling vantoepassing was.Ook kanbelanghebbende zichnietverschuilenachter eenvermeende foutvanzijnaangiftemedewerker.
(Beroep ongegrond.)


Commentaar

1.Indeze procedure gaathetover de vraag ofuithetbijde belanghebbende ingestelde boekenonderzoek eeninrechte te beschermen
vertrouwenheeftgewekttenaanzienvande omzetbelasting over de levering vaneennieuwpand.
2.Eenbijde belastingplichtige ingesteld boekenonderzoek kanbijdeze hetinrechte te beschermenvertrouwenwekkendatde belastingadministratie de fiscale behandeling vaneenbepaalde aangelegenheid door de belastingplichtige goedkeurt,ook als een expliciete standpuntbepaling ontbreekt.Hierbijis hetvoldoende datde belastingplichtige inde gegevenomstandighedenmocht aannemendatdie aangelegenheid bijdatboekenonderzoek op haar fiscale merites is beoordeeld.Voorwaarde hierbijis weldatdie aangelegenheid vanzodanig belang is datzijnietaande aandachtvande controlerend ambtenaar kanzijnontsnapténde fiscale gevolgenvandienaard zijndatde controlerend ambtenaar welopmerkingenzouhebbengemaakt,zo niettotnaheffing zouzijn overgegaan.Verder mag de fiscale behandeling vandie aangelegenheid door de belastingplichtige nietevidentinstrijd metde wetzijn.
3.Indiendeze ‘hobbel’ is genomen,dientnog vastgesteld te wordenofde belanghebbende zichervanbewustis geweestdatzijn handelwijze onjuistwas.Indatgevalheeftde Hoge Raad inHR2 mei 2003,nr.37.147,NTFR2003/809 namelijk eenbeperking aangebrachttenaanzienvanhetvertrouwensbeginsel.Is de belanghebbende zichervanbewustgeweestdatzijnhandelwijze nietjuistis, dankanhijdaaraangeeninrechte te beschermenvertrouwenontlenen.
4.InditgevaloordeeltRechtbank Arnhem datvoldaanis aanhetvereiste datde aangelegenheid inhetboekenonderzoek is beoordeeld.Hetging namelijk om eenaangelegenheid die verhoudingsgewijs vanzodanig belang was datzijnietaande aandachtvan de controleambtenaar konzijnontsnapt.Daar komtbijdatde controleambtenaar ook daadwerkelijk aandachthad geschonkenaande levering vanhetnieuwe kantoorpand.De controleambtenaar had er daarbijechter voor gekozenom geendiepgravend onderzoek te doen.De rechtbank is vanoordeeldatdeze keuze vande controleambtenaar voor rekening enrisico vande Belastingdienstmoet blijven.
5.Aanhettweede vereiste wordtnaar hetoordeelvande rechtbank nietvoldaan.De rechtbank oordeeltdatde belanghebbende zich ervanbewustis geweestdatzijnhandelwijze onjuistwas.Ter onderbouwing hiervanverwijstde rechtbank onder andere naar de persoonvande belanghebbende (belastingadviseur meteenmeestertitel),eentegenover de inspecteur afgelegde verklaring dathijde omzetbelasting bewustnietheeftaangegevenenbetaald omdathijdatbedrag nietwilde voorfinancierenenhetstandpuntdatde verleggingsregeling vantoepassing zouzijn.
6.Hetoordeelvande rechtbank komter eigenlijk op neer datde belanghebbende te kwader trouwwas.Als gevolg daarvankanhijaan de uitkomstenvanhetboekenonderzoek geeninrechte te beschermenvertrouwenontlenen.

[1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen.


Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010-2254 Datum:25-4-2016 13:52:15

Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur